vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018

Preferencje w opłacaniu składki zdrowotnej

Z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, po spełnieniu określonych warunków, zwolniono:

 • emerytów i rencistów - na podstawie art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną,
   
 • osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej,
   
 • osoby pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego (wynoszącego 1.000 zł) - na podstawie art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej.

Niektóre natomiast osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, po spełnieniu określonych warunków, mogą opłacać za siebie składkę zdrowotną w obniżonej kwocie. Preferencja ta wynika z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

Zwolnienie dla emeryta/rencisty

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 2.100 zł), w przypadku gdy osoba ta:

 • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie kwoty 514,90 zł, tj. 50% z 1.029,80 zł (przykład 1) lub 
   
 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej (przykład 2).

Pod pojęciem "świadczenie emerytalne" oraz "świadczenie rentowe", o których mowa wyżej, należy rozumieć kwotę odpowiednio emerytury lub renty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, a w przypadku renty rodzinnej, także z dodatkiem dla sieroty zupełnej. W kwocie świadczenia nie uwzględnia się innych dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych, ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego. Osoba mająca ustalone prawo do emerytury/renty prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku spełnienia warunków niezbędnych do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej (o których mowa w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej), podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast jest zwolniona z opłacania tej składki. Oznacza to, że:

 • jest ona zobowiązana do dokonania zgłoszenia do tego ubezpieczenia - jeśli dopiero rozpoczęła prowadzenie działalności,
   
 • nie może się wyrejestrować z tego ubezpieczenia (na czas korzystania ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej) - gdy już prowadzi działalność.

W składanych do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy dokumentach rozliczeniowych osoba taka powinna wykazywać prawidłową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku; w 2018 r. najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wynosi 3.554,93 zł) oraz kwotę tej składki w wysokości:

 • 0,00 zł - jeżeli w danym miesiącu spełnione zostały warunki uprawniające do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej lub
   
 • wynikającej z przemnożenia wykazanej podstawy wymiaru składki przez obowiązującą stopę procentową składki (tj. 3.554,93 zł × 9%) - jeżeli nie spełnia wymaganych warunków.

Dla osoby z niskim zasiłkiem macierzyńskim

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca (lub osoba z nim współpracująca) wprawdzie nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (może się do nich zgłosić tylko na zasadzie dobrowolności), ale jest jednak w tym czasie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i w związku z tym musi odprowadzać co miesiąc do ZUS składkę zdrowotną.

Do grona osób zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej z racji prowadzonej pozarolniczej działalności zalicza się osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, pobierające zasiłek macierzyński (niezależnie od tego z jakiego tytułu pobierają ten zasiłek) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli kwoty 1.000 zł. Takie osoby są zwolnione z obowiązku opłacania za siebie (z racji prowadzonej firmy) składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Korzystając z ulgi nadal jednak podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności.

Taki przedsiębiorca, na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego (nieprzekraczającego kwoty 1.000 zł), powinien zgłosić się w ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80 X X.

Zgodnie z art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.

Jeśli przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński nie wnioskuje o przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, to powinien:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZWUA) od dnia przyznania mu prawa do zasiłku macierzyńskiego, a następnie
   
 • zgłosić się z tym samym dniem (na druku ZUS ZZA) do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego (nieprzekraczającego kwoty 1.000 zł) przedsiębiorca nabędzie w trakcie miesiąca, to zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje mu dopiero począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do tego zwolnienia wygaśnie natomiast z końcem ostatniego dnia miesiąca, za który w całości będzie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Przedsiębiorca korzystający z omawianej preferencji powinien być zgłoszony w ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80 X X. Ponownie więc powinien dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, aby następnie powtórnie zgłosić się do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZZA, ale już z nowym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80 X X.

W deklaracji ZUS DRA sporządzonej za miesiąc, w którym korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, powinien wtedy wykazać:

 • zerowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zerową podstawę ich wymiaru, ponieważ za cały miesiąc przysługuje mu zasiłek macierzyński,
   
 • pełną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zerową składkę zdrowotną (przykład 3).

Preferencje dla niepełnosprawnych

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, w przypadku gdy osoba ta:

 • uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
   
 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Z kolei, zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tego tytułu (przykład 4).

Na podstawie tego przepisu, osoba prowadząca pozarolniczą działalność może opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości obniżonej do wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy:

 • została zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności,
   
 • uzyskuje przychód jedynie z tytułu działalności.

Ulgi tej nie stosuje się do osób, które opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Przykład 1

Przedsiębiorca posiada ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Świadczenie rentowe wypłacane mu przez ZUS wynosi 1.650 zł. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Z prowadzonej działalności w maju 2018 r. osiągnął przychód w wysokości 400 zł.

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za maj 2018 r., ponieważ:

- pobierane świadczenie rentowe jest niższe niż kwota minimalnej płacy (tj. 1.650 zł < 2.100 zł),
- w tym miesiącu z działalności uzyskał przychód w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury (400 zł < 514,90 zł).

W czerwcu 2018 r. z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca uzyskał przychód w kwocie 520 zł. Ponieważ jest on wyższy niż 50% kwoty najniższej emerytury (520 zł > 514,90 zł), za czerwiec 2018 r. przedsiębiorca był zobowiązany do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Przykład 2

Rencista prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Otrzymuje świadczenie rentowe w kwocie 1.230 zł.

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rencista jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ:

- pobiera świadczenie rentowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.230 zł < 2.100 zł),
- opłaca podatek dochodowy z tej działalności w formie karty podatkowej (w tym przypadku nie ma znaczenia wysokość osiągniętego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej).


Przykład 3

Pani Ewa prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest zgłoszona z tego tytułu w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0 (czyli jako osoba prowadząca działalność niemająca prawa do renty i opłacająca składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

W dniu 7 lipca 2018 r. urodziła dziecko i od tego dnia (do 5 lipca 2019 r.) przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1.000 zł (przed porodem pobierała z ZUS zasiłek chorobowy).

Od 7 lipca 2018 r. jako przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ale nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Od tego więc dnia:

- wyrejestrowała się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, a następnie
- zgłosiła się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0.

Od 1 sierpnia 2018 r. będzie jej przysługiwało zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego od tego dnia powinna dokonać zmiany kodu tytułu ubezpieczenia poprzez:

- wyrejestrowanie się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, a następnie
- zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 0 0.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej za lipiec 2018 r. pani Ewa wykaże zerowe składki na ubezpieczenia społeczne (przez cały miesiąca miała prawo do zasiłku - najpierw chorobowego, a później macierzyńskiego) oraz zerowe podstawy ich wymiaru, a składkę zdrowotną - w kwocie 319,94 zł, naliczoną od podstawy 3.554,93 zł.

Natomiast w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za miesiące od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. (tj. za miesiące, za które będzie jej przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej), w bloku VII powinna wykazywać obowiązującą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w polu dotyczącym kwoty składki - wpisywać wartość 0,00 zł.


Przykład 4

Przedsiębiorca legitymujący się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W maju 2018 r. należna zaliczka na podatek dochodowy od uzyskanych przychodów z tej działalności wyniosła 150 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za maj 2018 r. przedsiębiorca opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 150 zł, a nie w kwocie 319,94 zł (tj. 9% z kwoty 3.554,93 zł), ponieważ:

- działalność pozarolnicza stanowi dla niego jedyne źródło przychodów,
- jest osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W czerwcu 2018 r. należna zaliczka od przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności wyniosła 320 zł.

Ponieważ należna zaliczka jest wyższa niż obowiązująca składka zdrowotna, osoba ta obowiązana była za czerwiec br. opłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości, czyli w kwocie 319,94 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.