vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem - Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

W drodze uzgodnień między rodzicami

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo
   
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową (art. 180 § 4 K.p.).

Uwaga! Pracownica nie może zrezygnować z urlopu jeżeli w okresie równym pozostałej części urlopu ojciec wychowujący dziecko nie wykorzysta pozostałej części urlopu albo nie skorzysta z możliwości przerwania działalności w celu sprawowania przez pozostały okres opieki nad dzieckiem z prawem do zasiłku macierzyńskiego (w przypadku, gdy nie jest on pracownikiem i nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, lecz jest ubezpieczony z innego tytułu).

  Przykład  

Pracownica, która urodziła dziecko 15 listopada 2015 r. i od tego dnia przebywa na urlopie macierzyńskim, zamierza wrócić do aktywności zawodowej najszybciej jak to możliwe. Ojciec dziecka, będący z nią w nieformalnym związku, jest zatrudniony w ramach stosunku pracy. Może on skorzystać z prawa do części urlopu macierzyńskiego począwszy od 21 lutego 2016 r., tj. po upływie 14 tygodni (98 dni) korzystania z urlopu przez matkę. Fakt pozostawania rodziców w związku nieformalnym nie wywiera skutków na rozpatrywane prawo.

  Przykład  

Pracownica, która urodziła dziecko 10 grudnia 2015 r. i od tego dnia przebywa na urlopie macierzyńskim, wkrótce po świętach Wielkanocnych, tj. od 31 marca 2016 r., zamierza powrócić do pracy. Jej mąż jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Pracownica nie będzie mogła podjąć aktywności zawodowej pomimo wykorzystania wymaganej przepisami, minimalnej części urlopu macierzyńskiego (do 31 marca 2016 r. - 16 tygodni) oraz niezależnie od faktu, że ojciec przebywa w domu i mógłby zająć się dzieckiem. Po pierwsze nie zostanie spełniony warunek przerwania działalności zarobkowej przez ojca dziecka, a po drugie, osoba bezrobotna nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a zatem nie nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego.

  Przykład  

Pracownica urodziła dziecko 12 grudnia 2015 r., jednak korzysta z urlopu macierzyńskiego już od 1 grudnia 2015 r. Zamierza ona zrezygnować z części urlopu po 14 tygodniach i przekazać pozostałą część ojcu, który w tym celu od 8 marca 2016 r. zamierza przerwać działalność zarobkową w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, z tytułu której podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Ojciec dziecka będzie mógł zaopiekować się dzieckiem w czasie odpowiadającym okresowi, który pozostanie do końca urlopu macierzyńskiego, ale dopiero po wykorzystaniu przez pracownicę urlopu w wymiarze 14 tygodni liczonych od dnia porodu. W dniu 7 marca 2016 r. upłynie od tego dnia dopiero 12 tygodni i 3 dni, a zatem data 8 marca 2016 r. jest przedwczesna. Będzie mogło to nastąpić dopiero od 19 marca 2016 r.


Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może również skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, gdy matka nie korzystała z takiego urlopu, ale pobierała zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu niż stosunek pracy. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 180 § 5 K.p.)

  Przykład  

Żona pracownika podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenia, 2 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński. Po 14 tygodniach będzie ona mogła zrezygnować z pobierania dalszej jego części na rzecz męża, który począwszy od 9 kwietnia 2016 r. i do wykorzystania pełnego wymiaru, tj. do 20 maja 2016 r., będzie mógł korzystać z urlopu macierzyńskiego.


Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek (art. 180 § 8 K.p.).

Stosownie do § 6 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie terminu powrotu do pracy. Należy do niego dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię oświadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

Przykład wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę, po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie

Poznań, 5 stycznia 2016 r.
Paulina Kowalska 
ul. Komornicka 20/1
60-101 Poznań
Hurtownia Materiałów Dekoracyjnych
DECO sp. z o.o.
ul. Głuchowska10
60-101 Poznań

Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego

Zgłaszam rezygnację z korzystania z części urlopu macierzyńskiego na syna Kamila Kowalskiego, urodzonego 7 października 2015 r.

