vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Delegowanie pracowników do pracy za granicę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (973) z dnia 6.05.2013

Podstawa naliczenia składek ZUS pracowników delegowanych

Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników (również tych oddelegowanych do pracy za granicą) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W podstawie wymiaru składek społecznych pracowników nie uwzględnia się:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   
 • zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego oraz
   
 • przychodów zwolnionych z oskładkowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym.


3.713 zł - najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2013 r. dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.


W przypadku pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest część ich wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu zagranicznych podróży służbowych, za każdy dzień pobytu. Wysokość tej diety została określona w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w sferze budżetowej. Diety, o których mowa, podlegają odliczeniu od przychodu niezależnie od tego czy pracownicy oddelegowani do pracy za granicą otrzymują je z tego tytułu, czy nie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przysługują one takim pracownikom za łączny okres ich pobytu za granicą, który obejmuje zarówno dni ich pracy, jak i dni wolne od pracy (np. soboty i niedziele). Do dni pobytu nie zalicza się okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym (niezależnie od tego gdzie go spędza - w kraju czy za granicą), okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.

Tak ustalony przychód pracowników delegowanych nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wysłanego do pracy za granicę może być obniżona tylko w ściśle określonych przypadkach. Ma to miejsce wtedy gdy w danym miesiącu pracownik:

 • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
   
 • korzystał z urlopu bezpłatnego,
   
 • rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca.

Wówczas minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Polega to na tym, że najniższą podstawę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym miesiącu.

Ustalona w ten sposób kwota podstawy wymiaru składek społecznych stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, oczywiście po pomniejszeniu o składki społeczne finansowane ze środków pracownika. Nie stosuje się jedynie wyłączenia z podstawy wymiaru składki zdrowotnej wynagrodzenia chorobowego oraz rocznej kwoty granicznej.

Pracownicy zatrudnieni w Polsce, lecz oddelegowani do pracy za granicą, najczęściej otrzymują wynagrodzenie w walutach obcych. Pracodawca powinien przeliczyć je na złotówki. Dokonuje tego w sposób określony w art. 11a ust. 1 ustawy o pdof. Zatem stosuje kurs średni walut obcych ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60