vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ulgi w opłacaniu składek ZUS i umarzanie należności składkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Wnioskowanie o umorzenie długu składkowego przez członka rodziny dłużnika

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą zmarł, pozostawiając nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS wydał decyzję o odpowiedzialności syna za zobowiązania zmarłego.


1) Czy może on ubiegać się w ZUS o umorzenie zaległości, jeśli obecnie pozostaje bez pracy?

TAK. Syn zmarłego przedsiębiorcy może złożyć w ZUS wniosek o umorzenie zobowiązań po zmarłym ojcu. Musi jednak pamiętać, aby do wniosku dołączyć wyczerpujące informacje, stanowiące zarazem uzasadnienie tego, że nie jest w stanie uregulować zadłużenia.

Co do zasady, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne mogą być umarzane przez ZUS tylko w razie ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W uzasadnionych okolicznościach należności te, w przypadku ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia, mogą być umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Szczegółowe zasady umarzania tych należności określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2003 r. nr 141, poz. 1365). Przepisy tego rozporządzenia stosuje się także do następcy prawnego płatnika składek, któremu ZUS wydał decyzję o zakresie odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany (tu syn, któremu ZUS wydał decyzję o zakresie odpowiedzialności za zobowiązania zmarłego ojca) wykaże, że ze względu na stan majątkowy czy sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

 • gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
   
 • poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności,
   
 • przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Jeśli więc zobowiązany, w sposób rzetelny udokumentuje, że nie jest w stanie, choćby częściowo, spłacać zadłużenia (np. dołączy do wniosku zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, wszelkie inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową), może ubiegać się o umorzenie zaległości wobec ZUS.


Formularz wniosku o umorzenie należności z tytułu składek dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl.


2) Czy jeśli zobowiązany wykaże istnienie okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości, to ZUS będzie miał obowiązek umorzenia długu?

NIE. Decyzja ZUS w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek ma charakter uznaniowy, a nie obligatoryjny. Nawet w sytuacji, gdy występują okoliczności uzasadniające, że ważny interes osoby zobowiązanej do ich opłacenia przemawia za ich umorzeniem, ZUS może odmówić wnioskodawcy udzielenia tej ulgi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 550/14, orzekł, że: "Rozstrzygnięcie co do umorzenia ma charakter uznaniowy. Oznacza to, iż nawet zaistnienie przesłanek uzasadniających umorzenie nie zobowiązuje organu do zastosowania wnioskowanej ulgi i daje jedynie potencjalną możliwość umorzenia należności. Prawo wyboru rozstrzygnięcia przysługuje organowi, który może, ale nie musi umorzyć należności".

Uznaniowość ZUS w powyższym zakresie musi wynikać jednak z rzetelnej analizy okoliczności danej sprawy i zostać poparta odpowiednim uzasadnieniem.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 2222/13, wyjaśnił, iż: "(...) Organ przy wydawaniu decyzji o umorzeniu składek jest zobowiązany do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione przesłanki określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (...). Przeprowadzona w ten sposób analiza stanu faktycznego stanowi podstawę do wydania decyzji o charakterze uznaniowym". Także z wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 2183/13, wynika, że: "(...) Uznanie administracyjne nie oznacza dowolności działania organu administracji, a załatwienie sprawy zgodnie z wnioskiem strony nie stanowi aktu łaski. Organ może odmówić umorzenia należności ZUS nawet w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (...), jednak rozstrzygnięcie wymaga wykazania w uzasadnieniu decyzji, dlaczego mimo istnienia szczególnych (...), a także niezawinionych przez stronę okoliczności powstania zadłużenia, pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest możliwe".


3) Czy od decyzji ZUS odmawiającej umorzenia składek można złożyć odwołanie do sądu?

Od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie art. 83 ust. 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stronie przysługuje prawo do wniesienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku Prezes ZUS podejmuje ponownie decyzję, w której albo utrzymuje w mocy poprzednią decyzję, albo ją uchyla i zmienia. Jeśli po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Prezesa ZUS osoba wnioskująca nie jest usatysfakcjonowana z treści decyzji, może wnieść za pośrednictwem oddziału ZUS skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.