vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024

Regulacje w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Miejsce i sposób uregulowania zagadnień o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zależy od decyzji pracodawcy oraz obowiązujących u niego dokumentów wewnętrznych. Jeżeli jest objęty układem zbiorowym lub ma obowiązek posiadania regulaminu pracy i chce w takim dokumencie umieścić postanowienia o powyższych zagadnieniach, musi przygotować ich projekt, a następnie przestrzegać następujących zasad:

rodzaje działań układ zbiorowy pracy regulamin pracy
tryb ustalenia postanowień dotyczących procedury rokowania pracodawcy ze związkami zawodowymi (art. 2419 § 1 zd. 2 w zw. z art. 2412 K.p.)
1) uzgodnienia ze związkami zawodowymi (art. 1042 § 1 K.p.) lub
2) samodzielna decyzja pracodawcy w razie:
- braku organizacji związkowej u pracodawcy, albo
- nieprzedstawienia stanowiska przez organizację związkową w ustalonym terminie (art. 1042 § 2 K.p.), albo
- nieotrzymania w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji zagadnień o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wspólnego stanowiska kilku działających u pracodawcy organizacji związkowych lub jednej organizacji reprezentatywnej zrzeszającej co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy (art. 30 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
forma postanowień dotyczących procedury protokół dodatkowy wpisany do rejestru układów (art. 2419 § 1 w zw. z art. 24111 K.p.) porozumienie osiągnięte z organizacjami związkowymi lub aneks samodzielnie przygotowany przez pracodawcę w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2, wiersz pierwszy tabeli (art. 1042 K.p.)
data wejścia w życie dotyczących procedury dzień ustalony w protokole dodatkowym, lecz nie wcześniej niż dzień jego zarejestrowania (art. 24112 § 1 K.p.) po upływie 2 tygodni od dnia podania treści aneksu do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u pracodawcy (art. 1043 § 1 K.p.)

Układ zbiorowy pracy i regulamin pracy mają status źródła prawa (art. 9 ust. 1 K.p.). Będzie nim też regulamin kształcenia i dokształcania pracowników oraz regulamin szkoleń pracowniczych, jeśli pracodawca zdecyduje o wydaniu jednego z nich lub uzupełnieniu ich treści o zagadnienia o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W przypadku tych dokumentów nie ma jednak wymogów formalnych. Ograniczenia formalne nie dotyczą również zarządzenia w sprawie zagadnień o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, które mieści się w ramach ogólnych uprawnień pracodawcy do określania organizacji i porządku w zakładzie pracy oraz wydawania poleceń służbowych w rozumieniu art. 100 § 1 K.p. (dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę). Zarządzenie pracodawcy to sformalizowana postać polecenia przewidującego obowiązek przestrzegania przez pracownika określonych procedur lub przyznającego dodatkowe uprawnienia (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 323/07, OSNP 2009/21-22/276). Nie jest ono źródłem prawa pracy, lecz oświadczeniem woli pracodawcy (por. m.in. wyroki SN z 5 czerwca 2007 r., sygn. akt III PK 17/07 i z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt III PK 134/15).

Przykład

Pracodawca zdecydował się unormować całościowo kwestię kształcenia i dokształcania pracowników, wprowadzając odrębny regulamin, w którym umieścił procedurę uruchamiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwości stosowania art. 1036 K.p., politykę szkoleniową obejmującą szkolenia zawodowe w rozumieniu art. 9413 K.p. i szkolenia nieobjęte tym przepisem ani art. 1031-1036 K.p. Część wstępna oraz poświęcona podnoszeniu kwalifikacji zawodowych otrzymała następujące brzmienie:

REGULAMIN
kształcenia i dokształcania pracowników

1. Zasady ogólne
§ 1. Zakres regulaminu

Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady:

1) podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie ich inicjowania przez pracodawcę i wyrażania na nie zgody, rodzajów świadczeń dodatkowych i reguł ich przyznawania, sposobu dokumentowania,
2) stosowania do kształcenia/dokształcania art. 1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej zwaną K.p.,
3) organizowania szkoleń zawodowych oraz szkoleń innego rodzaju.

