vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
A A A

Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Postępowanie w razie przekroczenia limitu rocznej podstawy wymiaru składek

Dostaliśmy z ZUS informację, że w grudniu 2018 r. pracownik przekroczył limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. W piśmie jest podana wysokość podstawy ich wymiaru. Czy od tej kwoty mamy naliczyć składki emerytalno-rentowe, natomiast pozostałe od faktycznego przychodu pracownika? Jak sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych za grudzień 2018 r. i rozliczyć się z pracownikiem?

Płatnik nalicza ubezpieczonemu i opłaca do ZUS składki emerytalno-rentowe od pełnej podstawy ich wymiaru do momentu osiągnięcia przez niego limitu wynoszącego 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2018 r. roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosił 133.290 zł). Później zaprzestaje dalszego naliczania i opłacania za niego tych składek do końca danego roku kalendarzowego.

Jeśli jednak zdarzy się, że składki emerytalno-rentowe płatnik naliczy i opłaci za ubezpieczonego od kwoty przewyższającej roczny limit podstawy ich wymiaru, wówczas powinien sporządzić do ZUS korektę dokumentów rozliczeniowych. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących w takiej sytuacji powinien składać się z:

 • raportu ZUS RCA - w którym płatnik rozliczy składki emerytalno-rentowe za daną osobę od podstawy wymiaru niepowodującej przekroczenia rocznego jej limitu (tu: od kwoty wskazanej w piśmie ZUS), a pozostałe składki, tj. chorobową i wypadkową naliczy od faktycznego przychodu pracownika uzyskanego w grudniu 2018 r.; w raporcie tym płatnik skoryguje również podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz samą składkę, bowiem w poprzednim raporcie została ona niesłusznie pomniejszona o potrącone ze środków pracownika zawyżone składki emerytalno-rentowe,
   
 • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - w której płatnik wykaże pełne rozliczenie składek i ewentualnie wypłaconych świadczeń - za wszystkich ubezpieczonych, czyli za tych, za których prawidłowo rozliczył składki i świadczenia w pierwszorazowych dokumentach, jak i za ubezpieczonego, za którego sporządził raport korygujący.

Po przekazaniu do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych, na koncie płatnika składek w ZUS powstanie nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (o ile płatnik nie będzie posiadał żadnych zaległości składkowych) oraz niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nadpłacone składki społeczne ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Nadpłacone składki emerytalne i rentowe organ rentowy zwraca w całości w terminie 30 dni od dnia złożenia przez płatnika korekty dokumentów rozliczeniowych. Jeśli nie zostaną zwrócone w tym terminie, to podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku.

Jeśli do otrzymania zwrotu nadpłaconych składek jest uprawnionych kilku płatników, wtedy ZUS dzieli kwotę nadpłaty i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacili składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu.

Z kwoty nadpłaconych składek emerytalno-rentowych ZUS potrąci kwotę niedopłaty składki zdrowotnej. W pierwotnych dokumentach rozliczeniowych została ona bowiem naliczona od niższej podstawy wymiaru.

Zwróconą przez ZUS nadpłatę składek płatnik ma obowiązek niezwłocznie przekazać ubezpieczonemu. Płatnik musi się z nim rozliczyć z części finansowanych przez niego nadpłaconych składek emerytalno-rentowych nawet wtedy, gdy nie wystąpi do ZUS o zwrot nadpłaty tych składek, np. ze względu na posiadane zadłużenie.

