vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem - Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji

Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli:

 • część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny,
   
 • osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową (art. 180 § 10 K.p.).

Uwaga! Podmioty lecznicze zostały wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Są to:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
   
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
   
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 ze zm.),
   
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
   
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa wyżej,
   
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
   
 • jednostki wojskowe

w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

  Przykład  

W dniu 17 listopada 2015 r. pracownica urodziła dziecko, a 6 stycznia 2016 r. z powodu ciężkiej grypy została przyjęta na oddział szpitalny, gdzie przebywała 7 dni. Pracownica nie mogła przerwać urlopu macierzyńskiego od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, ale co najwyżej w ostatnim siódmym dniu, tj. po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie.

  Przykład  

Pracownica od 15 tygodni przebywa na urlopie macierzyńskim, który rozpoczęła w dniu porodu. Obecnie została skierowana do szpitala na zabieg. Mąż pracownicy, wychowujący dziecko, jest osobą bezrobotną. W tej sytuacji nie może ona przerwać urlopu macierzyńskiego na rzecz męża, gdyż nie podlega on ubezpieczeniu chorobowemu, co wyklucza nabycie przez niego prawa do zasiłku. Może to natomiast zrobić, gdy z części przypadającej podczas jej hospitalizacji skorzysta inny członek najbliższej rodziny w ramach urlopu macierzyńskiego (o ile jest pracownikiem) albo pobierając zasiłek macierzyński (o ile podlega ubezpieczeniu chorobowemu i przerwie działalność zarobkową). Może to być np. babcia lub dziadek dziecka. Bezwzględnym warunkiem takiego rozwiązania jest to, aby uprawniony sprawował nad tym dzieckiem opiekę.


Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną-matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (art. 180 § 11 K.p.).

W okolicznościach, w których matka dziecka jest hospitalizowana po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego i przerywa urlop macierzyński ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, a ojciec lub inny członek najbliższej rodziny będący pracownikami zamierza skorzystać z części urlopu przypadającej podczas hospitalizacji pracownicy, urlopu tego udziela się na jego pisemny wniosek, a do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wykonawczych. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny (art. 180 § 16 K.p.).

Ważne: Z powodu charakteru przyczyny przerwania urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka, ustawodawca nie przewidział terminu na złożenie wniosku o tę część urlopu przez ojca dziecka albo inne uprawnione osoby, co oznacza że można go złożyć na bieżąco.

Jak wynika z § 9 i 10 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek w powyższej sprawie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny,
   
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której pracownica przerwała urlop macierzyński lub od której ubezpieczona-matka przerwała pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego lub pobierania zasiłku przed porodem,
   
 • oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownicę lub ubezpieczoną-matkę szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie pracownicy lub ubezpieczonej-matki, która przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dotyczące daty, od której przerwała ona urlop macierzyński, odpowiednio pobieranie zasiłku, w okresie pobytu w jednej z tych placówek, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
   
 • zaświadczenie o terminie przyjęcia pracownicy lub ubezpieczonej-matki do wymienionej placówki, wystawione przez tę placówkę,
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci), w razie potrzeby przetłumaczony (patrz str. 9), albo kopie tych dokumentów.

Przykład wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego na okres przebywania pracownicy w szpitalu po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

Krzysztof Pietrzak 
ul. Zamiejska 12/41
60-008 Poznań
Poznań, 8 stycznia 2016 r.
Usługi Transportowe E. Zagrzebny
ul. Podbielska 1
60-002 Poznań

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielnie mi części urlopu macierzyńskiego na syna Tadeusza Pietrzaka, urodzonego 17 października 2015 r., od 8 stycznia 2016 r. z powodu hospitalizacji matki dziecka, Katarzyny Pietrzak od ww. dnia.

Oświadczam, że matka dziecka nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem.

Zobowiązuję się do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia szpitala przez matkę dziecka.

Krzysztof Pietrzak

Załączniki:

 1. Oświadczenie matki dziecka dotyczące daty, od której przerwała ona urlop macierzyński na okres pobytu w szpitalu
   
 2. Zaświadczenie o terminie przyjęcia matki dziecka do wymienionej placówki, wystawione przez tę placówkę
   
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Przykład oświadczenia pracownicy o terminie przerwania urlopu macierzyńskiego

Katarzyna Pietrzak 
ul. Zamiejska 12/41
60-008 Poznań
Poznań, 8 stycznia 2016 r.
Usługi Transportowe E. Zagrzebny
ul. Podbielska 1
60-002 Poznań

Oświadczenie o przerwaniu urlopu macierzyńskiego

Oświadczam, że od 8 stycznia 2016 r. z powodu hospitalizacji przerwałam korzystanie z urlopu macierzyńskiego na syna Tadeusza Pietrzaka, urodzonego 17 października 2015 r.

Katarzyna Pietrzak
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.