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) pracodawca - Easy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dobrej 17,
2) pracownik - osoba pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy nawiązanym na podstawie umowy o pracę każdego rodzaju (art. 2 K.p.),
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych - zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy (art. 1031 § 1 K.p.) w dostępnych formach szkolonych i pozaszkolnych,
4) kształcenie/dokształcanie, do którego ma zastosowanie art. 1036 K.p. - zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności niebędące podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, szkoleniem zawodowym lub szkoleniem innego rodzaju, o jakich mowa w pkt 3, 5 i 6,
5) szkolenie zawodowe - szkolenie niezbędne do wykonywania pracy danego rodzaju lub na danym stanowisku, zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi wskazanymi w obowiązującym u pracodawcy regulaminie wynagradzania (art. 9413 K.p.), nieobjęte podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ani niepodlegające art. 1036 K.p.
6) szkolenie innego rodzaju - szkolenie wykraczające poza definicję szkolenia zawodowego wskazaną w pkt 5,
7) świadczenia dodatkowe - świadczenia w rozumieniu art. 1033 K.p.,
8) umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych - umowa w rozumieniu art. 1034 K.p.,
9) dokument - nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm., dalej zwany K.c.),
10) postać papierowa - przekazywanie dokumentu między pracodawcą i pracownikiem w tradycyjnej formie pisma podpisanego własnoręcznie lub do niego zbliżonej (np. przesłanie skanu faksem),
11) postać elektroniczna - przekazywanie dokumentu między pracodawcą i pracownikiem za pomocą narzędzi elektronicznych, w tym e-maila, SMS-a, wiadomości w komunikatorze zewnętrznym typu WhatsApp czy Messenger, wypełnienia wzoru dokumentu w wewnętrznym programie pracodawcy.

§ 3. Zakres stosowania przepisów powszechnych

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się:

1) art. 1031-1036 K.p. w stosunku do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności przez pracownika na innych zasadach niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odbywanie szkoleń zawodowych i szkoleń innego rodzaju,
2) art. 9413 K.p. w stosunku do szkoleń zawodowych,
3) przepisy K.c. w stosunku do zagadnień nieunormowanych w K.p.

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
§ 4. Inicjatywa pracodawcy

1. Pracodawca ma prawo złożyć ofertę podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownikowi ze względu na:
1) potrzeby zakładu pracy w zakresie rozwoju,
2) potrzeby pracownika w zakresie rozwoju,
3) wynik rocznej oceny pracowniczej,
4) inne okoliczności, niewymienione w poprzednich punktach.
2. Oferta będzie wskazywać świadczenia dodatkowe z katalogu zawartego w § 6 ust. 1 Regulaminu, jakie będą przysługiwać pracownikowi.
3. Pracownik przyjmuje/nie przyjmuje oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania, o czym informuje bezpośredniego przełożonego w postaci papierowej lub elektronicznej.
4. Odmowa przyjęcia oferty nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, z wyjątkiem sytuacji, gdy aktualne kwalifikacje zawodowe pracownika nie odpowiadają potrzebom pracodawcy. W razie zaistnienia takiego wyjątku, odmowa może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

§ 5. Procedura dotycząca zgody pracodawcy

1. Pracownik ma prawo złożyć wniosek o zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek jest rozpatrywany przez pracodawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
3. Decyzja pracodawcy jest przekazywana pracownikowi w dniu następnym od jej podjęcia w postaci papierowej lub elektronicznej.
4. Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji.
5. Pracownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji pracodawcy.

§ 6. Świadczenia dodatkowe

1. Pracodawca może przyznać następujące świadczenia dodatkowe:
1) pokrycie opłat (typu wpisowe, czesne itp.) za podnoszenie kwalifikacji zawodowych do łącznej wysokości nieprzekraczającej 10.000 zł w roku kalendarzowym na jednego pracownika; w przypadku nauki w formach szkolnych wskazany limit odnosi się odpowiednio do roku szkolnego i akademickiego, który zastępuje rok kalendarzowy,
2) zwrot kosztów dojazdów do/z miejsca odbywania podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz noclegów według zasad przewidzianych dla podróży służbowych na terenie kraju,
3) zwrot kosztów podręczników i materiałów do wysokości nieprzekraczającej 2.000 zł w roku kalendarzowym na jednego pracownika; w przypadku nauki w szkołach wskazany limit odnosi się odpowiednio do roku szkolnego i akademickiego, który zastępuje rok kalendarzowy,
4) dodatkowy urlop szkoleniowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze nieprzekraczającym 2 dni w roku, w którym pracownik przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dyplomowego.
2. Decyzję o przyznaniu danego świadczenia dodatkowego pracodawca podejmuje, biorąc pod uwagę:
1) formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
2) okres trwania podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
3) lokalizację miejsca podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) wskazania pracownika we wniosku o zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Przyznane świadczenia dodatkowe wraz z ich wysokością są zapisywane w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Odmowa podpisania takiej umowy jest równoznaczna z cofnięciem decyzji o przyznaniu świadczeń.
4. Zwrot świadczeń dodatkowych następuje w wysokości proporcjonalnie obniżonej do przepracowanego okresu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w przypadkach wskazanych w art. 1035 K.p. oraz w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

§ 7. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

1. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, za które opłata wynosi co najmniej 5.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję o zawarciu umowy podejmuje dyrektor działu HR w porozumieniu z działem finansowym oraz bezpośrednim przełożonym pracownika.
2. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o jakiej mowa w ust. 1 zd. 1, musi wskazywać okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie dłuższy niż 3 lata. Ten wymóg nie dotyczy umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1 zd. 2, chyba że inaczej zdecydują osoby wymienione w tym postanowieniu.
3. Wzór umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wzór wniosku o zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrawoPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.