vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Czas pracy - wybrane aspekty - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Okres rozliczeniowy

Przepisy kodeksowe nie definiują okresu rozliczeniowego. Rozumienie tego pojęcia wywodzi się z ogółu przepisów Kodeksu pracy regulujących czas pracy, w tym zwłaszcza ustalających sposób obliczania wymiaru.

Można przyjąć, iż okres rozliczeniowy to określone przez pracodawcę na podstawie obowiązujących przepisów ramy czasowe, w granicach których ustalany jest wymiar, a na jego podstawie rozkład czasu pracy danego pracownika, z uwzględnieniem postanowień umowy o pracę, w zakresie w jakim rozstrzyga ona o czasie pracy zatrudnionego oraz postanowień normatywnych aktów wewnętrznych pracodawcy. Z upływem okresu rozliczeniowego pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia wykonania ustalonego rozkładu, a w szczególności do stwierdzenia i rozliczenia ewentualnej pracy pracownika ponad obowiązujące go normy bądź ponad przedłużony wymiar czasu pracy.

Kodeks pracy dopuszcza różne okresy rozliczeniowe, niekiedy uzależnione od systemu czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Okres standardowy nie może przekraczać 4 miesięcy. Stosowany jest on w zdecydowanej większości przypadków do zatrudnionych w normach podstawowych (tj. 8 godzin pracy na dobę, przeciętnie 40 godzin i przeciętnie 5 dni w tygodniu). Występują również okresy rozliczeniowe krótsze. I tak, okres rozliczeniowy w systemie pracy w ruchu ciągłym nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W systemach:

 • równoważnego czasu pracy,
   
 • skróconego tygodnia pracy,
   
 • pracy weekendowej,

co do zasady, okresy rozliczeniowe nie mogą przekroczyć jednego miesiąca. Z tym że w szczególnie uzasadnionych przypadkach w wariancie podstawowym systemu równoważnego oraz przy pilnowaniu, okres można wydłużyć do 3 miesięcy - jeśli jest to uzasadnione oraz do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku czy warunków atmosferycznych. Ponadto okres rozliczeniowy można wydłużyć - niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy - do 12 miesięcy kalendarzowych. Musi to być jednak uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, a ponadto zachowywać ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 K.p.).

Ważne: Standardowe okresy rozliczeniowe wprowadzane są na mocy odpowiednich postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy bądź w drodze obwieszczenia, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 129 § 2 K.p. ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli takie organizacje nie występują, w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 K.p.). Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a K.p.

Uwaga! Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia (art. 150 § 4 K.p.).

Pracodawca objęty układem zbiorowym pracy wprowadza wydłużenie okresu rozliczeniowego protokołem dodatkowym. Do protokołu dodatkowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu (art. 2419 § 1 K.p.).

Pracodawca nieobjęty układem zbiorowym, zamierzający wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy, powinien:

etap 1 wystąpić do partnerów społecznych (zakładowych związków zawodowych, a w razie potrzeby organizacji reprezentatywnych lub przedstawicieli pracowników) z propozycją wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego
etap 2 przedstawić partnerom społecznym przyczyny uzasadniające wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego wraz z propozycją jego długości
etap 3 zawrzeć porozumienie w sprawie stosowania przedłużonych okresów rozliczeniowych
etap 4 przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia

Przykład porozumienia w sprawie wydłużenia okresów rozliczeniowych.

Porozumienie

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zawarte pomiędzy:

Zakładem Oczyszczania Miasta FRESCH Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 120, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Marzenę Burakowską

oraz

Przedstawicielami Pracowników w osobach: Grzegorza Tchórza oraz Grażyny Wozińskiej.

 1. Na podstawie art. 150 § 3 pkt 2 K.p. w związku z art. 129 § 2 K.p. strony zgodnie postanawiają, że pracowników pionu produkcyjno-usługowego zatrudnionych na stanowiskach robotniczych będzie obowiązywał 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
   
 2. Pierwszy 12-miesięczny okres rozliczeniowy rozpocznie się po upływie okresu rozliczeniowego trwającego w dniu zawarcia porozumienia, tj. od 1 stycznia 2018 r.
   
 3. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
Przedstawiciele Pracowników
Grzegorz Tchórz, Grażyna Wozińska 
Prezes Zarządu
Marzena Burakowska

Przedłużony okres rozliczeniowy, zwłaszcza do maksymalnych 12 miesięcy, sprzyja znacznemu zróżnicowaniu liczby godzin pracy w poszczególnych miesiącach. W skrajnych przypadkach plan pracy na dany miesiąc może w ogóle nie przewidywać pracy. Na tę ostatnią okoliczność ustawodawca zabezpieczył interesy pracownika, który jest wynagradzany stawką godzinową lub według wyników pracy, wprowadzając gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne: Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, stosownie do wymiaru zatrudnienia pracownika (art. 129 § 5 K.p.).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy plan przewiduje choćby jedną godzinę pracy, gwarancja taka wynika z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). W myśl art. 7 ust. 1-2 tego aktu prawnego, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Przykład

Producent lodów, u którego obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) w związku ze specyfiką produkcji zamierza w miesiącach letnich zaplanować maksymalną możliwą ilość godzin pracy, przy uwzględnieniu obowiązkowych odpoczynków, a w pozostałych miesiącach odpowiednio mniej, za wyjątkiem listopada, w którym pracownicy nie będą wykonywać pracy w ogóle. Pracownicy są wynagradzani według stawki za 1 godzinę.

W miesiącach, w których wynagrodzenie pracowników nie osiągnie poziomu minimalnego z powodu niskiej liczby roboczogodzin, pracodawca wypłaci im wyrównanie, a w listopadzie br., pomimo nieświadczenia pracy, wynagrodzenie w kwocie 2.100 zł.


Uwaga!
W przypadku gdy pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, reguły ochronne nie znajdują zastosowania, gdyż za każdy miesiąc zatrudnienia powinien on otrzymać pełną stawkę umowną. Powyższe wynika ze specyfiki tego wynagrodzenia. Za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zaplanowanym zakresie, niezależnie od liczby godzin roboczych, pracownik otrzymuje stawkę zagwarantowaną w umowie. Nie ma podstaw do wstrzymania tego wynagrodzenia w miesiącach, w których nie zaplanowano pracy w ogóle. Prowadziłoby to do faktycznego nieopłacenia skumulowanego wysiłku pracownika w części okresu przewidującego większą ilość godzin pracy, a w dłuższym okresie do uzyskania przez niego łącznie jedynie części wynagrodzenia wynikającego z umowy.

Przykład

Pracodawca, o którym mowa w poprzednim przykładzie, objął 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym także pracowników obsługi administracyjnej. Również dla nich rozplanuje pracę w taki sposób, aby listopad, który jest miesiącem planowych remontów i zabiegów higieniczno-sanitarnych, był miesiącem wolnym od pracy. Pracownicy ci są wynagradzani stałą stawką miesięczną. Za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zakresie oraz za listopad 2018 r. otrzymają oni pełną stawkę wynagrodzenia zagwarantowaną umową.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.