vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024

Rozliczenie szkolenia zawodowego

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie bez przeliczeń za miesiąc, w którym pracownik brał udział w szkoleniu zawodowym, a które odbywało się w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie ma miejsce w pozarozkładowym czasie pracy pracownika (np. w wolną dla pracownika sobotę lub niedzielę), wówczas rozlicza je na zasadach przedstawionych w tabeli "Zasady rozliczania szkoleń zawodowych odbywanych w godzinach pozarozkładowych". Sygnalizujemy, że w piśmiennictwie pojawił się pogląd, według którego za czas szkolenia wykraczającego poza normalne godziny pracy pracownika nie przysługuje wynagrodzenie, ponieważ udział w szkoleniu nie jest pracą ani dyżurem, a pracownik nie pozostaje w tym czasie w gotowości do wykonywania pracy.

Uwaga! Za każdą godzinę pozarozkładowego okresu szkolenia zawodowego pracodawca musi naliczyć normalne wynagrodzenie. Jest to suma składników otrzymywanych przez pracownika stale i systematycznie, w zwykłych warunkach i terminach wypłat, bez względu na ich nazwę (por. uchwała SN składu 7 sędziów z 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106 i wyrok SN z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11, OSNP 2012/15-16/191). Obejmuje ona wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe składniki płacowe przysługujące na podstawie obowiązujących u pracodawcy przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulaminu wynagradzania) lub umowy o pracę (innego aktu będącego podstawą nawiązania stosunku pracy). Uwzględnia ona także premie o charakterze stałym, jeżeli nie są uzależnione od uzyskania konkretnych osiągnięć w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych (por. wyrok SN z 3 czerwca 1986 r., sygn. akt I PRN 40/86, OSNC 1987/9/40 i postanowienie SN z 15 lutego 2012 r., sygn. akt I PK 156/11).

Do obliczenia normalnego wynagrodzenia jako dzielnik przyjmuje się wymiar czasu pracy w danym miesiącu (tzw. nominał), a nie liczbę faktycznie przepracowanych godzin (por. stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 24 października 2014 r. w sprawie dzielnika do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych, dalej zwane stanowiskiem MPiPS z 2014 r.). Inaczej jest w przypadku składników zmiennych, które uwzględnia się z miesiąca, w którym nadgodziny wystąpiły. Dla nich dzielnik stanowi liczba godzin faktycznie przepracowanych (bez nadgodzin).

Tabela "Zasady rozliczania szkoleń zawodowych odbywanych w godzinach pozarozkładowych" nie wskazuje trybu obliczania dodatków za nadgodziny. Stawkę godzinową konieczną do ich ustalenia oblicza się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu (§ 4a rozporządzenia o wynagrodzeniu). Dzielnikiem przy nadgodzinach dobowych jest nominalna liczba godzin pracy w danym miesiącu (por. stanowisko MPiPS z 2014 r.). Przy nadgodzinach średniotygodniowych jest to natomiast nominał ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego (por. stanowisko GIP z 26 sierpnia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach, znak GPP-306-4560-646/08/PE oraz stanowisko MPiPS z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach, znak DPR-III-079-475/ZN/08).

Co istotne, funkcjonują dwie metody obliczania tego rodzaju nadgodzin. Zwykle pracodawcy stosują metodę rekomendowaną przez PIP (a nie resort pracy), która sprowadza się do następującego wzoru: liczba faktycznie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym - wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym - nadgodziny dobowe = nadgodziny średniotygodniowe. Przy czym wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu wypoczynkowego czy choroby (art. 130 K.p.).

