vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców - Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019

Prywatne wyjścia z pracy a nadgodziny

Wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy, udzielane za zgodą pracodawcy, są traktowane jako czasowa usprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powszechnie obowiązujące przepisy uregulowały zasady udzielania tego rodzaju zwolnień od pracy pod koniec 2014 r., więc odrębne regulacje dotyczące zasad udzielania i odpracowywania wyjść prywatnych w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązujących u danego pracodawcy (np. w zakładowym układzie zbiorowym, czy regulaminie pracy) muszą uwzględniać normę art. 151 § 21 K.p. Wymaga ona pisemnej formy wniosku o udzielenie zgody na wyjście prywatne w godzinach pracy, a skoro musi on być przechowywany wraz z ewidencją czasu pracy, sama książka wejść-wyjść nie wystarczy, gwarantując jednocześnie pracownikowi, że odpracowanie wyjścia prywatnego nie spowoduje naruszenia przepisów o nieprzerwanych odpoczynkach dobowych i tygodniowych. Spełnienie tych warunków powoduje, że czas odpracowania wyjścia prywatnego nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Jako uzupełnienie tych regulacji pracodawca może np. określić w przepisach wewnątrzzakładowych termin odpracowania wyjścia prywatnego, po upływie którego firma zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Przykład

Pracodawca stosujący wynagrodzenie w stałych stawkach miesięcznych postanowił uniknąć przeliczania wynagrodzeń pracowników w związku z odpracowywaniem wyjść prywatnych w innym miesiącu. Wprowadził więc postanowienie, zgodnie z którym pracownik odpracowuje wyjście prywatne w terminie wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego przypadającym w miesiącu, w którym wyjście prywatne miało miejsce. Nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ww. terminie skutkuje proporcjonalnym obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia. Takie postanowienie nie narusza przepisów, gdyż zgodnie z art. 80 K.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Odpracowywanie a wynagrodzenie w stawce miesięcznej

Odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu oznacza, że pracodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie pracownika dwukrotnie. W miesiącu, w którym miało miejsce wyjście prywatne, pracownik może otrzymać niższe wynagrodzenie, pomniejszone proporcjonalnie do liczby godzin wyjścia prywatnego, natomiast w miesiącu odpracowania musi on otrzymać wynagrodzenie za faktyczne godziny pracy, nie wyłączając godzin odpracowania wyjścia prywatnego. Pominięcie tego przeliczenia i wypłata za każdy miesiąc wynagrodzenia w stałej wysokości może w niektórych przypadkach powodować obniżenie wysokości należnego wynagrodzenia z uwagi na różnice w wymiarach czasu pracy.

Przykład

Zatrudniony w firmie radca prawny skorzystał w styczniu 2019 r. z wyjścia prywatnego w wymiarze 5 godzin, które odpracował w lutym 2019 r. Otrzymuje on stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 8.000 zł. W styczniu br. powinien był otrzymać 7.772,75 zł, co wynika z wyliczenia: 8.000 zł : 176 godz. = 45,45 zł; 45,45 zł x 5 godz. = 227,25 zł; 8.000 zł - 227,25 zł = 7.772,75 zł.

W lutym br. wymiar czasu pracy był niższy i obejmował 160 godz., więc za 5 godzin odpracowania pracownik powinien był otrzymać 250 zł, a łącznie z wynagrodzeniem 8.250 zł. W tym kontekście wypłata za każdy miesiąc 8.000 zł spowodowałaby zaniżenie wynagrodzenia radcy prawnego o 22,75 zł.

Termin odpracowania prywatnych wyjść

Przed uregulowaniem zagadnienia wyjść prywatnych w powszechnie obowiązujących przepisach przyjmowano, że aby odpracowanie takiego wyjścia nie wygenerowało nadgodzin, musi ono przypadać w tym samym dniu, w którym miało miejsce wyjście prywatne. Innymi słowy pracownik po załatwieniu spraw prywatnych w godzinach pracy musiał wrócić do zakładu i przepracować liczbę godzin brakującą do 8-godzinnej normy lub zaplanowanego dobowego wymiaru czasu pracy. Ta wykładnia miała poparcie w wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 476/02, OSNP 2004/22/382), w którym uznano, że: "Wprowadzenie przez pracodawcę przerwy w pracy bez związku z potrzebami ekonomiczno-organizacyjnymi, lecz na wyłączne życzenie pracownika i w jego interesie, nie uzasadnia zapłaty wynagrodzenia za czas przerwy, ani za czas świadczenia pracy po przerwie, zrekompensowany odpowiednim skróceniem czasu pracy przed przerwą.". Analogiczny pogląd prezentował Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z 7 grudnia 2010 r. w sprawie powstania godzin nadliczbowych przy odpracowywaniu prywatnych wyjść (znak GPP-459-4560-80-1/10/PE/RP) jednoznacznie uznając czas ich odpracowywania w innym dniu za godziny nadliczbowe.

