vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) Za rok 2021 należy sporządzić PIT-11 w wersji 27
A A A

Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego, do którego niekiedy trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty.

Zasiłek opiekuńczy tzw. podstawowy...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • chorym: dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat, innym członkiem rodziny,
 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat i dzieckiem niepełnosprawnym do 18 lat w określonych przez ustawodawcę przypadkach.

Kwestię tę reguluje art. 32 ustawy zasiłkowej.

Dla zasiłku tego ustawodawca przewidział (w art. 33 ustawy zasiłkowej) limit dni do wykorzystania w danym roku kalendarzowym wynoszący, w zależności od tego, nad kim sprawowana jest opieka, odpowiednio 60, 30 lub 14 dni oraz łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie więcej niż 60 lub 30 dni, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku oraz dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

... i w dodatkowym wymiarze

Ubezpieczony ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny, który przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może skorzystać dodatkowo z zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni, niewliczanym do podstawowego limitu tego świadczenia. Jest to możliwe w okolicznościach wskazanych w art. 32a ustawy zasiłkowej, tj. w przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie:

 • przebywa np. w szpitalu ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji lub też
 • porzuciła dziecko.

Wypłacany za każdy dzień opieki

Zasiłek opiekuńczy, zarówno w podstawowym, jak i dodatkowym wymiarze, podobnie jak zasiłek chorobowy, za sprawą art. 35 ust. 2art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej, należny jest za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny, chyba że opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (art. 34 ustawy zasiłkowej).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony z dniem 8 marca 2020 r., przysługiwał w okolicznościach, na zasadach i w terminach określonych w art. 4 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), a więc m.in. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom:

 • zdrowych dzieci w wieku do lat 8,
 • dzieci niepełnosprawnych,
 • pełnoletnich osób niepełnosprawnych,

zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tym dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

Okresy, w których można było skorzystać z tego świadczenia, zostały określone wprost przez ustawodawcę oraz w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Rząd po raz ostatni wydłużył okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1008), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. Za jego sprawą można było korzystać z tego świadczenia do dnia 25 czerwca 2021 r.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenie o wypłatę świadczenia chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Przy czym, jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Natomiast jeśli niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika zasiłku, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat.

Wymagana dokumentacja

Zróżnicowanie okoliczności uprawniających do zasiłku opiekuńczego (w podstawowym lub dodatkowym wymiarze albo dodatkowego) oraz (częściowo) warunków uzyskania tego świadczenia przełożyło się na pewne różnice w dokumentach wymaganych dla celów przyznania danego świadczenia, co niekiedy stwarza problem zarówno samym ubezpieczonym, jak i płatnikom składek.

Niewątpliwie w każdym przypadku zasiłek przyznawany jest na wniosek ubezpieczonego.

W świetle § 27 rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakresu informacji (...), dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego (w podstawowym lub dodatkowym wymiarze) jest wniosek o zasiłek opiekuńczy, zawierający dane określone w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia. ZUS przygotował do wyboru dwa formularze, tj.:

 • Z-15A - gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem i
 • Z-15B - przy opiece nad chorym członkiem rodziny.

Natomiast dla celów przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za wniosek taki uznawane było oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, złożone według wzoru opracowanego przez organ rentowy.

Ponadto w każdym przypadku ubiegania się o zasiłek wymagany jest dokument potwierdzający okoliczności uprawniające do tego świadczenia (patrz tabela).

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego (w podstawowym i dodatkowym wymiarze oraz dodatkowego)
Zasiłek opiekuńczy w podstawowym wymiarze
Należny ubezpieczonemu
z tytułu opieki nad
Wymagane dokumenty

a) dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
- wniosek o zasiłek opiekuńczy1 (np. Z-15A) oraz
- oświadczenie ubezpieczonego1 o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, do której uczęszcza dziecko (np. ZAS-36),
- choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
- wniosek o zasiłek opiekuńczy1,
- oświadczenie ubezpieczonego1 o chorobie niani/dziennego opiekuna oraz
- wydruk e-ZLA lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym albo potwierdzona przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, zawierającego: imię, nazwisko i PESEL niani/dziennego opiekuna albo serię i numer dokumentu tożsamości, okres orzeczonej niezdolności do pracy, pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie,
- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
- wniosek o zasiłek opiekuńczy1 (np. Z-15A) oraz
- zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku1, zawierające: imię i nazwisko małżonka/rodzica dziecka, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane, pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie,
- pobytu ww. małżonka lub rodzica dziecka w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym,
- konieczności izolacji dziecka,
- wniosek o zasiłek opiekuńczy1 (np. Z-15A) oraz
- decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot, na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

- wniosek o zasiłek opiekuńczy1 (np. Z-15A) oraz odpowiednio
- zaświadczenie lekarskie wystawione w formie elektronicznej (tzw. e-ZLA) lub wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (tzw. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) lub też
- spełniające określone warunki zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza,
c) chorym dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat,

- wniosek o zasiłek opiekuńczy (np. Z-15A),
- odpowiednio: e-ZLA, wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym lub też zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza oraz
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

d) dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat w przypadku:

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
- wniosek o zasiłek opiekuńczy (np. Z-15A),
- zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku1, zawierające imię i nazwisko małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie oraz
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
e) innym chorym członkiem rodziny,

- wniosek o zasiłek opiekuńczy (np. Z-15A lub Z-15B) oraz
- odpowiednio: e-ZLA, wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym lub też zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego albo zagranicznego lekarza,
f) dzieckiem lub innym członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-192.

- wniosek o zasiłek opiekuńczy1 (np. Z-15A lub Z-15B) oraz
- oświadczenie ubezpieczonego3 o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, zawierające m.in.: dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia oraz podpis ubezpieczonego.
Zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze
Należny Wymagane dokumenty
ubezpieczonemu - ojcu dziecka/innemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa np. w szpitalu ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też porzuciła dziecko.

- wniosek o zasiłek opiekuńczy (np. Z-15A),
- oświadczenie ubezpieczonego1 o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie oraz
- zaświadczenie1 o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej albo
- orzeczenie o niezdolności ubezpieczonej matki dziecka do samodzielnej egzystencji lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS lub
- oświadczenie ubezpieczonego1 o porzuceniu dziecka przez matkę dziecka, zawierające datę porzucenia dziecka.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Należny był ubezpieczonemu w przypadku Wymagane dokumenty
- zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna, lub otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19,
- niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest jednocześnie wnioskiem o to świadczenie.

1  Może być złożony/złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.
2  Kwarantanna lub izolacja dziecka/innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba tego dziecka/innego członka rodziny.
3  Pracodawca/podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.