Jednocześnie zgłaszam zamiar powrotu do pracy od 13 stycznia 2016 r.

Paulina Kowalska
Załącznik: Kopia wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu

Części urlopu macierzyńskiego, po rezygnacji przez pracownicę z dalszej części urlopu po wykorzystaniu po porodzie co najmniej pierwszych 14 tygodni, pracodawca udziela pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko (art. 180 § 9 K.p.).

Jak wynika z § 8 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek w powyższej sprawie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,
   
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego,
   
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów, a ponadto oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo oświadczenie ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Ważne: W przypadku konieczności dołączenia do wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem zagranicznego aktu urodzenia dziecka, dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski.

Tak wynika z § 25 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji. Przepisu tego nie będzie się stosowało do zagranicznych aktów urodzenia dziecka wydanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw - stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Uwaga! Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty wymagane rozporządzeniem, ich dołączanie do wniosków nie jest konieczne. W przypadku dołączenia do wniosku kopii wymaganych dokumentów, pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem. Tak wynika z § 26 i 27 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji.

Przykład wniosku pracownika o udzielenie części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego

Joachim Bosak 
ul. Komornicka 100/1
60-101 Poznań
Poznań, 2 stycznia 2016 r.
Zakład Ochrony Mienia PROFIT s.c.
ul. Boczna 102
60-104 Poznań

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielnie mi części urlopu macierzyńskiego na syna Adriana Bosaka, urodzonego 11 października 2015 r., w okresie od 17 stycznia do 27 lutego 2016 r.

Oświadczam, że matka dziecka, Katarzyna Bosak, nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem.

Joachim Bosak

Załączniki:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
   
 2. Oświadczenie matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Przykład oświadczenia pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Katarzyna Bosak  
ul. Komornicka 100/1
60-101 Poznań
Poznań, 2 stycznia 2016 r.
Zakład Ochrony Mienia PROFIT s.c.
ul. Boczna 102
60-104 Poznań

Oświadczenie o zamiarze rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego

Oświadczam, że po upływie 14 tygodni korzystania po porodzie z urlopu macierzyńskiego na syna Adriana Bosaka, urodzonego 11 października 2015 r., zamierzam zrezygnować z dalszej części tego urlopu.

Katarzyna Bosak

Części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji ubezpieczonej-matki po 14 tygodniach od porodu z dalszego pobierania zasiłku macierzyńskiego pracodawca udziela pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Stosownie do § 8 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko pozostałej części urlopu macierzyńskiego, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,
   
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego,
   
 • oświadczenie pracownika o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów oraz oświadczenie ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Przykład wniosku o udzielenie pracownikowi części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 14 tygodniach od porodu

Jan Masłowski 
ul. Asnyka 15
60-832 Poznań
Poznań, 5 stycznia 2016 r.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Spółka z o.o.
ul. Ogrodowa 2
61-820 Poznań

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielenie mi części urlopu macierzyńskiego na córkę Zofię Masłowską, urodzoną 15 października 2015 r., w okresie od 21 stycznia do 2 marca 2016 r.

Oświadczam, że matka dziecka, Kamila Masłowska, nie pobierała zasiłku macierzyńskiego przed porodem.

Załączniki:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
   
 2. Oświadczenie ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu macierzyńskiego
Jan Masłowski

Przykład oświadczenia ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego

Kamila Masłowska 
ul. Asnyka 15
60-832 Poznań
Poznań, 5 stycznia 2016 r.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Spółka z o.o.
ul. Ogrodowa 2
61-820 Poznań

Oświadczenie o zamiarze rezygnacji z części okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Oświadczam, że po upływie 14 tygodni pobierania po porodzie zasiłku macierzyńskiego na córkę Zofię Masłowską, urodzoną 15 października 2015 r., zamierzam zrezygnować z dalszej części pobierania tego zasiłku.

Kamila Masłowska
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.