vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem - Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Wnioski w sprawie urlopu rodzicielskiego

Stosownie do § 2 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek o urlop rodzicielski składany "z góry" (nie później niż 21 dni po porodzie, ewentualnie po przyjęciu dziecka) powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownicy (tudzież rodzica adopcyjnego),
   
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze,
   
 • wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.

Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów, albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku określającego przewidywaną datę porodu. Ten ostatni dokument jest niezbędny wówczas, gdy urlop macierzyński został rozpoczęty przed porodem. Rodzic adopcyjny dołącza do wniosku:

 • oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,
   
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Przykład wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w trybie "z góry" rodzicowi adopcyjnemu

Sylwester Starowiejski 
ul. Barwicka 2/40
60-192 Poznań
Poznań, 8 stycznia 2016 r.
Usługi Transportowe EUROTRANS
ul. Ceglana 2
60-001 Poznań

Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego

Proszę o udzielnie mi urlopu rodzicielskiego na przyjętego na wychowanie Kamila Małeckiego, urodzonego 17 stycznia 2012 r., w okresie od 21 maja do 30 grudnia 2016 r.

Sylwester Starowiejski

Załączniki:

 1. Oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie
   
 2. Kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, poświadczona przez sąd co do daty wystąpienia do sądu

Przykład oświadczenia o przyjęciu dziecka na wychowanie

Sylwester Starowiejski 
ul. Barwicka 2/40
60-192 Poznań
Poznań, 8 stycznia 2016 r.
Usługi Transportowe EUROTRANS
ul. Ceglana 2
60-001 Poznań

Oświadczenie o przyjęciu dziecka na wychowanie

Oświadczam, że w dniu 2 stycznia 2016 r. przyjąłem na wychowanie Kamila Małeckiego, urodzonego 17 stycznia 2012 r. i wystąpiłem z wnioskiem do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Sylwester Starowiejski

Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego, o który wnioskowano "z góry" i powrotu do pracy, stosownie do § 3 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownicy (rodzica adopcyjnego) oraz
   
 • wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Z kolei stosownie do § 4 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, rodzic przejmujący prawo do urlopu rodzicielskiego po rezygnacji drugiego rodzica powinien złożyć wniosek zawierający jego imię i nazwisko, imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski. Do wniosku dołącza:

 • kopię wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownicę (drugiego rodzica adopcyjnego) z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części albo kopię wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka (ubezpieczonego-drugiego rodzica adopcyjnego) z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części,
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego, zawiera się w nim także informację o liczbie części, w jakiej urlop ten został już wykorzystany, albo o liczbie wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, a także o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

Rodzic adopcyjny dołącza oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci) zawierającego datę jego (ich) urodzenia, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, a ponadto kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Ważne: Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski składane w powyższym trybie.

Jak wynika z § 17 i 18 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, w treści wniosków o urlop rodzicielski składanych w trybie zwykłym (minimum 21 dni przed jego rozpoczęciem) należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko pracownika,

oraz gdy wniosek dotyczy pełnego wymiaru urlopu:

 • wskazanie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze;

natomiast gdy dotyczy części urlopu:

 • wskazanie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - terminu zakończenia poprzedniej części tego urlopu albo terminu zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego,
   
 • wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego, w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego, lub liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona część urlopu rodzicielskiego, przypadającego bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - przypadającego bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

Do wniosku załącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów oraz oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z uprawnień przez drugiego rodzica (rodzica adopcyjnego) albo o okresie, w którym będzie on korzystał z urlopu albo z zasiłku. Rodzic adopcyjny dołącza dodatkowo dokumenty wymagane do wniosku "z góry".

Wniosek o urlop rodzicielski po przerwie (wykorzystywany do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat) powinien zawierać analogiczne dane, z tym że ta część urlopu nie musi posiadać cechy bezpośredniości. Także załączniki pozostają bez zmian.

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji nie zawiera wytycznych co do wniosku w sprawie przerwania (rezygnacji) z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie "z dołu". Należy przyjąć, że wystarczające będzie pismo wskazujące propozycję daty powrotu.

  Przykład  

Pracownica, o której mowa w poprzednim przykładzie, złożyła pracodawcy wniosek o następującej treści: "Proszę o umożliwienie przerwania urlopu rodzicielskiego po upływie 6 tygodni i powrotu do pracy od 20 lutego 2016 r.".

Wniosek pracownicy pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami (pierwsza część urlopu rodzicielskiego może wynieść tylko 6 tygodni). Dalsze możliwości rodziców w zakresie korzystania z tego urlopu zależą od pracodawcy. Pracownik może bowiem zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, o który wnioskował w trybie zwykłym, tylko za zgodą pracodawcy.


Uwaga!
W myśl art. 1821g K.p., do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 180 § 6-17 K.p. Oznacza to, że w określonych sytuacjach, a mianowicie niezdolności do samodzielnej egzystencji matki posiadającej status pracownicy bądź matki ubezpieczonej z innego tytułu, jej pobytu w szpitalu, zgonu albo porzucenia przez nią dziecka, a także zgonu, porzucenia dziecka lub niezdolności do samodzielnej egzystencji matki nieubezpieczonej, z urlopu tego może korzystać nie tylko ojciec lecz także inny członek najbliżej rodziny. To samo dotyczy sytuacji, w której nieaktywna dotąd matka podejmie zatrudnienie co najmniej w wymiarze 1/2 etatu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.