vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Urlopy związane z rodzicielstwem - Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018

Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji

Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo w zakładzie, jeżeli:

 • część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny,
   
 • osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową (art. 180 § 10 K.p.).

Podmioty lecznicze zostały wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Są to:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców, we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
   
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
   
 • instytuty badawcze, o których mowa w ustawie o instytutach badawczych,
   
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
   
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w poprzednim punkcie,
   
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
   
 • jednostki wojskowe

w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Przykład

W dniu 17 września 2018 r. pracownica urodziła dziecko, a 8 listopada 2018 r. z powodu zapalenia płuc została przyjęta na oddział szpitalny, gdzie przebywała 10 dni. Pracownica nie mogła przerwać urlopu macierzyńskiego od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, ale co najwyżej w 12 dniu tego miesiąca, tj. po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie.

Przykład

Pracownica od 15 tygodni przebywa na urlopie macierzyńskim, który rozpoczęła w dniu porodu. Obecnie została skierowana do szpitala na zabieg. Mąż pracownicy, wychowujący dziecko, jest osobą bezrobotną. W tej sytuacji nie może ona przerwać urlopu macierzyńskiego na rzecz męża, gdyż nie podlega on ubezpieczeniu chorobowemu, co wyklucza nabycie przez niego prawa do zasiłku. Ma zaś prawo do tego, gdy z części przypadającej podczas jej hospitalizacji skorzysta inny członek najbliższej rodziny w ramach urlopu macierzyńskiego (o ile jest pracownikiem) albo pobierając zasiłek macierzyński (o ile podlega ubezpieczeniu chorobowemu i przerwie działalność zarobkową). Może to być np. babcia lub dziadek dziecka. Bezwzględnym warunkiem takiego rozwiązania jest to, aby uprawniony sprawował nad tym dzieckiem opiekę.


Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną-matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka dziecka przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (art. 180 § 11 K.p.).

W okolicznościach wskazanych wyżej oraz gdy ojciec lub inny członek najbliższej rodziny będący pracownikiem zamierza skorzystać z części urlopu przypadającej podczas hospitalizacji pracownicy/ubezpieczonej matki dziecka, która przerwała na okres hospitalizacji urlop macierzyński/pobieranie zasiłku macierzyńskiego, udziela się urlopu macierzyńskiego na jego pisemny wniosek, a do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wykonawczych. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny (art. 180 § 16 K.p.).

Z powodu charakteru przyczyny przerwania urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka, ustawodawca nie przewidział terminu na złożenie wniosku o tę część urlopu przez ojca dziecka albo inne uprawnione osoby.

Jak wynika z § 9 i 10 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek w powyższej sprawie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny,
   
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której pracownica przerwała urlop macierzyński lub od której ubezpieczona-matka przerwała pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego lub pobierania zasiłku przed porodem,
   
 • oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownicę lub ubezpieczoną-matkę szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie pracownicy lub ubezpieczonej-matki, która przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dotyczące daty, od której przerwała ona urlop macierzyński, odpowiednio pobieranie zasiłku, w okresie pobytu w jednej z tych placówek, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
   
 • zaświadczenie o terminie przyjęcia pracownicy lub ubezpieczonej-matki do wymienionej placówki, wystawione przez tę placówkę,
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci), w wymaganych okolicznościach przetłumaczony (patrz ust. 2 pkt 2.1.), albo kopie tych dokumentów.

Przykład wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego na okres przebywania przez ubezpieczoną matkę dziecka w szpitalu po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego

Piotr Długi 
ul. Gliniana 100/100
70-032 Szczecin
Szczecin, 4.12.2018 r.
STOLAR Sp. o.o.
ul. Gospodarska 200
70-015 Szczecin

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego z powodu przerwania przez
ubezpieczoną-matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego z powodu
przebywania w szpitalu

Proszę o udzielenie mi części urlopu macierzyńskiego na syna Antoniego Długiego ur. 12.09.2018 r., w okresie od 4.12.2018 r. do dnia wyjścia matki dziecka ze szpitala.

Oświadczam, że:

1) Matka dziecka, Julia Długa, nie pobierała zasiłku macierzyńskiego przed porodem

2) Poinformuję pracodawcę o dacie opuszczenia przez matkę dziecka szpitala

Piotr Długi
Załączniki:
   1) Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
   2) Oświadczenie matki dziecka o dacie, od której przerwała pobieranie zasiłku macierzyńskiego z powodu
       przyjęcia do szpitala
   3) Zaświadczenie o terminie przyjęcia matki dziecka do szpitala

Przykład oświadczenia matki dziecka o terminie przerwania pobierania zasiłku

Julia Długa 
ul. Gliniana 100/100
70-032 Szczecin
Szczecin, 4.12.2018 r.
STOLAR Sp. o.o.
ul. Gospodarska 200
70-015 Szczecin

Oświadczenie o przerwaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Oświadczam, że od 4 grudnia 2018 r. z powodu hospitalizacji przerwałam pobieranie zasiłku macierzyńskiego na syna Antoniego Długiego ur. 12.09.2018 r.
Julia Długa
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.