Zasady rozliczania szkoleń zawodowych odbywanych w godzinach pozarozkładowych

Lp. Dzień/pora szkolenia zawodowego Sposób rozliczenia szkolenia zawodowego Reguły rozliczenia szkolenia zawodowego
1. Po upływie normy dobowej lub średniotygodniowej albo przedłużonego wymiaru czasu pracy, wynikających z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 K.p.). Gratyfikacja za pracę w godzinach nadliczbowych w postaci finansowej (art. 1511 § 1-3 K.p.) lub czasu wolnego (art. 1512 K.p.). Normalne wynagrodzenie za każdą pozarozkładową godzinę szkolenia zarówno przy naliczaniu dodatków, jak i udzieleniu czasu wolnego.
Dodatek za każdą pozarozkładową godzinę szkolenia w wysokości:
- 100% wynagrodzenia, gdy przypada ona w nocy, w rozkładowo wolne dla pracownika niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy udzielone w zamian za pracę w niedzielę i święto, a także gdy wynika z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 1511 § 1 pkt 1 i § 2 K.p.),
- 50% wynagrodzenia, jeśli miała miejsce w innych przypadkach niż wymienione w myślniku pierwszym (art. 1511 § 1 pkt 2 K.p.).
Przez wynagrodzenie, o którym mowa w obydwu myślnikach, należy rozumieć wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną (według orzecznictwa jest to tylko wynagrodzenie zasadnicze albo wraz z dodatkiem funkcyjnym), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia obliczonego jak podstawa wynagrodzenia urlopowego (art. 1511 § 3 i § 4 rozporządzenia o wynagrodzeniu).
Czas wolny - zamiast dodatku, o jakim mowa w poprzednim wierszu - w takim samym wymiarze (na wniosek pracownika) lub w wymiarze o połowę wyższym od liczby pozarozkładowych godzin szkolenia oraz z gwarancją wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego (bez wniosku pracownika).
2. Dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. wolna sobota). Inny dzień wolny (art. 1513 K.p.) oraz dodatek za powstałe nadgodziny dobowe. Cały dzień wolny, bez względu na liczbę godzin szkolenia zawodowego, udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem, a także dodatek za dobowe godziny nadliczbowe, jeśli wystąpiły (por. stanowisko GIP w sprawie pracy w dniu wolnym; znak GPP-249-4560-52/09/PE/RP).
Wyjątkowo rozliczenie w formie wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100% - w razie braku możliwości udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (por. stanowisko GIP wymienione w poprzednim wierszu).
3. Niedziela będąca dniem wolnym od pracy dla pracownika Inny dzień wolny lub rozliczenie finansowe, w tym dodatek za przekroczenie normy dobowej, jeśli miało miejsce (art. 15111 § 1 pkt 1 i § 2 K.p.). Inny dzień wolny w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a przy braku możliwości dotrzymania terminu - do końca okresu rozliczeniowego, a także dodatek za dobowe godziny nadliczbowe, jeśli wystąpiły.
Przy braku możliwości rozliczenia innym dniem wolnym: normalne wynagrodzenie i dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę szkolenia (art. 15111 § 2 w zw. z art. 1511 § 1 pkt 1 K.p.) oraz dodatek za średniotygodniowe godziny nadliczbowe w wysokości 100% wynagrodzenia (por. pismo GIP z 9 lutego 2005 r. i stanowisko MRPiT udostępnione naszemu Wydawnictwu 28 maja 2021 r.); w orzecznictwie przeważa wykładnia o wypłacaniu tylko jednego dodatku (por. m.in. uchwałę SN z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PZP 11/05, OSNP 2006/11-12/170, wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt III PK 2/07, OSNP 2008/9-10/127).
Przykład

Pracownicy A, B i C są zatrudnieni na cały etat, w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku od 800 do 1600) za wynagrodzeniem jednoskładnikowym (pensja zasadnicza). Szkolenia zawodowe, w których uczestniczyli w lutym 2024 r. (nominalnie 168 godz. pracy) pracodawca rozliczył w następujący sposób:

 • za 2 godziny z całodniowego szkolenia przypadające na godziny 1700-1900 w dniu 15 lutego 2024 r. udzielił czasu wolnego w tym samym wymiarze, gdyż wystąpił o to sam pracownik A oraz wypłacił kwotę 83,34 zł normalnego wynagrodzenia, zgodnie z wyliczeniem: 7.000 zł pensji zasadniczej : 168 godz. = 41,67 zł; 41,67 zł x 2 godz. = 83,34 zł,
 • za 4 godziny z dwudniowego szkolenia przypadające w wolną sobotę z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy wypłacił pracownikowi B łącznie 476,16 zł, ponieważ szkolenie odbyło się 23-24 lutego 2024 r., po czym pracownik był na zwolnieniu lekarskim do końca tego miesiąca, co uniemożliwiło udzielenie dnia wolnego do końca jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego obowiązującego u pracodawcy; na powyższą kwotę złożyło się 238,08 zł normalnego wynagrodzenia (10.000 zł : 168 godz. = 59,52 zł; 59,52 zł x 4 godz. = 238,08 zł) oraz 238,08 zł dodatków (59,52 zł x 100% x 4 godz. = 238,08 zł),
 • za 10 godzin szkolenia przypadającego w wolną dla pracownika C niedzielę (18 lutego 2024 r.) udzielił 19 lutego 2024 r. dnia wolnego oraz za 2 godziny przekraczające normę dobową wypłacił łącznie 190,48 zł, na co złożyło się po 95,24 zł normalnego wynagrodzenia (8.000 zł : 168 godz. = 47,62 zł; 47,62 zł x 2 godz. = 95,24 zł) i dodatków za nadgodziny (47,62 zł x 100% x 2 godz. = 95,24 zł).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrawoPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.