vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców - Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015

Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 r. jest to kwota 1.750 zł; w 2016 r. - 1.850 zł),
   
 • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy (w 2015 r. jest to kwota 1.400 zł; w 2016 r. - 1.480 zł).
  Przykład  

Pracownik (w wieku 41 lat) jest zatrudniony na 1/2 etatu, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (1.500 zł). Jest to jedyne jego zatrudnienie. Ponieważ przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest niższy od kwoty wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, pracodawca nie opłaca za niego składki na Fundusz Pracy.

ZUS
Przeliczenia kwoty podstawy wymiaru składek na okres miesiąca, o którym mowa wyżej, dokonuje się poprzez ustalenie (w miesiącu, w którym praca nie była wykonywana przez cały miesiąc) jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby pracownik świadczył pracę przez cały miesiąc. Jak wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: WPI/200000/43/724/2014): "(...) podmiot zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy przeliczenia takiego dokonuje w razie wykonywania zatrudnienia przez część miesiąca, w przypadku:

 • wykonywania zatrudnienia przez niepełny miesiąc z powodu rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca,
   
 • wykonywania pracy przez niepełny miesiąc z powodu pobierania przez część miesiąca wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby albo pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
   
 • korzystania z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca,
   
 • innych nieobecności w pracy, powodujących zmniejszenie należnego przychodu za pracę.

W przypadku ustalenia, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przeliczeniu na okres miesiąca wyniósłby co najmniej minimalne wynagrodzenie, składkę na Fundusz Pracy należy opłacić. (...)".

Jeżeli więc kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (odpowiednio 80% tego wynagrodzenia), to pracodawca ma obowiązek opłacić za pracownika składkę na Fundusz Pracy.

  Przykład  

Pracownik (48 lat) został zatrudniony od 16 listopada 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym (praca od poniedziałku do piątku). Wynagrodzenie określone zostało w stałej miesięcznej wysokości 2.200 zł.

W listopadzie 2015 r. wymiar czasu pracy wynosił 160 godzin, a pracownik w związku z zatrudnieniem od 16 listopada nie przepracował 72 godzin (9 dni x 8 godz.).

W dniu 30 listopada 2015 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.210 zł, zgodnie z wyliczeniem: 2.200 zł : 160 godz. = 13,75 zł; 13,75 zł x 72 godz. = 990 zł; 2.200 zł - 990 zł = 1.210 zł.

Od uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia podlegającego oskładkowaniu (1.210 zł) pracodawca obowiązany jest opłacić składkę na Fundusz Pracy, ponieważ po przeliczeniu na okres miesiąca jest ono wyższe (wystarczy, aby było równe) od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Przykład  

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem w wysokości 2.100 zł. W listopadzie 2015 r. chorował i przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące 20 dni tego miesiąca.

Za listopad 2015 r. wynagrodzenie pracownika wyniosło 700 zł, zgodnie z wyliczeniem: 2.100 zł : 30 = 70 zł; 70 zł x 20 dni = 1.400 zł; 2.100 zł - 1.400 zł = 700 zł, a ponadto uzyskał on zasiłek chorobowy za 20 dni choroby.

Pracodawca obowiązany jest opłacić za pracownika składkę na Fundusz Pracy, ponieważ gdyby pracownik przepracował cały miesiąc, to uzyskałby wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości wyższej niż minimalne.


Przeliczenia na okres miesiąca, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, w przypadku umów zlecenia (także agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) dokonuje się w przypadku umowy zlecenia trwającej kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem w stawce miesięcznej, gdy zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy zlecenia w trakcie miesiąca, chorobę). Tak wyjaśnia ZUS w poradniku pt. "Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl. Wówczas ustala się, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby wykonywał on pracę przez cały miesiąc. Gdy ustalona w powyższy sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, to zleceniodawca jest obowiązany do opłacenia za zleceniobiorcę składki na Fundusz Pracy. Jeżeli zaś w umowie zlecenia określono wynagrodzenie za jej wykonanie np. w stawce akordowej lub prowizyjnej, to dla ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. W takim przypadku o obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje wysokość przychodu osiągniętego w tym miesiącu, stanowiąca podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia. Jeśli jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, to zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy.

ZUS We wskazanym wyżej poradniku ZUS wyjaśnił również, że: "(...) Podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy należnej za zleceniobiorcę (osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług) zawsze stanowi przychód z tej umowy w rozumieniu przepisów podatkowych. Przeliczenie podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dokonywane jest bowiem tylko i wyłącznie w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. (...)".

  Przykład  

Spółka z o.o. na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną (w wieku 52 lat). Z tego tytułu podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ponadto wniosła o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

W umowie zlecenia wynagrodzenie określono miesięcznie na kwotę 2.200 zł i jest wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

W listopadzie br. zleceniobiorca przez część miesiąca chorował i w ramach umowy wykonał tylko 75% powierzonej mu pracy, uzyskując wynagrodzenie w wysokości 1.650 zł oraz zasiłek chorobowy.

Spółka z o.o. za listopad br. opłaca za zleceniobiorcę składkę na Fundusz Pracy, ponieważ przychód podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższy (wystarczy, aby był równy) niż minimalne wynagrodzenie.

  Przykład  

W okresie od 1 października do 30 listopada 2015 r. osoba (w wieku 29 lat) wykonywała umowę zlecenia, w której odpłatność określono w stawce akordowej. Z tego tytułu podlegała ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie wniosła o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Umowa zlecenia była jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń.

Z umowy zlecenia otrzymała ona: w październiku - 1.700 zł, w listopadzie - 2.500 zł.

Zleceniodawca nie opłacił składki na Fundusz Pracy za październik br., ponieważ w tym miesiącu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia była niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka ta jest natomiast należna za listopad 2015 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60