vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Czas pracy - wybrane aspekty - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

System równoważnego czasu pracy

Równoważny system czasu pracy w tzw. wariancie podstawowym może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 135 § 1 K.p.). Charakteryzuje się on możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, który równoważony jest krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W wariancie tym dopuszcza się 12 godzin pracy na dobę, w maksymalnie miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Poniżej prezentujemy przykładowy harmonogram pracy w systemie równoważnym w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym marzec 2018 r. Dni wolne są w zakładzie ustalane według bieżących potrzeb.

1 tydzień 2 tydzień
dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr
od 600 600 600 600 1800 1800
do 1800 1800 1800 1800 600 600
godz. 12 12 12 12 12 12

3 tydzień 4 tydzień R-m
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so
600 600 1800 1800 600 600 600 600 600
1800 1800 600 600 1800 1800 1800 1800 1400
12 12 12 12 12 12 12 12 8 176

Legenda:

W - wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Uwaga! W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 3 miesięcy, a tam gdzie pracownicy zatrudnieni są przy pracach uzależnionych od pory roku bądź warunków atmosferycznych - nawet do 4 miesięcy (art. 135 § 2 i 3 K.p.). Przy wypełnieniu przesłanek wskazanych w art. 129 § 2 K.p. oraz w trybie ustalonym w art. 150 § 3 K.p. pracodawca może też zastosować dłuższy okres rozliczeniowy, nieprzekraczający jednak 12 miesięcy.

Na podstawie art. 136 K.p. w systemie równoważnym istnieje także możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin w maksymalnie miesięcznym okresie rozliczeniowym, z możliwością jego przedłużenia jedynie w trybie i na zasadach określonych w art. 150 § 3 K.p. Dotyczy to pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z dozorem urządzeń lub częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy. Przy zastosowaniu takiego szczególnego wariantu systemu równoważnego, wymagane jest udzielenie pracownikowi, bezpośrednio po okresie pracy wykonywanej w przedłużonym dobowym wymiarze, odpoczynku w wymiarze odpowiadającym co najmniej ilości przepracowanych godzin. Ten równoważący czas odpoczynku przysługuje niezależnie od odpoczynku tygodniowego.

Wobec pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych, może być stosowany system, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nawet do 24 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca (art. 137 K.p.). Tu również wymagane jest udzielenie pracownikom, którzy pracowali w ramach przedłużonego wymiaru dobowego - bezpośrednio po świadczeniu takiej pracy - okresu odpoczynku w wymiarze równym co najmniej ilości przepracowanych godzin i to niezależnie od przysługującego im odpoczynku tygodniowego. W tym przypadku okres rozliczeniowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony do 3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych do 4 miesięcy, a jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy nawet do 12 miesięcy.

W odniesieniu do niektórych grup pracowników stosowanie systemu równoważnego jest niecelowe, bowiem nie mogą oni świadczyć pracy dłużej niż przewiduje norma dobowa (co do zasady - 8 godz.). Zakaz dotyczy:

 • pracownic w ciąży,
   
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do lat czterech - chyba, że wyrażą zgodę na pracę powyżej 8 godzin,
   
 • niepełnosprawnych (chyba, że chodzi o prace przy pilnowaniu lub lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne albo sprawujący nad nimi opiekę na wniosek pracownika wyrazi zgodę na niestosowanie norm ochronnych),
   
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (od dnia, w którym przekroczenie czynników szkodliwych zostało stwierdzone).

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika w wyżej wymienionych sytuacjach zostanie skrócony do normatywnych 8 godzin, za czas w związku z tym nieprzepracowany przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości takiej, jaką by otrzymał, gdyby pracował w wymiarze wydłużonym (art. 148 K.p.). Metodę obliczania przedmiotowego wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym. Jej wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 15 zł za 1 godzinę pracy. Pracodawca przewidział także premię w wysokości od 20% do 30% wypłaconego w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego.

Po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownica wróciła do pracy na swoje dotychczasowe stanowisko. Z uwagi na to, że harmonogram czasu pracy przewidywał średnio w czterech dniach w miesiącu 12-godzinną pracę, pracodawca musiał uzyskać zgodę pracownicy na pracę w tym podwyższonym wymiarze. Pracownica wobec braku osoby, której mogłaby w tym czasie powierzyć opiekę nad dzieckiem, nie wyraziła na to zgody. W wyniku powyższego w dniach podwyższonego wymiaru dobowego pracowała zamiast 12 godzin, jedynie 8 godzin. Zachowała jednak prawo do wynagrodzenia za wynikające z harmonogramu 4 godziny nieprzepracowane.

Pracownica w styczniu 2018 r. przepracowała 152 godziny ze 168 godzin rozkładowych (zgodnie z harmonogramem w czterech dniach podwyższonego, 12-godzinnego wymiaru dobowego, pracowała o 4 godziny krócej, łącznie 16 godzin mniej). Premia w wymienionym miesiącu kształtowała się na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownica otrzymała:

 • wynagrodzenie według stawki godzinowej: 15 zł x 152 godz. = 2.280 zł,
   
 • premię: 2.280 zł x 20% = 456 zł,
   
 • wynagrodzenie za czas nieprzepracowany: [(2.280 zł + 456 zł) : 152 godz.] x 16 godz. nieprzepracowanych = 288 zł,

Razem pracownica otrzymała 3.024 zł (2.280 zł + 456 zł + 288 zł).


Uwaga!
Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a młodocianego w wieku do 16 lat - 6 godzin na dobę.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.