vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Rozliczanie umów cywilnych - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013

Ustalanie składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca pracodawca oraz inna jednostka organizacyjna za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz za osoby z nimi współpracujące. Tak wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674), dalej ustawy o promocji zatrudnienia. Za pracodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. ZUS, biorąc pod uwagę definicję pracodawcy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia wyjaśnił, że w przypadku zleceniodawców będących osobami fizycznymi - obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców ciąży tylko na tych, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Powyższe nie dotyczy zleceniodawców - jednostek organizacyjnych, wobec których na obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy też nie zatrudniają żadnego (por. poradnik ZUS pt. "Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych" dostępny na stronie internetowej www.zus.pl).

Ważne: Zleceniodawca-osoba fizyczna, który nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców.

Jeśli jednak zleceniodawca-osoba fizyczna zatrudnia przynajmniej jednego pracownika bądź zleceniodawca jest jednostką organizacyjną (i tutaj bez względu na to czy zatrudnia pracowników), to składkę tę opłaca pod warunkiem, że:

  • po pierwsze zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia),
     
  • po drugie podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia), z zastrzeżeniem, o którym mowa na str. 41,
     
  • po trzecie zleceniobiorca nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat w przypadku kobiety i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzny (art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru w całości finansowana jest ze środków zleceniodawcy.


Uwaga!
W przypadku umowy zlecenia (agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) trwającej kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej, w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, należy dokonywać przeliczenia, o którym mowa wyżej. W takiej sytuacji, jeśli zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem umowy w trakcie miesiąca albo chorobą lub inną nieobecnością w pracy), ustala się ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby wykonywał on pracę przez cały miesiąc. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, to składka na Fundusz Pracy jest należna. Nie dokonuje się takiego przeliczenia, w razie gdy w umowie zlecenia (agencyjnej lub innej umowie o świadczenie usług) określono wynagrodzenie w inny sposób niż w stawce miesięcznej, np. w stawce akordowej lub prowizyjnej - o tym czy składka na Fundusz Pracy jest należna decyduje wysokość uzyskanego przychodu.

  Przykład  

Osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przy prowadzonej działalności zatrudnia tylko zleceniobiorców w wieku od 25 lat do 45 lat. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1.600 zł). Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie opłaca za zleceniobiorców składek na Fundusz Pracy, ponieważ nie zatrudnia ani jednego pracownika.

  Przykład  

Spółka z o.o. zatrudnia osoby tylko na podstawie umowy zlecenia w wieku od 30 lat do 61 lat. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1.600 zł). Spółka z o.o. jest obowiązana do opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni.

  Przykład  

Spółka jawna zawarła umowę zlecenia na okres od 1 marca do 31 lipca 2013 r. z osobą, dla której wykonywanie zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. W umowie zlecenia wynagrodzenie określone zostało prowizyjnie. Spółka wypłaciła tej osobie odpowiednio: w marcu - 1.100 zł, w kwietniu - 1.250 zł, w maju - 1.700 zł, w czerwcu - 2.000 zł, w lipcu - 1.900 zł. W tym przypadku dla celów ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. Ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za marzec i kwiecień 2013 r. była niższa niż minimalne wynagrodzenie, spółka nie miała obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za te miesiące. Jest natomiast obowiązana opłacić składkę na Fundusz Pracy za maj, czerwiec i lipiec 2013 r.


Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę może być należna także wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Chodzi tutaj o sytuację, gdy zleceniobiorca ma również inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy 80% tego wynagrodzenia). Zleceniobiorca, do którego powyższe ma zastosowanie składa stosowne oświadczenie. Tak wynika z art. 104 ust. 3 i 4 i art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia.

  Przykład  

Spółka z o.o. zatrudnia osobę na podstawie umowy zlecenia w wieku 35 lat. W umowie wynagrodzenie określono miesięcznie na kwotę 500 zł. Osoba ta jest jednocześnie zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 1.200 zł. Umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz tego podmiotu. Spółka z o.o. opłaca za zleceniobiorcę składkę na Fundusz Pracy, ponieważ zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz uzyskuje przychód z umowy zlecenia łącznie z przychodem z umowy o pracę stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Zleceniobiorca powinien złożyć w spółce z o.o. oraz pracodawcy stosowne oświadczenie.


Uwaga!
Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za osoby wykonujące umowy cywilne, które ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania tych umów podlegają dobrowolnie.

  Przykład  

Spółka z o.o. zawarła na okres od 1 do 31 lipca 2013 r. umowę zlecenia z osobą w wieku 42 lat będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu niż zleceniodawca (umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy). Z tytułu stosunku pracy osoba ta osiąga miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 1.800 zł.

W takim przypadku zleceniobiorca ubezpieczeniom społecznym podlega na zasadzie dobrowolności. A to z kolei oznacza, że spółka od wypłaconego zleceniobiorcy przychodu nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy - bowiem ubezpieczenia z tytułu zlecenia są dobrowolne.


Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W 2013 r. wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zleceniodawca obowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy naliczać i opłacać składki na Fundusz Pracy (także na FGŚP, o czym piszemy poniżej), w terminie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

  Przykład  

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą w wieku 48 lat. W umowie odpłatność określono miesięcznie na kwotę 2.000 zł. Z tytułu umowy zlecenia osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Spółka z o.o. za tę osobę rozlicza co miesiąc obok składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.


Do składek na Fundusz Pracy (także FGŚP) w zakresie ich poboru, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne omówione w dalszej części dodatku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60