Kwota zwróconych pracownikowi nadpłaconych składek emerytalno-rentowych stanowi dla niego przychód. Zwrot tej nadpłaty jest przychodem w momencie jego faktycznej wypłaty bądź postawienia go do dyspozycji pracownika. Dlatego płatnik powinien pobrać z kwoty nadpłaty zaliczkę na podatek dochodowy w tym miesiącu, w którym zwrot zostanie dokonany pracownikowi. Opodatkowaniu podlega kwota zwrotu przed pomniejszeniem o kwotę niedopłaty składki zdrowotnej. Wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o kwotę pobranej niedopłaty składki zdrowotnej (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

Przykład

W grudniu 2018 r. pracodawca wypłacił 49-letniemu pracownikowi wynagrodzenie brutto w kwocie 10.600 zł. Od dokonanej wypłaty naliczył pracownikowi:

1) składki społeczne finansowane ze środków pracownika w łącznej kwocie 1.453,26 zł (w tym: emerytalna - 1.034,56 zł, rentowa - 159 zł, chorobowa - 259,70 zł);
2) składkę zdrowotną naliczoną od podstawy wymiaru w kwocie 9.146,74 zł (10.600 zł - 1.453,26 zł):
- składka zdrowotna 9% - 823,21 zł,
- składka zdrowotna 7,75% - 708,87 zł;
3) podstawę obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu) w kwocie 9.035 zł (10.600 zł - 111,25 zł - 1.453,26 zł);
4) zaliczkę na podatek w kwocie 1.579,97 zł (9.035 zł × 18% - 46,33 zł);
5) zaliczkę do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu) w kwocie 871 zł (1.579,97 zł - 708,87 zł).

W październiku 2019 r. zakład pracy otrzymał informację z ZUS, że w grudniu 2018 r. składki emerytalno-rentowe za tego pracownika powinny być naliczone od kwoty 8.630 zł (a nie od kwoty 10.600 zł). Pracodawca sporządził więc za grudzień 2018 r. raport korygujący ZUS RCA. Następnie ustalił kwotę:

- nadpłaty składek emerytalno-rentowych w kwocie 542,14 zł (2.917,12 zł - 2.374,98 zł), z czego w części należnej:
- pracownikowi - 221,82 zł (1.193,56 zł - 971,74 zł),
- pracodawcy - 320,32 zł (1.723,56 zł - 1.403,24 zł),
- niedopłaty składki zdrowotnej w kwocie 19,96 zł (843,17 zł - 823,21 zł), z czego odliczeniu od podatku dochodowego podlega składka w wysokości 17,19 zł (726,06 zł - 708,87 zł).

Pracodawca zwróci pracownikowi kwotę nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w listopadzie 2019 r. W miesiącu tym pracownik uzyska wynagrodzenie w kwocie 12.900 zł. Pracownik złożył wniosek o stosowanie mu 17,75% stawki podatku. Kwotę nadpłaty składek emerytalno-rentowych w wysokości 221,82 zł (tj. przed pomniejszeniem jej o kwotę niedopłaty składki zdrowotnej) wraz z pensją wypłaconą pracownikowi w listopadzie br. pracodawca uwzględni w podstawie opodatkowania. Z obliczonej zaliczki na podatek odliczy również składkę zdrowotną w kwocie 17,19 zł. Od dokonanych w listopadzie br. wypłat naliczy:

Poz. Wyszczególnienie wysokość
obciążeń
składkowo-podatkowych
1. kwota wynagrodzenia 12.900 zł
2. kwota zwrotu do opodatkowania 221,82 zł
3. podstawa wymiaru składek społecznych (poz. 1) 12.900 zł
4. składki społeczne pobrane z wynagrodzenia pracownika (poz. 3 × 9,76% + poz. 3 × 1,5% + poz. 3 × 2,45%) 1.768,59 zł
5. podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 3 - poz. 4) 11.131,41 zł
6. składka zdrowotna do pobrania (poz. 5 × 9%) 1.001,83 zł
7. składka zdrowotna do odliczenia od podatku (poz. 5 × 7,75%) 862,68 zł
8. koszty uzyskania przychodu 250 zł
9. podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu (poz. 1 + poz. 2 - poz. 8 - poz. 4) 11.103 zł
10. zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (poz. 9 × 17,75% - 43,76 zł) 1.927,02 zł
11. zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu (poz. 10 - poz. 7 - 17,19 zł) 1.047 zł
12. kwota do wypłaty dla pracownika (poz. 1 + poz. 2) - (19,96 zł + poz. 4 + poz. 6 + poz. 11) 9.284,44 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.