vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016

Powrót do zakładu pracy na podstawie przepisów

Powrót do pracy na mocy wyroku

Pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem przepisów, musi się liczyć się z tym, że "niechciany" pracownik zażąda ponownego dopuszczenia go do pracy. Prawo do podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy może dać pracownikowi korzystny dla niego wyrok sądu pracy.

Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się m.in. przywróceniem do pracy niesłusznie zwolnionego pracownika. Warunkiem zrealizowania uprawnienia przyznanego na mocy wyroku jest jednak stawienie się w zakładzie w terminie 7 dni od uprawomocnienia orzeczenia sądu. Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądowego powoduje reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. Oznacza to, że pracownikowi, co do zasady, należy zapewnić poprzednie stanowisko pracy oraz zagwarantować obowiązujący przed zwolnieniem poziom wynagrodzenia. Z formalnego punktu widzenia realizacji tego obowiązku nie uchyla nawet fakt, że pracodawca nie dysponuje tym stanowiskiem pracy, które zajmował pracownik przed zwolnieniem.

Wymogiem formalnym przywrócenia do pracy jest zgłoszenie przez pracownika (w ustawowym terminie) gotowości do pojęcia pracy. Jeżeli takie zgłoszenie zostało dokonane, można uznać, że pracownik od chwili zgłoszenia pozostaje w gotowości do pracy w znaczeniu prawnym. Tak więc nawet jeśli pracodawca nie dopuszcza go do jej wykonywania, ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia gwarancyjnego (przestojowego), wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika. Skutecznego zgłoszenia gotowości do świadczenia pracy nie przekreśla nawet utrata faktycznej zdolności do wykonywania umówionej pracy. Przy realizacji prawa do powrotu do pracy na podstawie wyroku sądu chodzi bowiem o gotowość w znaczeniu prawnym, a nie faktycznym. Ten drugi rodzaj gotowości może mieć miejsce dopiero po realnym powrocie na stanowisko pracy. Pracownik może nie być zdolny do faktycznego świadczenia pracy, np. w związku z chorobą. Nie wyklucza to jednak możliwości zgłoszenia gotowości do pracy, do której przystąpi dopiero po ustaniu przyczyny niezdolności.

W sytuacji gdy pracownik stawił się do pracodawcy z zamiarem kontynuowania zatrudnienia, w dniu stawiennictwa powstaje stosunek pracy na dotychczasowych warunkach. Trzeba podkreślić, że nie jest to reaktywowanie zatrudnienia z mocą wsteczną. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 28 maja 1976 r., sygn. akt V PZP 12/75, uznał, że orzeczenie sądu o przywróceniu pracownika do pracy nie działa wstecz, a jedynie wywiera swe skutki na przyszłość.


Stosunek pracy po sądowym przywróceniu do pracy zostaje wznowiony od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Po macierzyńskim na dotychczasowe stanowisko

Pracodawca po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, powierza mu pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Zatem zasadniczo pracownik po skorzystaniu z urlopów z tytułu rodzicielstwa powinien powrócić do pracy na dotychczasowe lub równorzędne stanowisko.

Po powrocie do pracy z takich urlopów pracownikowi nie przysługuje już szczególna ochrona zatrudnienia. Pracodawca może więc rozwiązać stosunek pracy na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak u podstaw wypowiedzenia umowy dokonanego bezpośrednio po powrocie pracownika z takiego urlopu leżą przyczyny związane z pełnieniem przez niego funkcji rodzicielskich, a decyzja o zwolnieniu została podjęta w okresie ochronnym, uzasadnione jest przywrócenie pracownika do pracy (por. wyrok SN z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II PK 245/11).

Gwarancja pracy po wychowawczym

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku tego urlopu występuje więc podobne zabezpieczenie powrotu do pracy jak przy urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim.

Przy czym za równorzędne stanowisko w rozumieniu przywołanej regulacji uznawane jest takie stanowisko, które jest podobne rodzajowo do zajmowanego przed urlopem i dające możliwość podobnego awansu zawodowego. W wyroku z dnia 1 października 1984 r., sygn. akt I PRN 129/84, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że: "(...) możliwość zatrudnienia pracownicy po zakończeniu urlopu wychowawczego na innym stanowisku niż zajmowane przed urlopem, jednakże równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym od pobieranego przed tym urlopem, nie wymaga wypowiedzenia jej przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy". Dopiero w przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić nawet równorzędnego stanowiska, wówczas jest zobowiązany zatrudnić pracownika na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Dopuszczenie pracownika powracającego z urlopu wychowawczego do pracy jest dla pracodawcy obligatoryjne.

"Chorobowe" zwolnienie z pracy uprawnia do powrotu

Pracownik nieobecny w pracy z powodu choroby przez okresy dłuższe niż wskazane w art. 53 K.p. może zostać zwolniony przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to zwolnienie w trybie natychmiastowym, choć bez winy po stronie pracownika. W przypadku takiego zwolnienia Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli ten w ciągu 6 miesięcy od zwolnienia go z powodu choroby, niezwłocznie po powrocie do zdrowia zgłosi swój powrót do pracy (art. 53 § 5 K.p.).

Po wygaśnięcie umowy lub mandatu

W niektórych przypadkach przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę, m.in. z powodu upływu trzech miesięcy tymczasowego aresztowania pracownika. Jeżeli jednak w sprawie karnej tego pracownika zostanie wydany wyrok uniewinniający lub zapadnie decyzja o umorzeniu, wówczas ma on ustawowe prawo powrotu do pracy.

Prawo do powrotu przysługuje też pracownikom, którzy w związku z pełnieniem funkcji pochodzącej z wyboru (radni, parlamentarzyści, niektórzy związkowcy) otrzymali w macierzystej firmie urlop bezpłatny. Po zakończeniu kadencji i wygaśnięciu mandatu mogą oni wrócić do swojej dotychczasowej pracy, na określonych w przepisach warunkach.

Powrót do pracy po grupowym zwolnieniu

Pracodawca jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych, jeżeli zgłosi on chęć powrotu do pracy, a pracodawca przyjmuje do pracy innych pracowników w tej samej grupie zawodowej. Omawiane uprawnienie aktualizuje się w sytuacji, gdy pracodawca przeprowadza ponowny nabór do pracy w tej grupie zawodowej, w której znajdowali się zwolnieni uprzednio pracownicy. Pracownik nie może domagać się ponownego nawiązania zatrudnienia, jeśli zwolniono go w trybie indywidualnym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Zakończenie służby i powrót do pracy

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin. Dotyczą one m.in. pracownika odbywającego służbę przygotowawczą. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do takiej służby, ma obowiązek zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.