vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień choroby pracownika, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Przykład

Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 12 do 20 maja 2016 r. (9 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, tj. za okres od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. w kwocie 2.157,25 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne). Za 9 dni choroby pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w kwocie 517,77 zł, według wyliczenia:

   2.157,25 zł x 80% : 30 dni = 57,53 zł (stawka dzienna),

   57,53 zł x 9 dni = 517,77 zł.

Kalkulatory Kalkulator wynagrodzenia chorobowego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Wysokość wynagrodzenia chorobowego może być wyższa jeśli obowiązujące u pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Wynagrodzenie chorobowe za okres pobytu w szpitalu również wynosi co najmniej 80% podstawy wymiaru (zasiłek chorobowy za ten okres wynosi 70% podstawy wymiaru). Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje za okresy choroby powstałej wskutek wypadku w drodze do lub z pracy albo za okresy choroby przypadającej w okresie ciąży, a także za okresy badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Dowodem służącym do wypłaty wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, oprócz zaświadczenia lekarskiego na formularzu ZUS ZLA, jest:

 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy - jeżeli niezdolność powstała bezpośrednio po takim zdarzeniu,
   
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie potwierdzające związek choroby z wypadkiem - jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem w drodze do lub z pracy,
   
 • odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży (jeżeli na formularzu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lekarz nie umieścił kodu "B") - gdy niezdolność przypada na okres ciąży.
Ważne: Jeśli pracownik otrzyma od lekarza zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na formularzu ZUS ZLA i dostarczy je pracodawcy po upływie 7 dni, licząc od daty jego otrzymania, to wynagrodzenie chorobowe nie ulega (tak jak zasiłek chorobowy) obniżeniu o 25%.

Wyjaśnijmy jeszcze podstawowe zasady ustalania wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Z tym że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, pomimo iż stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 2 maja 2016 r. (pierwszy dzień roboczy miesiąca), w miesiącu tym uzyskał przychód w kwocie 2.700 zł, z którego pracodawca potrącił składki na ubezpieczenia:

 • emerytalne w kwocie 263,52 zł (9,76% przychodu),
   
 • rentowe w kwocie 40,50 zł (1,5% przychodu),
   
 • chorobowe w kwocie 66,15 zł (2,45% przychodu).

Łącznie pracodawca potrącił składki na kwotę 370,17 zł, tj. odpowiadającą 13,71% przychodu. Pracownik chorował od 2 do 7 czerwca 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie za maj 2016 r. w wysokości 2.329,83 zł, tj. 2.700 zł - 370,17 zł.


Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. A jeżeli pracownik nie jest zatrudniony przez taki okres, podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Przykład

Pracownik zatrudniony u aktualnego pracodawcy od trzech lat, nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 15 dni czerwca 2016 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od czerwca 2015 r. do maja 2016 r.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 7 marca 2016 r. nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 10 dni czerwca 2016 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od kwietnia do maja 2016 r. (tj. za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia).


Miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego roboczego dnia miesiąca traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 4 stycznia 2016 r. (pierwszy dzień roboczy w tym miesiącu) nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 7 dni czerwca 2016 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od stycznia do maja 2016 r.


Jeżeli umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi uzupełnione wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia. Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się wówczas wynagrodzenie, jakie pracownik uzyskałby, gdyby przepracował cały miesiąc kalendarzowy.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 4 maja 2016 r. chorował od 10 do 16 czerwca 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło uzupełnione wynagrodzenie pracownika za czerwiec 2016 r. (w wysokości, jaką by uzyskał, gdyby przepracował wszystkie dni robocze tego miesiąca).


Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u pracodawcy, u którego powstało prawo do wynagrodzenia chorobowego. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się. Przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 K.p., podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego pracodawcy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień choroby stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru.

Stawka za jeden dzień choroby (tzw. stawka dzienna), nie podlega zaokrągleniu z uwagi na brak uregulowań prawnych w tej sprawie. Jednakże powstałą w wyniku wyliczenia kwotę stawki dziennej należy wyrazić w obowiązujących w Polsce nominałach pieniężnych, z których najniższym jest 1 grosz. Stąd też wynika zaokrąglanie stawki dziennej zgodnie z zasadą matematyczną, tj. w górę - jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, lub w dół - jeżeli końcówka jest niższa od 0,50 grosza.

Przykład

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego (pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) wynosi 1.596,36 zł. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru. A zatem stawka dzienna wynosi 42,57 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.596,36 zł x 80% : 30 dni = 42,5696, a po zaokrągleniu 42,57 zł.

Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

W podstawie wymiaru nie uwzględnia się takich składników wynagrodzenia jak premie, nagrody, dodatki i inne, do których w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie absencji chorobowej i są one wypłacane za okresy pobierania świadczeń z tytułu choroby.

Ważne: O uwzględnianiu składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego decydujące znaczenie mają przepisy o wynagradzaniu, obowiązujące w danym zakładzie pracy, regulujące zasady wypłaty tego składnika za okresy choroby.

W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania świadczeń chorobowych uznaje się, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okresy ich pobierania i należy go uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie ich wymiaru.

Można więc stwierdzić, że w sytuacji, gdy zasady wypłaty danego składnika wynagrodzenia, określone w przepisach wewnątrzzakładowych:

 • zawierają zapis o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego (i składnik ten jest wypłacany za te okresy), przy obliczaniu podstawy wymiaru składnika tego nie uwzględnia się,
   
 • zawierają zapis, zgodnie z którym dany składnik wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy choroby (lub pomniejszanie takie wynika ze sposobu jego obliczania - np. premia jest obliczana jako procent od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany), składnik ten uwzględnia się przy obliczaniu podstawy wymiaru po uprzednim uzupełnieniu.

