vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku - Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023

Planowanie urlopu wypoczynkowego

Jak wynika z art. 163 K.p., urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala samodzielnie pracodawca. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca ma prawo w czasie oznaczonym, nie dłuższym niż do ich odwołania odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, a także przesunąć termin takiego urlopu lub odwołać pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony (art. 15x ust. 3 pkt 2 specustawy).

Planując urlopy pracodawca powinien wziąć pod uwagę:

 • wnioski pracowników,
 • konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie.

Pracodawca obejmuje planem pełny wymiar urlopu pracownika pomniejszony o 4 dni "na żądanie", udzielane w trybie art. 1672 K.p. W praktyce plan urlopów jest sporządzany na podstawie propozycji pracowników, które uwzględnia się, jeśli nie koliduje to z normalnym funkcjonowaniem zakładu pracy. Pracodawca zasadniczo nie jest związany wnioskiem pracownika. Odmienna zasada obowiązuje jedynie wówczas, gdy wniosek pochodzi od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (i/lub rodzicielskim). Powyższe dotyczy również pracownika-ojca wychowującego dziecko, korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz pracowników korzystających z urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego. Ponadto młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 K.p.).

Plany urlopów są zwykle sporządzane na okresy roczne, półroczne albo kwartalne, przy czym plan na krótszy okres jest bardziej racjonalny i możliwy do realizacji. Sygnalizujemy, że zdaniem niektórych autorów obowiązuje jeden plan roczny. Powyższe wywodzą z literalnego brzmienia przepisu, którego dyspozycja posługuje się liczbą pojedynczą.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. pocztą elektroniczną). Pracodawca uwzględnia w nim zarówno te urlopy, do których pracownicy nabyli już prawo, jak i te, do których prawo nabędą w trakcie okresu, na który ten plan jest sporządzany, a więc urlopy:

 • zaległe, niewykorzystane z różnych przyczyn w poprzednim roku (latach), przy czym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc specustawy),
 • kolejne, do których pracownicy nabywają prawo 1 stycznia każdego roku,
 • uzupełniające, do których pracownik nabędzie prawo w ciągu roku, a wynikające z ogólnego stażu pracy i wykształcenia,
 • dodatkowe, przysługujące niektórym pracownikom na podstawie przepisów szczególnych.

Uwaga! Nie planuje się urlopu nabywanego w roku kalendarzowym debiutu zawodowego. Przyjmuje się, że pracownik może wykorzystywać ten urlop sukcesywnie za każdy przepracowany miesiąc.

Regulacje kodeksowe pozwalają też na odstąpienie od tworzenia planu urlopów. O powyższym stanowi art. 163 § 11 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Także pracodawca, u którego nie działa organizacja związkowa może nie tworzyć planu urlopów. Wówczas termin udzielenia urlopu pracodawca ustala po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę jego sugestie oraz potrzebę niezakłóconej pracy zakładu.

Ważne: Plan urlopowy oraz indywidualne uzgodnienia terminu jego udzielenia nie obejmują 4 dni urlopu "na żądanie".

Plan urlopów ma charakter wiążący zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Zmiana terminu korzystania z urlopu jest dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 164-167 K.p., co omawiamy w dalszej części opracowania.

Przepisy nie określają wzoru planu urlopów. Można go sporządzić w dowolnej formie, przy czym na rynku są dostępne gotowe druki w tym zakresie. Druk planu urlopów znajduje się również w naszym serwisie www.druki.gofin.pl.

