vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Zwolnienie płatnika składek z opłacania nieopłaconych składek ZUS, także w części finansowanej przez pracowników/zleceniobiorców - stanowiska ZUS i resortu pracy (zobacz więcej)Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

E-zwolnienia postępowanie płatnika składek ZUS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019

Potwierdzenie niezdolności do pracy ubezpieczonego

Niezdolność do pracy ubezpieczonego z powodu choroby, jego pobyt w szpitalu albo konieczność sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, musi być dla celów uzyskania należnego świadczenia potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim. Dokument ten, wystawiany obecnie niemal wyłącznie w formie elektronicznej, powinien zawierać odpowiednie dane i informacje pozwalające na ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wysokości.

Formy zwolnienia lekarskiego

Przy ustalaniu prawa do:

 • zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego pracownikom na podstawie art. 92 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) albo
   
 • zasiłku opiekuńczego

oraz wysokości danego świadczenia, dowodem stwierdzającym odpowiednio:

 • czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub
   
 • konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,

jest:

 • zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, czyli tzw. e-zwolnienie, lub 
   
 • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, tzw. wydruk e-zwolnienia albo 
   
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, tzw. zaświadczenie wystawione w trybie alternatywnym.

Wydruk e-zwolnienia wydawany jest ubezpieczonemu na jego żądanie oraz w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek.

Natomiast zaświadczenie wystawiane w trybie alternatywnym przekazywane jest ubezpieczonemu, jeśli wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do internetu lub braku możliwości odpowiedniego podpisania elektronicznego zaświadczenia lekarskiego.

Podpis wystawiającego

Wymienione wcześniej dokumenty powinny być opatrzone odpowiednio:

 • e-zwolnienie - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS,
   
 • wydruk e-zwolnienia oraz zaświadczenie wystawione w trybie alternatywnym - podpisem i pieczątką wystawiającego.

Niezbędne dane i informacje

Zaświadczenie lekarskie, wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS, musi zawierać dane i informacje określone w art. 55 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową (patrz ramka).

Dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim:

1) identyfikator i data wystawienia zaświadczenia lekarskiego,
2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo seria i numer paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy,
3) dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL, albo seria i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek,
4) imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
5) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu,
6) informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość, zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1art. 16 ustawy zasiłkowej, podane z zastosowaniem kodów literowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy (patrz tabela),
7) wskazania lekarskie - odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić,
8) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, data urodzenia tego członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym,
9) numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
10) oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.

Przy czym część z nich jest bezwzględnie wymagana, a część powinna być podana po zaistnieniu określonych okoliczności. Natomiast jedna z informacji, tj. numer statystyczny choroby ubezpieczonego, nie powinien być widoczny na:

 • zaświadczeniu w wersji elektronicznej udostępnionej na profilu płatnika składek oraz
   
 • wydruku e-zwolnienia lub zaświadczeniu wystawionym w trybie alternatywnym przekazywanym ubezpieczonemu.

W razie potrzeby (np. dla celów ustalenia okresu zasiłkowego) dostęp do numeru statystycznego choroby ma wystawiający zaświadczenie lekarskie oraz ZUS.

Szczegółowy tryb i sposób orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim określa wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013).


Podstawę do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wysokości stanowi prawidłowo wystawione zaświadczenie lekarskie.

Wymagana kontrola formalna

Zaświadczenia lekarskie podlegają m.in. kontroli formalnej, dokonywanej przez ZUS oraz płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń swoim ubezpieczonym.

Polega ona na sprawdzeniu, czy zaświadczenie:

 • nie zostało sfałszowane - gdy zachodzi takie podejrzenie, należy wystąpić do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy,
   
 • zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich - w razie wątpliwości w tym zakresie płatnik składek powinien wystąpić o wyjaśnienie sprawy do ZUS.

Kwestię tę reguluje art. 68 ustawy zasiłkowej oraz § 1 ust. 2§ 2-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 743).

Po stwierdzeniu błędu

W przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd w jego treści, w szczególności dotyczący danych:

 • o niezdolności do pracy,
   
 • osoby ubezpieczonej lub osoby, nad którą ma być sprawowana opieka, lub
   
 • płatnika składek,

powinna być wdrożona procedura określona w art. 58a ustawy zasiłkowej, polegająca na sprostowaniu tego błędu.

Jeżeli błąd w zaświadczeniu ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub jego wysokość, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. Przy czym w przypadku, gdy do wypłaty zasiłku jest zobowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek tego płatnika lub ubezpieczonego.

Kodowane informacje wpływające na prawo do świadczenia oraz jego wysokość
Kod literowy Znaczenie kodu
niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą
B niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży
C niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu
D niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą
E niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby
Uwaga! Na pisemny wniosek ubezpieczonego w zaświadczeniu nie umieszcza się kodu "B" i "D"
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.