vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Ulgi i ułatwienia w ZUS dla przedsiębiorców - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013

Refundacja składek ZUS z PFRON

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne z racji prowadzonej firmy. Osoby niepełnosprawne opłacające składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej mogą jednak korzystać ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci częściowego zwrotu tych składek.

PFRON refunduje bowiem osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczone od podstawy wymiaru w wysokości:

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych lub
     
  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (dla nowych przedsiębiorców).

Tak wynika z art. 25a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Składki, o których mowa wyżej, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą nalicza i opłaca na zasadach określonych w ustawie o sus. Następnie ma prawo wystąpić o ich refundację składając wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, o symbolu Wn-U-G. Przekazuje się go do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami ustawy o sus, np. za wrzesień br. do 31 października br. Z pierwszym wnioskiem Wn-U-G należy przesłać dodatkowe dane i dokumenty określone w § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42 ze zm.). Ponadto w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przesyła się formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów odpowiednio z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 121, poz. 810) lub z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. nr 53, poz. 311). Jednocześnie osoba zobligowana przepisami o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych dołącza także sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Wnioskodawca, który nie jest obowiązany do składania sprawozdań finansowych dołącza oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Te formularze składa się jeden raz w roku, wraz z pierwszym przekazywanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o refundację składek oraz w przypadku zmiany danych podawanych w tym druku. W kolejnych miesiącach osoba niepełnosprawna składa tylko wniosek Wn-U-G oraz raz do roku (i w przypadku zmiany danych) jeden z formularzy: INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR. Takich wyjaśnień udzielił PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


Warunkiem nabycia przez przedsiębiorcę prawa do refundacji składek emerytalno-rentowych z PFRON jest ich terminowe opłacenie w całości.


Wniosek Wn-U-G składa się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. W przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Refundacja składek osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą jest udzielana jako pomoc de minimis. Refundacji składek w szczególności nie udziela się w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

Stopień niepełnosprawności

Wysokość refundacji (%)

Kwota refundacji wg wysokości podstawy wymiaru składek

30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

znaczny

100%

132,10 zł

613,09 zł

umiarkowany

60%

79,26 zł

367,85 zł

lekki

30%

39,63 zł

183,93 zł


Przykład

Osoba legitymująca się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadzi działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2013 r. od podstawy w wysokości 2.227,80 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą łącznie 710,67 zł, w tym: emerytalna - 434,87 zł (2.227,80 zł x 19,52%), rentowa - 178,22 zł (2.227,80 zł x 8%), chorobowa - 54,58 zł (2.227,80 zł x 2,45%), wypadkowa - 43 zł (2.227,80 zł x 1,93%). PFRON na podstawie przekazywanego w terminie wniosku Wn-U-G dokonuje refundacji terminowo zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 367,85 zł, tj. (434,87 zł + 178,22 zł) x 60%.

Osoba ta opłaca za siebie także składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę na Fundusz Pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60