vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obliczanie wynagrodzenia za pracę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022

Absencja chorobowa a ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia

Pracownicy wynagradzani stałym miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczo otrzymują pensję określoną w umowie o pracę. Jednak w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą takie wynagrodzenie wymaga przeliczenia. Zmniejsza się je wówczas w określony sposób uzależniony od charakteru tej absencji.

Zwolnienie chorobowe na dni pracy

Pracownik może być nieobecny w pracy przez część miesiąca z powodu choroby lub nieobecności, za którą przysługują zasiłki przewidziane w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca oblicza się zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej zwanego rozporządzeniem wynagrodzeniowym. Regulacja ta stanowi, że w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 K.p., tj. chorobowe (lub zasiłek), należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (zasiłku),
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przepis ten stosuje się w sytuacji, gdy pracownik przepracował w danym miesiącu choćby jeden dzień. W przypadku gdy pracownik nie przepracuje nawet jednego dnia, nie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę.

Wskazanej metodyki obliczenia wynagrodzenia nie stosuje się również w sytuacji, gdy pracownik choruje bądź pobiera zasiłek przez wszystkie dni robocze miesiąca, a zwolnienie przypada tylko na dni dla niego robocze. Takie stanowisko zajęło w tej kwestii Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 12 sierpnia 2015 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa. Resort pracy stwierdził w nim, że: "(...) Jak wynika z tego przepisu (§ 11 ust. 1 rozporządzenia wynagrodzeniowego - przyp. red.) dotyczy on sytuacji, gdy pracownik przepracował część miesiąca z powodu nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. W opinii Departamentu Prawa Pracy w MPiPS zwrot »przepracowana część miesiąca« należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem Departamentu powołany wyżej przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy zatem sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu. Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zasadą jest zatem, że pracownik, który nie świadczy pracy, nie nabywa prawa do wynagrodzenia.

Nie ma jednak przeszkód, aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Postanowienia te, jako korzystniejsze dla pracowników od regulacji zawartej w treści art. 80 Kodeksu pracy, będą zgodne z prawem (art. 9 § 2 Kodeksu pracy). (...)".

Choroba i nieobecność niepłatna

W razie wystąpienia w jednym miesiącu nieobecności, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, jak np. nieobecność nieusprawiedliwiona czy urlop bezpłatny oraz choroba, stałe miesięczne wynagrodzenie wymaga pomniejszenia z tytułu obydwu tych absencji (przykład 1). Przy czym za czas choroby stałą miesięczną pensję pomniejsza się zgodnie z § 11 rozporządzenia wynagrodzeniowego. Natomiast za czas niepłatnej (niezasiłkowej) nieobecności w pracy stosuje się § 12 rozporządzenia wynagrodzeniowego. Stanowi on, że w celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba,
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Regulacja ta znajduje zastosowanie także w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca.

Choroba w okresie wyczekiwania

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku chorobowego, np. w sytuacji, gdy nie legitymuje się okresem wyczekiwania, to nie ma on prawa do wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy przypadający w okresie wyczekiwania.

Taka chorobowa nieobecność w pracy ma charakter niepłatny. W tych okolicznościach nie ma podstaw do zastosowania § 11 lub § 12 rozporządzenia wynagrodzeniowego przy obliczeniu wynagrodzenia za pracę (przykład 2). Tak też stwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z dnia 19 lipca 2017 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa. Resort pracy uznał, że: "(...) w takim przypadku ma zastosowanie reguła określona w art. 80 Kodeksu pracy, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną (...).

"(...) W takiej sytuacji (jak przedstawiona powyżej - przyp. red.) nie ma podstaw prawnych do stosowania przepisu § 11 rozporządzenia (wynagrodzeniowego - przyp. red.) (...). Obliczając wynagrodzenie pracownika należy, zdaniem Ministerstwa, kwotę jego miesięcznego wynagrodzenia określonego stawką miesięczną w stałej wysokości podzielić przez odpowiadającą wynagrodzeniu miesięcznemu liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalny czas pracy) i ustalone w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika. (...)".

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na pełny etat w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł oraz stałą premię w wysokości 400 zł. W okresie od 7 do 13 lutego 2022 r. (7 dni) był chory, a w dniach od 25 do 28 lutego br. nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia.

Ustalenie wynagrodzenia pracownika za luty 2022 r.:

- kwota zmniejszenia za okres choroby:
(3.200 zł + 400 zł) : 30 = 120 zł,
120 zł × 7 dni = 840 zł,
- kwota zmniejszenia za okres nieobecności nieusprawiedliwionej:
(3.200 zł + 400 zł) : 160 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w lutym br.) = 22,50 zł;
22,50 zł × (2 dni × 8 godz.) = 360 zł,
- wynagrodzenie za luty br.:
(3.200 zł + 400 zł) - (840 zł + 360 zł) = 2.400 zł.

Za okres 7 dni choroby pracownikowi należy dodatkowo wypłacić wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

 
Przykład 2

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku był chory od 14 do 21 lutego 2022 r. Pozostałe dni w tym miesiącu przepracował. Za czas choroby pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie miał wymaganego okresu wyczekiwania. Przysługuje mu tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.010 zł.

Ustalenie wynagrodzenia za luty 2022 r.:

- 3.010 zł : 160 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w lutym br.) = 18,81 zł,
- 18,81 zł × 112 godz. (godziny przepracowane w lutym br.) = 2.106,72 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.