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych nie ma zapisu dotyczącego zachowywania prawa lub pomniejszania danego składnika wynagrodzenia albo istnieje zapis nakazujący procentowe lub kwotowe zmniejszanie składnika wynagrodzenia za okresy choroby, to składnik ten uwzględnia się przy obliczaniu podstawy wymiaru w kwocie faktycznie wypłaconej.

Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego takich składników wynagrodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania tego wynagrodzenia (pomimo choroby pracownik otrzymuje dany składnik wynagrodzenia w pełnej wysokości). Wśród nich można wymienić:

 • jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,
   
 • wartość szczepień ochronnych pracowników, finansowanych przez pracodawcę,
   
 • wartość badań mammograficznych lub innych nieodpłatnych badań pracowników,
   
 • nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów),
   
 • koszt wynajmu przez pracownika mieszkania sfinansowany lub dofinansowany przez pracodawcę,
   
 • wartość dodatkowego ubezpieczenia pracownika wyjeżdżającego w delegację zagraniczną,
   
 • dopłata pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika z tytułu różnych ryzyk,
   
 • bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika, określonej w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom pracowników, z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.,
   
 • jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracownika lub z okazji urodzenia się dziecka pracownika.

Nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego składników wynagrodzenia, które nie są uzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane niezależnie od absencji chorobowej pracownika.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz premię miesięczną. Zgodnie z regulaminem, premia jest przyznawana każdemu pracownikowi w wysokości procentowej liczonej od łącznej wartości kontraktów zawartych przez wszystkich pracowników działu w danym miesiącu. Pracownik otrzymuje premię także wówczas, gdy przez cały miesiąc był nieobecny w pracy z powodu choroby. Premii tej nie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego (także zasiłków z ubezpieczenia społecznego).

Ważne: Składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania świadczeń chorobowych, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Niektóre składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, a inne po uzupełnieniu. Zależy to od zapisów ujętych w regulaminie wynagradzania. Tak więc premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia pomniejszane za dni choroby w sposób:

 • proporcjonalny, uwzględnia się w podstawie wymiaru po uzupełnieniu,
   
 • nieproporcjonalny do okresu choroby (np. kwotowo lub procentowo), uwzględnia się w podstawie wymiaru w kwocie faktycznej, bez uzupełnienia.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się składników wynagrodzenia przysługujących tylko do określonego terminu oraz takich, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu. Przy czym składników tych nie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należnego za okres przypadający po terminie, do którego przysługiwały. Tak więc w sytuacji, gdy pracodawca podejmie decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty danego składnika wynagrodzenia od określonej daty, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres od tej daty ustala się z wyłączeniem tego składnika. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy składnik wynagrodzenia zostanie włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.

Przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą (lub wykonywanej na jego rzecz) uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w czasie trwania tej umowy, sumując go z wynagrodzeniem przysługującym z tytułu umowy o pracę. Do wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy cywilnoprawnej również stosuje się przepis, zgodnie z którym składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres po tym terminie. Dlatego też wynagrodzenie z tytułu tych umów wypłacone za okres, za który przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru, powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego tylko w czasie trwania takiej umowy. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres po terminie, do którego umowa była zawarta, wynagrodzenie to powinno być wyłączone. Do wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych nie stosuje się zasady dotyczącej uzupełniania wynagrodzenia uzyskanego za niepełny miesiąc - wynagrodzenie to przyjmuje się w kwocie faktycznie wypłaconej.

Składniki wynagrodzenia takie jak premie i nagrody są wypłacane za różne okresy, np. miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne i inne. Wlicza się je do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w odpowiednich proporcjach, w zależności od okresu, za który są wypłacane. Składniki przysługujące za okresy:

Miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, za które wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasada ta ma zastosowanie również wówczas, gdy za niektóre z kwartałów pracownik nie otrzymał premii kwartalnej - bez względu na przyczynę jej nieotrzymania (jako kwotę premii przyjmuje się 0,00 zł). Składniki przysługujące za okresy kwartalne uwzględnia się w podstawie wymiaru nawet wtedy, gdy w danym kwartale pracownik wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go w tym kwartale czasu pracy. Natomiast jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, premie kwartalne uwzględnia się proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z których premia kwartalna podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego (także wówczas, gdy pracownik w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego).

Roczne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, składniki roczne uwzględnia się proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy.

Dodajmy, że zasadę dotyczącą uwzględniania składników wynagrodzenia w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za okres poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia przysługujących za inne okresy, np. półroczne.

Składniki wynagrodzenia wypłacane z opóźnieniem lub zaliczkowo

W praktyce zdarza się, że premie, nagrody lub inne składniki wynagrodzenia są wypłacane zaliczkowo lub z opóźnieniem. W sytuacjach, gdy składniki te nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń chorobowych - do podstawy wymiaru przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni (wypłata tych składników wynagrodzenia po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie powoduje jej przeliczenia). Natomiast gdy składniki wynagrodzenia przysługują, ale nie zostały wypłacone również za okresy poprzednie - podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się bez tych składników, a po ich wypłaceniu przelicza się tę podstawę, uwzględniając wypłacony składnik oraz wyrównuje wysokość wynagrodzenia chorobowego.

W sytuacji, gdy premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia zostały wypłacone zaliczkowo, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a po ich wyrównaniu przelicza się podstawę wymiaru, uwzględniając te składniki i wyrównuje wysokość wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli jednak składniki te nie przysługują za okresy uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, podstawę wymiaru ustala się bez tych składników.

W razie zmiany wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, do którego prawo powstało po tej zmianie, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.