Po zmianie przepisów nie ulega już wątpliwości, że odpracowanie wyjścia prywatnego w godzinach pracy może przypadać w innym dniu niż wyjście prywatne bez ryzyka, że doprowadzi to do przekroczenia dobowej normy czasu pracy. W tym kontekście niezwykle istotny - do celów dowodowych - jest jednak pisemny wniosek pracownika o udzielenie zgody na wyjście prywatne, który musi być przechowywany wraz z ewidencją czasu pracy (§ 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - Dz. U. poz. 2369). Stanowi on jedyny dowód potwierdzający zasadność rozliczenia godzin odpracowania wyjścia prywatnego jako zwykłej pracy, która nie rodzi prawa do dodatków oraz nie jest ujmowana w rocznym limicie nadgodzin.

Ważne: Odpracowanie wyjścia prywatnego musi przypadać w dniu pracy. Polecenie odpracowania w dniu wolnym powodowałoby w większości przypadków naruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, co stanowi wykroczenie.

Wyjątki dotyczą pracowników zatrudnionych w systemach równoważnych oraz na część etatu, którzy świadczą pracę w niektórych dniach tygodnia i korzystają z większej niż minimalna liczby dni wolnych od pracy. W takich okolicznościach polecenie odpracowania wyjścia prywatnego w dniu harmonogramowo wolnym od pracy nie wpłynie bowiem na możliwość skorzystania przez pracownika z minimalnej liczby dni wolnych od pracy w skali okresu rozliczeniowego. Podobnie w przypadku, gdyby wyjście prywatne oznaczało w istocie cały dzień wolny, gdyż polecenie odpracowania takiego wyjścia w innym dniu wolnym nie doprowadzi do wykroczenia polegającego na naruszeniu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Odpracowanie może przypadać przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia pracy lub po godzinach pracy wynikających z harmonogramu. W pierwszym z tych przypadków należy jednak pilnować, aby czas odpracowania nie przypadał na godziny trwania doby niedzielno-świątecznej, gdyż byłoby to równoznaczne z poleceniem pracy w dniu wolnym. Nie ma jednak przeszkód, aby odpracowanie przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia pracy przypadło na inną dobę pracowniczą, gdyż o ile nie uniemożliwi to skorzystania pracownikowi z 11-godzinnego odpoczynku dobowego, mieści się w dyspozycji art. 151 § 21 K.p. i nie spowoduje nadgodzin ani naruszenia przepisów o czasie pracy.

Przykład

Pracownik działu IT skorzystał 11 kwietnia 2019 r. z 4 godzin wyjścia prywatnego w godzinach pracy, które miał zgodnie z poleceniem przełożonego odpracować pracując 2 dodatkowe godziny 25 i 26 kwietnia. Zgodnie z rozkładem pracuje on w godzinach od 800 do 1600, ale w ramach odpracowania otrzymał polecenie wykonania kopii zapasowej danych z serwerów firmowych, więc pracodawca zaplanował odpracowanie na dwa dni w godzinach od 600 do 800 - gdy nikt nie korzysta z serwerów.

Choć 2 godziny pracy w czwartek 25 kwietnia, należy zaliczyć do środy 24 kwietnia, a dwie godziny pracy w piątek 26 kwietnia do doby czwartkowej 25 kwietnia, nie spowoduje to naruszenia przepisów o odpoczynkach (od 1600 do 600 pracownik ma zapewnione 14 godzin czasu wolnego), ani nadgodzin skoro pracownik odpracowuje wcześniejsze wyjście prywatne.

Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych i pracownic w ciąży

Główny Inspektorat Pracy w stanowisku Komisji Prawnej z 28 października 2014 r. w sprawie możliwości odpracowania przez pracowników niepełnosprawnych czasu zwolnienia udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych w innym dniu niż dzień, w którym korzystali ze zwolnienia (znak GNP-152-0020-3-2/14) uznał, że pracownicy niepełnosprawni mogą odpracowywać wyjścia prywatne w godzinach pracy na ogólnych zasadach, niekoniecznie w dniu korzystania z tego zwolnienia.

W przypadku pracownic w ciąży odmienne stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W piśmie z 4 sierpnia 2017 r. resort pracy uznał, że odpracowanie udzielonego na wniosek pracownicy w ciąży wyjścia prywatnego jest możliwe w tym samym dniu, w którym nastąpiło zwolnienie. Możliwość odpracowania czasu wyjścia prywatnego w innej dniówce roboczej resort pracy ograniczył do przypadków, w których dobowy wymiar czasu pracy pracownicy zaplanowany w rozkładzie czasu pracy jest krótszy niż 8 godzin - dopuszczając odpracowanie wyłącznie w zakresie uzupełniającym jej czas pracy do 8 godzin w dobie.

Uwaga! W ocenie MRPiPS możliwość odpracowania w innym terminie wyjścia prywatnego przez pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, wiążąca się z przekroczeniem 8-godzinnej normy czasu pracy, wymaga uzyskania uprzedniej zgody tego pracownika (art. 178 K.p.).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.