Przykładowy plan urlopów

Plan urlopów na 2023 r.
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział Finansowy
Imię i nazwisko Marek Kowal Ewa Pawlak Maciej Łosiński Anna Derda Zofia Janowska
przysługujący wymiar urlopu zaległy bieżący zaległy bieżący zaległy bieżący zaległy bieżący zaległy bieżący
- 26 12 20 - 20 - 20 2 20
Styczeń 2-5 3-5 16-20
Luty
Marzec 1-14
Kwiecień 20-21 14 17-28
Maj 4-5 2 4-5 2
Czerwiec 12-23
Lipiec 3-14 3-21
Sierpień 21-25 14
Wrzesień 4-8 4-5
Październik 25-27 2-6
Listopad 13-17
Grudzień
Uwagi: Podpis
bezpośredniego przełożonego:

Marek Kowal
Akceptacja
pracodawcy:

Krzysztof
Borowski

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia urlopu jest ten pracodawca, u którego pracownik uzyskał prawo do urlopu. Udzielenie urlopu przez innego pracodawcę może wystąpić wyjątkowo, np. w sytuacji określonej w art. 231 K.p., tj. w razie przejścia zakładu pracy na tego pracodawcę, który staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Prawo urlopowe nie wskazuje sposobu w jaki pracodawca powinien potwierdzić udzielenie pracownikowi urlopu. Jest to kwestia organizacyjna pozostawiona do rozwiązania w zakładzie pracy. Może zostać ustalona w regulaminie pracy albo zarządzeniem wewnętrznym pracodawcy lub może wynikać z przyjętego zwyczaju. W orzecznictwie do niedawna przeważał pogląd, że pracownik nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu bez zgody pracodawcy, co tłumaczy się znaczeniem pojęcia "udzielenie urlopu", zawierającego w sobie element przyzwolenia pracodawcy. Jednak w uzasadnieniu do wyroku z 20 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 214/07, OSNP 2009/15-16/194) Sąd Najwyższy uznał, że idący na wypoczynek zgodnie z planem urlopów pracownik nie musi składać dodatkowo wniosku o urlop. Plan urlopu stanowi bowiem wiążące obie strony porozumienie i pracownik nie musi pytać pracodawcy o zgodę, jeśli rozpoczyna urlop w terminie określonym w planie urlopów.

Praktyka zakładowa często jest jednak inna i pomimo obowiązujących planów zakłada się w niej stosowanie wniosków, co ułatwia kontrolę wykorzystywania urlopów. Sposoby potwierdzenia udzielenia urlopu to najczęściej karta urlopowa i (lub) podpisany przez przełożonego wniosek pracownika o urlop.

Przykład

Zgodnie z planem pracownik miał wykorzystać urlop od 3 do 18 kwietnia br., jednak z powodu wypadku i kilkudniowej nieobecności zasiłkowej nie rozpoczął urlopu w zakładanym terminie. Pracownik złożył wniosek i rozpoczął urlop od 17 kwietnia br., nie oczekując na stosowaną w zakładzie kartę urlopową od pracodawcy. Pracodawca zarzucił pracownikowi naruszenie dyscypliny pracy.

Zarzut jest słuszny. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 15 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 306/00, OSNP 2002/24/591) pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy. Zaplanowany urlop nie doszedł do skutku, a fakt pokrywania się części okresów nie usprawiedliwia samowolnego udania się pracownika na urlop.
 

Ważne: Bez względu na to, czy urlopy w firmie są udzielane zgodnie z planem, czy po porozumieniu z pracownikami, terminy ich wykorzystania są weryfikowane potrzebami pracodawcy i zapewnieniem niezakłóconej pracy firmy.

Przykłady wniosku o urlop wypoczynkowy oraz karty urlopowej.

Jolanta Nowak
Samodzielny ekonomista
Dział Ekonomiczny
Bydgoszcz, 8 maja 2023 r.
Hurtownia Artykułów Spożywczych
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz


Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Proszę o udzielenie w dniach od 15 do 19 maja 2023 r. urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2023.

Podpis pracownika
Jolanta Nowak
Kierownik Działu
Krzysztof Borowski
Hurtownia Artykułów Spożywczych
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
Bydgoszcz, 8 maja 2023 r.

KARTA URLOPOWA

Pani Jolanta Nowak korzysta z urlopu wypoczynkowego od 15 do 19 maja 2023 r. W tym okresie wykorzysta łącznie 5 dni (40 godz.) urlopu. Pozostaje do wykorzystania 15 dni urlopu za rok 2023, w tym 4 dni z możliwością wykorzystania w trybie na żądanie.

Kierownik Działu Kadr
Zofia Janowska
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.