vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady przeliczania świadczeń pobieranych z ubezpieczenia społecznego - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury i renty

Wysokość emerytury przyznanej według starych zasad oraz renty z tytułu niezdolności do pracy ustalana jest m.in. w oparciu o podstawę wymiaru tego świadczenia. Ustalenie tej wartości decyzją pierwszorazową przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe nie oznacza, iż nie można dokonać ponownego przeliczenia świadczenia od nowej podstawy wymiaru. Przy czym może to mieć miejsce na zasadach oraz warunkach przewidzianych przez ustawodawcę. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta okaże się niższa, świadczenie będzie nadal przysługiwało w dotychczasowej wysokości. Warto więc, spełniając odpowiednie warunki, złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru.

Podstawa wymiaru emerytury lub renty

Podstawę wymiaru świadczeń stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie:

 • kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę,
   
 • 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Aby ustalić podstawę wymiaru, należy dokonać stosownych obliczeń, a mianowicie:

 • sumy kwot podstaw wymiaru składek z każdego roku, 
   
 • stosunku każdej z obliczonych kwot do rocznej kwoty ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia i wyrazić go w procentach.

W następnej kolejności należy obliczyć średnią arytmetyczną wyliczonych wcześniej procentów. Ustalony w ten sposób wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury (wwpw) należy pomnożyć przez obowiązującą kwotę bazową. Wskazane kwestie reguluje art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczeń porównuje się faktyczne relacje zarobków w danym roku kalendarzowym z przeciętnym wynagrodzeniem określonym dla tego roku. Następnie do obliczenia wysokości świadczenia wyliczony wskaźnik ogranicza się do 250%.

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia

Ustawa emerytalna przewiduje kilka sposobów przeliczenia podstawy wymiaru pobieranej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pierwszy z nich wynika z zapisów art. 110 ustawy emerytalnej i dotyczy przypadków, w których wnioskodawca do ponownego ustalenia omawianej podstawy wymiaru wskazuje wynagrodzenie przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia. Gdy do ponownego obliczenia podstawy wymiaru zostanie wskazane wynagrodzenie uzyskane w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, wówczas wymagane jest, aby wskaźnik wysokości podstawy wymiaru był wyższy od ostatnio obliczonego. Wskazanie zarobków uzyskanych w części po przyznaniu świadczenia dotyczy jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia (może to być nawet jeden dzień).

Jeżeli jednak w wyniku przeliczenia podstawy wymiaru poprzez uwzględnienie zarobków przypadających po przyznaniu świadczenia okaże się, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego, to przeliczenie może być dokonane, jeżeli świadczeniobiorca:

 • od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie podstawy wymiaru nie pobrał należności wskutek jej zawieszenia, albo 
   
 • do ponownego ustalenia podstawy wymiaru wskaże zarobki przypadające w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosi co najmniej 130%.

W razie dokonywania przeliczenia w myśl art. 110 ustawy emerytalnej, podstawa wymiaru świadczenia ustalana jest na zasadach określonych w art. 15 tej ustawy.

Do przeliczenia podstawy wymiaru stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dacie zgłoszenia wniosku o ponowne obliczenie podstawy wymiaru.

Druga z możliwości ponownego obliczenia podstawy wymiaru emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wynika z art. 111 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem świadczeniobiorca może zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w następujących okresach:

 • z tej samej liczby lat kalendarzowych i z tego samego okresu wskazanego do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru, 
   
 • z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie świadczenia lub wniosek o ponowne obliczenie podstawy wymiaru, 
   
 • z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przypadających przed zgłoszeniem wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru.

Wymaganym warunkiem do tego przeliczenia jest uzyskanie wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru od poprzednio obliczonego. Do ponownego obliczenia podstawy wymiaru zgodnie z tym przepisem stosuje się kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia, a więc "starą kwotę bazową". Ten sposób przeliczenia podstawy wymiaru zasadniczo dotyczy tych przypadków, w których zainteresowany przedstawia zarobki uzyskane w okresie poprzedzającym przyznanie świadczenia, a więc te, których dotychczas nie udokumentował.

Ustawodawca gwarantuje wypłatę świadczenia w ustalonej dotychczasowej wysokości, nawet jeżeli w wyniku przeliczenia będzie ono niższe.

Ponowne obliczenie emerytury

Z dniem 1 maja 2015 r. do ustawy emerytalnej został wprowadzony przepis art. 110a umożliwiający ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru także w przypadku, gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego.

Ponownego ustalenia wysokości emerytury dokonuje się po spełnieniu następujących warunków:

 • do obliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazane zostały zarobki (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe) przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury, 
   
 • zarobki obejmują okres 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru lub dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, 
   
 • nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.

Do przeliczenia emerytury na zasadach określonych wyżej, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dacie zgłoszenia wniosku o przeliczenie.

Ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej można dokonać tylko raz. W przypadku gdy emeryt zgłosi kolejny wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, to ZUS dokona przeliczenia wyłącznie na podstawie art. 110 lub 111 tej ustawy, jeżeli wnioskodawca spełni warunki określone w tych przepisach.

Środki dowodowe potwierdzające wysokość wynagrodzenia

Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są:

- zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek,
- legitymacja ubezpieczeniowa osoby zainteresowanej otrzymaniem świadczenia emerytalno-rentowego zawierająca odpowiednie wpisy lub
- inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia, w tym kopie dokumentów stwierdzających wymienione okoliczności, wydawane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.

W przypadku osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych środkiem dowodowym potwierdzającym wysokość osiąganego wynagrodzenia za okres pracy wykonywanej w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania jest zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu śledczego.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.