vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia dla ubezpieczonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018

Niezdolność ubezpieczonego do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który jest przede wszystkim niezdolny do pracy. W pewnym sensie świadczenie to zastępuje dotychczasowy przychód osiągany z racji aktywności zawodowej jako niemożliwy do uzyskania na skutek powstałej niezdolności do pracy.

Prawo do renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

 • jest on niezdolny do pracy, 
   
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 
   
 • niezdolność do pracy powstała w odpowiednich okresach (składkowych albo nieskładkowych - ściśle określonych przez ustawodawcę) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania, 
   
 • nie ma on ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Tak wynika z art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, 
   
 • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz 
   
 • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym, jak również 
   
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Wystarczającym powodem do odmowy prawa do renty jest spełnienie warunków do uzyskania emerytury.

Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego:

 • 60 lat w przypadku kobiet, 
   
 • 65 lat w przypadku mężczyzn,

oraz udokumentowaniu chociażby jednego dnia podlegania ubezpieczeniu społecznemu (tj. w okresie przypadającym do 31 grudnia 1998 r.) lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (a więc począwszy od 1 stycznia 1999 r.).

Jeżeli chodzi o warunek dotyczący posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, to uważa się go za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, którego wymiar ustawodawca uzależnił od wieku, w którym stał się on niezdolny do pracy (patrz ramka).

Przeszkodą w nabyciu prawa do renty nie będzie posiadanie przez ubezpieczonego ustalonego prawa do emerytury pomostowej.

Wskazane zasady w zakresie przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy dotyczą tego świadczenia należnego z ubezpieczenia rentowego.

Skoro ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury z Funduszu lub spełnia warunki do jej uzyskania, nie nabędzie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, to nie zajdzie zbieg prawa do tej kategorii świadczeń emerytalno-rentowych. Ubezpieczony taki nie będzie miał więc prawa wyboru świadczenia korzystniejszego. Ponadto ubezpieczony, który uzyska prawo do emerytury będąc uprawnionym do renty z tytułu niezdolności do pracy, utraci prawo do tej renty. On również nie zachowa prawa wyboru pobierania świadczenia korzystniejszego.

Renta wypadkowa

Oprócz rent wypłacanych z ubezpieczenia rentowego ustawodawca gwarantuje rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Należna jest ona ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Tak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy wypadkowej.

Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego do ustalenia wysokości tego świadczenia oraz jego wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy emerytalnej, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 pkt 4 oraz art. 101a tej ustawy, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej (art. 17 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Renta z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Tak więc rentę wypadkową otrzyma ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury z Funduszu lub spełnia warunki do jej uzyskania.

Przy czym zastrzeżenie wyłączające stosowanie art. 57 ust. 1 pkt 4 oraz art. 101a ustawy emerytalnej (przy ustalaniu prawa do renty wypadkowej) koresponduje z zasadami dotyczącymi wypłacania świadczeń w zbiegu. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy wypadkowej osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się bowiem, zależnie od jej wyboru:

 • przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 
   
 • emeryturę powiększoną o połowę renty.

Warunek dotyczący posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął taki okres wynoszący łącznie co najmniej:

- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
- 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
- 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
- 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Przy czym, jeśli chodzi o wymieniony 5-letni okres składkowy i nieskładkowy, to powinien on przypadać w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego 10-letniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

Zasady dotyczącej udokumentowania 5-letniego okresu składkowego i nieskładkowego w odpowiednim 10-leciu nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ustawy emerytalnej, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.


Zagadnienia związane z niezdolnością do pracy

Pojęcie niezdolności do pracy

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy emerytalnej jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rodzaje rent

Ubezpieczonemu, przysługuje renta:

- stała - gdy niezdolność do pracy została uznana za trwałą,
- okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy.

Zasady orzekania o niezdolności do pracy

Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:

- daty powstania niezdolności do pracy,
- trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
- związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
- trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- celowości przekwalifikowania zawodowego,

dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik/komisja lekarska ZUS.

Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje:

- osobie zainteresowanej - sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia,
- Prezesowi ZUS - zarzut wadliwości orzeczenia i przekazania sprawy do rozpatrzenia komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.