vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Zakładowe źródła regulacji płacowych

Regulamin wynagradzania

Do podstawowych aktów zakładowego prawa płacowego należy regulamin wynagradzania. Określa on warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy i zobowiązany do tworzenia wspomnianego regulaminu (m.in. z uwagi na zatrudnianie co najmniej 50 pracowników), wprowadza ten akt zakładowy bez zbędnej zwłoki, po osiągnięciu stanu zatrudnienia obligującego go do jego posiadania.

Regulamin wynagradzania, tak jak regulamin pracy, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Tak samo należy uzgodnić jego zapisy z zakładową organizacją związkową. Jednak w przypadku regulaminu wynagradzania brak porozumienia ze związkami zawodowymi uniemożliwia pracodawcy jego samodzielne wprowadzenie (art. 772 § 4 K.p.). Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I PK 83/11: "Regulamin wynagradzania wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową (...) nie ma mocy wiążącej i nie może wejść w życie".

Regulamin wynagradzania jest aktem typowo płacowym, który powinien określać m.in.:

 • formy wynagradzania,
   
 • poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę oraz jego wysokość,
   
 • zasady wypłaty wynagrodzenia.

Najczęściej w regulaminach wynagradzania zamieszcza się postanowienia dotyczące wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego) oraz składników uzupełniających, takich jak premie czy prowizje. W regulaminie tym można ponadto uregulować zasady wypłacania dodatków, np. funkcyjnych, stażowych czy za warunki szkodliwe oraz składników wypłacanych w dłuższych odcinkach czasu, jak np. premii kwartalnych albo nagród jubileuszowych.

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników układem zbiorowym pracy.

Należy tu nadmienić, że warunki wynagradzania za pracę dla pracowników sfery budżetowej - w zakresie nieobjętym układem zbiorowym pracy - w większości określane są w aktach prawnych powszechnie obowiązujących, tj. ustawach i rozporządzeniach.

Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy jest najwyższym rangą przepisem prawa zakładowego, a regulacje Kodeksu pracy dotyczące układów w pewnym zakresie stosowane są również do regulaminu wynagradzania (patrz tabela). Układ zbiorowy obejmuje swoim zakresem zarówno sprawy organizacyjno-porządkowe, jak i płacowe. Stronami układu są pracodawca i zakładowa lub ponadzakładowa organizacja związkowa (art. 24114art. 24123 K.p.). Żadna inna reprezentacja pracownicza nie jest uprawniona do zawarcia układu. Układ wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania. Obowiązkiem pracodawcy jest:

 • zawiadomienie pracowników o wejściu układu w życie, o każdej zmianie jego postanowień oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu,
   
 • dostarczenie zakładowej organizacji związkowej niezbędnej liczby egzemplarzy układu,
   
 • udostępnienie pracownikowi na żądanie do wglądu tekstu układu i wyjaśnianie jego postanowień.

Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.


Do stanu zatrudnienia ustalanego dla potrzeb tworzenia regulaminu wynagradzania wlicza się pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Zarządzający firmą poza regulaminem

Warunki płacowe osób zarządzających nie mogą być przedmiotem zakładowych układów zbiorowych pracy czy regulaminów wynagradzania. Postanowienia zakładowego układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania przewidujące uprawnienia płacowe dla kadry zarządzającej są nieważne.

W celu ustalenia warunków płacowych osób na kierowniczych stanowiskach konieczne jest sprawdzenie, czy należą one do grupy zarządzających firmą. W takich sytuacjach rozstrzygająca jest definicją kadry zarządzającej przewidziana w art. 128 § 2 pkt 2 K.p. Do zarządzających zakładem pracy zalicza ona pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Definicja ta jest stosunkowo wąska, nie są bowiem w niej uwzględniani kierownicy średniego szczebla, majstrowie, brygadziści czy inni pracownicy zatrudnieni na podobnych, samodzielnych stanowiskach. Warunki wynagradzania takich pracowników mogą być regulowane przez przepisy zakładowe, w odróżnieniu od ścisłego pionu kierowniczego, dla którego uprawnienia płacowe powinny wynikać z innych aktów.

Uchylenie zakładowego prawa

Kodeks pracy przewidując obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania nie unormował możliwości rezygnacji z tych aktów, ani tym bardziej nie określił trybu tej rezygnacji. W tej kwestii resort pracy zaakceptował jednak możliwość rezygnacji z tych regulaminów (o ile pracodawca nie ma już obowiązku ich tworzenia) w trybie analogicznym do ich wprowadzenia. Pracodawca, który zamierza odstąpić od funkcjonującego w jego firmie regulaminu wynagradzania musi więc:

 • uzgodnić ten zamiar z zakładową organizacją związkową, jeżeli występuje u danego pracodawcy,
   
 • wprowadzić zapis do dotychczasowego regulaminu, np. w formie aneksu, o jego uchyleniu/rezygnacji z niego,
   
 • podać treść zmiany (aneksu) do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy; zapis o rezygnacji wejdzie w życie najwcześniej po upływie 2 tygodni od jego ogłoszenia.

Zmiana regulaminu wynagradzania na ogól wymaga też zmiany umowy o pracę.

Przepis K.p.
dotyczący układu
zbiorowego
Regulacja układowa stosowana
odpowiednio do regulaminu wynagradzania
art. 239 § 3 K.p. Nie określa się w drodze regulaminu zasad wynagradzania dla członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w: urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gminy, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów.
art. 24112 § 2 K.p. Pracodawca jest obowiązany: zawiadomić pracowników o wejściu regulaminu w życie, o wprowadzonych zmianach, a także o wypowiedzeniu regulaminu. Ma też obowiązek dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy regulaminu. Na żądanie pracownika powinien udostępnić do wglądu tekst regulaminu i wyjaśnić jego treść.
art. 24113 K.p. Korzystniejsze postanowienia regulaminu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa dotychczasowe warunki zatrudnienia. Postanowienia mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy nie obowiązuje szczególna ochrona zatrudnienia.
art. 24126 § 2 K.p. Regulamin nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 K.p. oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.