vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy pozbawia prawa do zasiłku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy chorego pracownika

Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy. Jeśli jednak wykorzystuje on zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem, co zostanie potwierdzone w trybie kontroli, zostaje pozbawiony prawa do świadczenia za cały okres tego zwolnienia.

Możliwość utraty świadczenia

Dając uprawnienia do zasiłku chorobowego, ustawodawca jednocześnie zastrzegł, iż ubezpieczony, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do świadczenia za cały okres tego zwolnienia.

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego może również pozbawić prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wynika to z faktu, iż świadczenie to nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Stanowią o tym:

 • art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, oraz
 • art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Wymagana kontrola

Wspomniane wcześniej okoliczności pozbawiające prawa do świadczenia chorobowego ustala się w trybie kontroli ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Do jej przeprowadzenia uprawnieni są płatnicy zasiłku chorobowego, a więc odpowiednio:

 • płatnicy składek, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób - w stosunku do swoich ubezpieczonych, przy czym decyduje tu stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub pierwszy miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia do tego ubezpieczenia, albo
 • ZUS - w stosunku do ubezpieczonych, których płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób.

Kwestię tę reguluje art. 17 ust. 3 i art. 68 ustawy zasiłkowej.

Jednak, jak podkreśla organ rentowy na swojej stronie internetowej www.zus.pl, każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym może wystąpić do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom, o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe. W tym celu może wykorzystać formularz ZAS-62.

Pisemne upoważnienie

Szczegółowe zasady i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zostały określone w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 743).

Z zasad tych wynika m.in., iż pracodawca jako płatnik składek uprawniony do kontrolowania swoich ubezpieczonych, do przeprowadzenia takiej kontroli może wyznaczyć inną zatrudnioną przez siebie osobę (np. pracownika komórki kadrowej), a nawet powierzyć jej wykonanie innemu zewnętrznemu podmiotowi. Musi jednak wówczas osobie przeprowadzającej kontrolę wystawić imienne upoważnienie, które jest ważne wraz z podanym w nim dokumentem, tj. legitymacją pracowniczą lub dokumentem tożsamości. Wzór tego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Upoważnienie uprawnia do wykonywania kontroli w miejscu:

 • zamieszkania osoby kontrolowanej,
 • czasowego jej pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy podawany jest w zaświadczeniu lekarskim),
 • miejscu jej zatrudnienia albo
 • innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Jak zastrzega ZUS, należy pamiętać, aby do przeprowadzenia kontroli typować osoby:

 • cieszące się dobrą opinią,
 • budzące zaufanie oraz
 • posiadające wymaganą wiedzę w zakresie przepisów:
  • określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz
  • o ochronie danych osobowych.

Natomiast umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a podmiotem zewnętrznym powinna określać zakres i cel przetwarzania danych osobowych, powierzonych temu podmiotowi, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Pracodawca, który zlecił podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kontroli, nadal bowiem pozostaje administratorem danych osobowych swoich pracowników i musi zadbać o to, by nie zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Zakres kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:

 • w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Powinna być ona dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja m.in. z powodu choroby.

Co więcej taką kontrolą mogą być objęci ubezpieczeni zwolnieni od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy.

Protokół pokontrolny

W razie stwierdzenia nieprawidłowości osoba kontrolująca jest zobowiązana:

 • sporządzić na tę okoliczność protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, podając w nim, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy,
 • przedłożyć sporządzony protokół ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.

Ustalenia kontroli zawarte w protokole są podstawą do niewypłacenia pracownikowi zasiłku, chyba że powstaną wątpliwości w tym zakresie (patrz tabela).

Zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy
Częstotliwość kontroli Kontrolę należy przeprowadzać w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów. Można ją nasilić w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich.
Miejsca przeprowadzania kontroli Kontrolę pracodawca lub upoważniona przez niego osoba może przeprowadzać w:
- miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku gdy pracodawca posiada informacje, że pracownik jest również zatrudniony u innego pracodawcy, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz innego podmiotu albo równocześnie prowadzi działalność pozarolniczą),
- miejscu zamieszkania,
- miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jest podawany w zaświadczeniu lekarskim) albo
- innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.
Nieobecność kontrolowanego Jeśli w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu zamieszkania lub pobytu kontrolowanego pracownika, pracodawca/osoba uprawniona do przeprowadzania kontroli nie zastanie go w domu, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić oraz wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności (np. wizyta u lekarza), nie można uznać, że zwolnienie lekarskie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane.
Wątpliwości Jeżeli pracodawca/osoba kontrolująca ma wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga je ZUS, który:
- w miarę potrzeby uzyskuje opinię lekarza leczącego,
- w razie sporu wydaje decyzję, od której przysługują środki odwoławcze.
Dane wrażliwe Osoba kontrolująca nie może wymagać od osoby kontrolowanej podania informacji o stanie zdrowia lub przyczynie, która spowodowała niezdolność do pracy.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.