vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ulgi i ułatwienia w ZUS dla przedsiębiorców - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013

Refundacja składek ZUS z PFRON

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne z racji prowadzonej firmy. Osoby niepełnosprawne opłacające składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej mogą jednak korzystać ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci częściowego zwrotu tych składek.

PFRON refunduje bowiem osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczone od podstawy wymiaru w wysokości:

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych lub
     
  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (dla nowych przedsiębiorców).

Tak wynika z art. 25a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Składki, o których mowa wyżej, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą nalicza i opłaca na zasadach określonych w ustawie o sus. Następnie ma prawo wystąpić o ich refundację składając wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, o symbolu Wn-U-G. Przekazuje się go do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami ustawy o sus, np. za wrzesień br. do 31 października br. Z pierwszym wnioskiem Wn-U-G należy przesłać dodatkowe dane i dokumenty określone w § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42 ze zm.). Ponadto w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przesyła się formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów odpowiednio z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 121, poz. 810) lub z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. nr 53, poz. 311). Jednocześnie osoba zobligowana przepisami o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych dołącza także sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Wnioskodawca, który nie jest obowiązany do składania sprawozdań finansowych dołącza oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Te formularze składa się jeden raz w roku, wraz z pierwszym przekazywanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o refundację składek oraz w przypadku zmiany danych podawanych w tym druku. W kolejnych miesiącach osoba niepełnosprawna składa tylko wniosek Wn-U-G oraz raz do roku (i w przypadku zmiany danych) jeden z formularzy: INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR. Takich wyjaśnień udzielił PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


Warunkiem nabycia przez przedsiębiorcę prawa do refundacji składek emerytalno-rentowych z PFRON jest ich terminowe opłacenie w całości.


Wniosek Wn-U-G składa się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. W przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Refundacja składek osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą jest udzielana jako pomoc de minimis. Refundacji składek w szczególności nie udziela się w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

Stopień niepełnosprawności

Wysokość refundacji (%)

Kwota refundacji wg wysokości podstawy wymiaru składek

30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

znaczny

100%

132,10 zł

613,09 zł

umiarkowany

60%

79,26 zł

367,85 zł

lekki

30%

39,63 zł

183,93 zł


Przykład

Osoba legitymująca się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadzi działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2013 r. od podstawy w wysokości 2.227,80 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą łącznie 710,67 zł, w tym: emerytalna - 434,87 zł (2.227,80 zł x 19,52%), rentowa - 178,22 zł (2.227,80 zł x 8%), chorobowa - 54,58 zł (2.227,80 zł x 2,45%), wypadkowa - 43 zł (2.227,80 zł x 1,93%). PFRON na podstawie przekazywanego w terminie wniosku Wn-U-G dokonuje refundacji terminowo zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 367,85 zł, tj. (434,87 zł + 178,22 zł) x 60%.

Osoba ta opłaca za siebie także składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę na Fundusz Pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60