vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zatrudnianie pracowników krok po kroku - Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 § 3 pkt 1 K.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy, co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • w przypadku pracy zmianowej - zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy - zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwie takich organów lub instytucji,
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy - terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przykładowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego od 1 grudnia 2023 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnego czasu pracy, u pracodawcy objętego regulaminem pracy prezentujemy poniżej.

Hurtownia Artykułów Spożywczych 
PROEKO Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 17
60-838 Poznań
Poznań, dnia 4 grudnia 2023 r.
Pani Jolanta Popek
ul. Ogrodowa 6
61-820 Poznań

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA
I UPRAWNIENIACH PRACOWNICZYCH

1) Obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
2) Obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 12 godzin na dobę i do przeciętnie 40 godzin na tydzień, według ustalonego rozkładu czasu pracy.
3) Przysługujące pracownikowi przerwy w pracy: w dniach pracy od 6 do 9 godzin - jedna przerwa trwająca 15 minut; w dniach pracy powyżej 9 godzin - dwie przerwy po 15 minut.
4) Przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek: nieprzerwane 11 godzin w każdej dobie i nieprzerwane 35 godzin w każdym tygodniu, a w przypadku akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz przejścia na inną zmianę - nieprzerwane 24 godziny w tygodniu.
5) Zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią: w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy, pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych, tj. ponad obowiązujące normy czasu pracy (por. pkt 1), a w dniach, w których zgodnie z rozkładem przedłużono wymiar dobowy, ponad ten wymiar; za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
- 100% wynagrodzenia - za pracę w nadgodzinach dobowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy albo w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w nadgodzinach średniotygodniowych,
- 50% wynagrodzenia - za pracę w nadgodzinach dobowych przypadających w innym dniu/porze niż określony w pierwszym myślniku;
zamiast dodatku na pisemny wniosek pracownika, pracodawca w zamian za nadgodziny może udzielić w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy; udzielenie czasu wolnego może też nastąpić bez wniosku pracownika - w takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
6) Zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę: zmiana pory wykonywania pracy wynika z harmonogramu ustalanego na okresy miesięczne i dostarczanego nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego miesiąca.
7) Zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (dotyczy przypadków wykonywania pracy w kilku miejscach): nie dotyczy.
8) Inne niż uzgodnione w umowie o pracę składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe: pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za długoletnią pracę w zakładzie według zasad określonych w regulaminie wynagradzania.
9) Wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi informacji, zasady jego ustalania i przyznawania: pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni za cały rok pracy; w 2023 r. pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 3 dni.
10) Obowiązująca procedura rozwiązania stosunku pracy, w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy lub jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi informacji, sposób ustalania takich okresów: strony mogą rozwiązać umowę o pracę:
- na mocy porozumienia stron,
- przez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
- przez pisemne oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który po osiągnięciu 6-miesięcznego stażu zakładowego wzrośnie do 1 miesiąca, a po osiągnięciu 3-letniego stażu zakładowego - do 3 miesięcy; w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę odwołanie od wypowiedzenia umowy wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, a żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
11) Prawo pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy: pracodawca nie prowadzi odrębnej polityki szkoleniowej; pracownik może wystąpić o zgodę na podniesienie kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w art. 1031 i nast. K.p.
12) Układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwa takich organów lub instytucji: pracownik nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani innym porozumieniem zbiorowym.
13) Dodatkowe zapisy w razie braku regulaminu, w tym termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę, pora nocna oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy: nie dotyczy.
. . . . .4.12.2023 r. Jolanta Popek . . . .
(data i podpis pracownika) 
. . . . . . Przemysław Jaworski . . . . . .
(podpis pracodawcy)

Ponadto pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, informuje go (w postaci papierowej lub elektronicznej) o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę; nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego (art. 29 § 3 pkt 2 K.p.).

W omawianych dokumentach pracodawca może wskazać odpowiednie przepisy prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to danych dotyczących zasad przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego oraz części rozszerzonej, którą wypełniają pracodawcy, którzy nie ustalili regulaminu pracy (art. 29 § 31 K.p.).

Uwaga! Przepisy dotyczące przekazania informacji o warunkach zatrudnienia stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.