vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023

UMOWĘ ZLECENIA WYKONUJE UCZESTNIK PPK

Do osób zatrudnionych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) zalicza się m.in. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dalej zwane zleceniobiorcą, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o sus. Jeżeli więc zleceniobiorca ukończył 18. rok życia i z ww. umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, to zleceniodawca (podmiot zatrudniający) obowiązany jest w jego imieniu i na jego rzecz zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, o ile:

 • nie ukończył 55 lat oraz
 • wcześniej nie złoży w podmiocie zatrudniającym deklaracji w formie pisemnej o niedokonywaniu wpłat do PPK albo nie przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Warunkiem jest jeszcze legitymowanie się wymaganym okresem zatrudnienia. Umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK). Okres zatrudnienia w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia ustala się od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 2 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o PPK).

Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną (art. 16 ust. 2 ustawy o PPK).

Wspomnijmy, że osoby zatrudnione, które ukończyły 55 lat, ale nie przekroczyły 70. roku życia mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PPK. Podmiot zatrudniający powinien poinformować je o takiej możliwości.

Uwaga! Ustalając okres 3-miesięcznego zatrudnienia dla celów zawarcia umowy o prowadzenie PPK, należy wliczać okres wykonywania umowy zlecenia stanowiącej tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Pierwsze wpłaty do PPK oblicza i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK (art. 28 ust. 1 ustawy o PPK). To oznacza, iż od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy po zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczyć/pobrać wpłatę do PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

Przez wynagrodzenie, od którego ustala się wpłaty do PPK, uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania rocznego ograniczenia, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ww. ubezpieczenia osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK).

Podmiot zatrudniający:

 • oblicza wpłaty do PPK finansowane z własnych środków, tj. podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia, ewentualnie także dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz
 • oblicza i pobiera ze środków zleceniobiorcy będącego uczestnikiem wpłaty do PPK przez niego finansowane, tj. podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia, ewentualnie także dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia; wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający nie podlega oskładkowaniu (art. 26 ust. 5 ustawy o PPK), ale jest opodatkowana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof) na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof. Jak czytamy na stronie internetowej PFR (www.mojeppk.pl): "(...) wpłaty podstawowe i dodatkowe dokonywane przez podmiot zatrudniający (zleceniodawcę), finansowane z jego środków, przekazywane na rachunek w PPK, stanowią dla zleceniobiorcy przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji przysługują od tego przychodu koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT.".

Przykład

Zleceniodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy 10 lipca 2023 r. Wynagrodzenie z umowy zlecenia jest wypłacane za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy 31 lipca br. w wysokości 4.410 zł podmiot zatrudniający:

 • obliczył finansowaną przez siebie wpłatę do PPK w wysokości 66,15 zł (4.410 zł x 1,5%) oraz
 • obliczył i pobrał z tego wynagrodzenia (po odliczeniach składkowo-podatkowych) wpłatę do PPK finansowaną przez zleceniobiorcę w wysokości 88,20 zł (4.410 zł x 2%).

W dniu 31 sierpnia br. zleceniobiorca uzyskał wynagrodzenie w wysokości 3.900 zł. Od tego wynagrodzenia podmiot zatrudniający:

 • obliczył finansowaną przez siebie wpłatę do PPK w wysokości 58,50 zł (3.900 zł x 1,5%) oraz
 • obliczył i pobrał z wynagrodzenia zleceniobiorcy (po odliczeniach składkowo-podatkowych) wpłatę do PPK przez niego finansowaną w wysokości 78 zł (3.900 zł x 2%).

Wpłaty obliczone/pobrane w lipcu br. podmiot zatrudniający przekazał do wybranej instytucji finansowej 16 sierpnia 2023 r., a tym samym wpłatę sfinansowaną z własnych środków (66,15 zł) uwzględnił w przychodzie zleceniobiorcy podlegającym opodatkowaniu w sierpniu br. Z kolei wpłaty obliczone/pobrane w sierpniu br. podmiot zatrudniający przekaże do wybranej instytucji finansowej 15 września 2023 r., w związku z czym wpłatę sfinansowaną z własnych środków (58,50 zł) uwzględni w przychodzie zleceniobiorcy podlegającym opodatkowaniu we wrześniu br.

Rozliczenie składkowo-podatkowe w lipcu i sierpniu, przyjmując, że z umowy zlecenia zleceniobiorca wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%, przedstawia się następująco:

wyszczególnienie wiersz rozliczenie składkowo-podatkowe
wypłata
31.07.23 r.
wypłata
31.08.23 r.
kwota wynagrodzenia - 1 - 4.410,00 zł 3.900,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersz 1 - 2 - 4.410,00 zł 3.900,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5% + wiersz 2 x 2,45% - 3 - 604,62 zł 534,69 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 - 3 - 4 - 3.805,38 zł 3.365,31 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia: wiersz 4 x 9% - 5 - 342,48 zł 302,88 zł
wpłata do PPK finansowana przez zleceniodawcę - 6 -            
66,15 zł
koszty uzyskania przychodów: (wiersze 1 + 6 - 3) x 20% - 7 - 761,08 zł 686,29 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: wiersze 1 + 6 - 7 - 3, po zaokrągleniu - 8 - 3.044,00 zł 2.745,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy: wiersz 8 x 12% - 300 zł - 9 - 65,00 zł 29,00 zł
kwota wypłaty przed pobraniem wpłaty do PPK: wiersze 1 - 3 - 5 - 9 - 10 - 3.397,90 zł 3.033,43 zł
wpłata do PPK sfinansowana przez zleceniobiorcę: wiersz 2 x 2% - 11 - 88,20 zł 78,00 zł
kwota do wypłaty po pobraniu wpłaty do PPK: wiersze 10 - 11 - 12 - 3.309,70 zł 2.955,43 zł

Zleceniodawca z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP.


Wpłatę do PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający wykazuje się w raporcie ZUS RCA (w bloku III.B. "Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne" w polu 28) sporządzonym za miesiąc, w którym wpłata została przekazana na rachunek instytucji finansowej. Odnosząc powyższe do przykładu, w raporcie ZUS RCA sporządzonym za sierpień 2023 r. spółka z o.o. w bloku III.B. w polu 28 wpisze kwotę 66,15 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.