vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zespół powypadkowy powinien ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz sporządzić protokół powypadkowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071).

Protokół ten, oprócz danych identyfikacyjnych pracodawcy oraz poszkodowanego pracownika, zawiera również ustalenia zespołu powypadkowego w zakresie okoliczności wypadku i jego przyczyn. W protokole zespół powinien wykazać, jakie przepisy i zasady bhp bądź przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia zostały naruszone, wskazać winnego oraz stwierdzić, czy naruszenie tych przepisów było spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Równie istotne jest stwierdzenie stanu nietrzeźwości poszkodowanego pracownika lub użycia przez niego środków odurzających bądź psychotropowych. W razie takiego stwierdzenia, zespół powypadkowy powinien również ocenić, czy taki stan przyczynił się, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, do zaistnienia danego wypadku. W tym przypadku niezwykle ważne jest szczegółowe uzasadnienie, bowiem zawarcie takiego zapisu w protokole powypadkowym ma kluczowy wpływ na pozbawienie poszkodowanego świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia wypadkowego.

Kolejnym krokiem jest prawna kwalifikacja danego zdarzenia, a więc stwierdzenie, czy spełnia ono przesłanki zawarte w definicji wypadku. Nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy należy odpowiednio uzasadnić.

Ważne: Zapisy zawarte w protokole powypadkowym nie wiążą sądu, który jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czy też nie (por. uchwała SN z 19 marca 2014 r., sygn. akt I UZP 4/13, M.P.Pr. 2014/6/323-328).

Zespół powypadkowy jest również obowiązany zaproponować środki profilaktyczne, jakie pracodawca powinien przedsięwziąć w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Na sporządzenie protokołu powypadkowego zespół ma 14 dni od dnia powzięcia zawiadomienia o wypadku. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku, gdy istnieją niedające się przewidzieć uzasadnione przeszkody lub trudności, przy czym zespół powypadkowy jest zobligowany do podania w treści protokołu powypadkowego powodów opóźnienia. Do takich przyczyn zaliczyć można np. brak kontaktu z poszkodowanym lub bezpośrednim świadkiem zdarzenia, konieczność oczekiwania na materiały zebrane przez organy ścigania lub opinie sporządzane przez specjalistów spoza zakładu pracy itp.

Z uwagi na to, że zespół powypadkowy składa się z dwóch członków, w praktyce może się zdarzyć, że wystąpią pomiędzy nimi rozbieżności (np. w ocenie ustalonych faktów, zebranych dowodów czy też w zakresie kwalifikacji prawnej zdarzenia). Jeżeli takich sprzecznych poglądów nie uda się pogodzić, wówczas decydujący głos ma pracodawca, który rozstrzyga o treści protokołu powypadkowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji - przedstawiając pracodawcy protokół powypadkowy - członek zespołu powypadkowego ma prawo wyrażenia swoich poglądów dotyczących okoliczności i przyczyn zdarzenia poprzez złożenie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem. Naturalnie, samo złożenie zdania odrębnego nie ma wpływu na ocenę prawidłowości ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i związanej z tym kwalifikacji prawnej zdarzenia. Może jednak - w przypadku nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy - stanowić podstawę do wystąpienia przez pracownika do sądu pracy z pozwem o jego uznanie.

Po zakończeniu postępowania powypadkowego zespół powypadkowy jest zobowiązany sporządzić protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i zapoznać z nim poszkodowanego, a następnie wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową, doręczyć pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Przepisy nie precyzują, czy wszystkie egzemplarze dokumentacji powypadkowej mają być oryginałami, czy też wystarczy jeden oryginał, a pozostałe mogą stanowić uwierzytelnione kopie. W praktyce przeważnie stosuje się jednak zasadę przygotowywania protokołów powypadkowych w oryginałach dla pracodawcy, dla pracownika i dla ZUS.

Przykład

Wypadkowi przy pracy uległy jednocześnie dwie osoby (zbiorowy wypadek przy pracy). Pracodawca sporządza odrębne protokoły dla każdego z poszkodowanych, przy czym każdy z nich powinien mieć indywidualny, następujący po sobie numer.


Z treścią protokołu powypadkowego - jeszcze przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę - należy zapoznać poszkodowanego lub członów rodziny zmarłego pracownika. Osoby te powinny zostać pouczone o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Ponadto mają również prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Przykład

Poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i ze względu na stan zdrowia (ograniczoną możliwość poruszania się) nie może stawić się w zakładzie pracy w celu podpisania protokołu. Zespół powypadkowy, związany terminami wynikającymi z przepisów prawa, powinien udać się do poszkodowanego i tam dopełnić formalności.


Do protokołu powypadkowego zespół powypadkowy jest zobowiązany dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę jego sporządzenia, a w szczególności zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w tym pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia - stanowiące integralną część protokołu powypadkowego.

Ważne: Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli:

 • do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika,
 • protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w przepisach.

W takim przypadku zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa, powinien sporządzić, nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołączy protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Po zatwierdzeniu protokół powypadkowy powinien zostać niezwłocznie doręczony poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego członkom jego rodziny.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy. Inspektor pracy może zwrócić taki protokół, o ile stwierdzi, że jego zapisy naruszają uprawnienia pracownika lub zespół powypadkowy nieprawidłowo sformułował wnioski profilaktyczne. W takim przypadku obowiązuje procedura identyczna, jak w przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez pracodawcę (zespół powypadkowy ma nie więcej niż 5 dni na poprawę lub uzupełnienie dokumentacji).

Zgodnie z art. 234 § 31 K.p., pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Sporządzenie protokołu powypadkowego Sporządzenie protokołu powypadkowegoSporządzenie protokołu powypadkowego Sporządzenie protokołu powypadkowego
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.