vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozwiązywanie umów o pracę - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego

Co do zasady, wypowiedzenie zmieniające dotyczy warunków zatrudnienia, które obowiązują pracownika w dniu jego wręczenia. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki przyszłe, które nie obowiązują w dacie złożenia oświadczenia woli pracodawcy (por. wyrok SN z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I PK 51/12, OSNP 2013/15-16/168). Przesłanką pozwalającą uznać działanie pracodawcy za zgodne z prawem jest to, aby według treści łączącej strony umowy, warunki takie zaczęły obowiązywać w nieodległej przyszłości, szczególnie w okresie wypowiedzenia.

Przykład

Pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie zmieniające czasowo warunki zatrudnienia, obniżając wymiar etatu oraz proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia na okres 9 miesięcy. Po jego upływie warunki zatrudnienia pracownicy, miały wrócić do dotychczasowego poziomu, lecz z uwagi na dalsze niskie obroty zatrudniającego ją działu pracodawca ponownie wypowiedział warunki pracy i płacy pracownicy, proponując po upływie okresu wypowiedzenia stałe zatrudnienie na część etatu.

Choć pismo pracodawcy zostało złożone w okresie, w którym pracownicę obowiązywały postanowienia poprzedniego wypowiedzenia, czasowo zmieniającego warunki zatrudnienia, w trakcie wypowiedzenia powróciła ona do pracy na pełen etat za odpowiednio wyższym wynagrodzeniem. To zaś przemawia za uznaniem, że oświadczenie pracodawcy zostało złożone zgodnie z prawem i jest skuteczne, a brak sprzeciwu pracownicy skutkuje trwałym obniżeniem wymiaru zatrudnienia i wysokości miesięcznego wynagrodzenia.


Konieczność stosowania wypowiedzenia zmieniającego dotyczy istotnych warunków zatrudnienia, a do tego grona nie wlicza się przyjętych zasad organizacji czasu pracy, gdyż nie muszą one być ustalone w umowie o pracę (por. wyrok SN z 21 marca 2014 r., sygn. akt II PK 174/13). Warto jednak pamiętać, że jeśli pracodawca określi te kwestie w treści umowy o pracę, a nie w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w przypadku mniejszych firm w obwieszczeniu, ich zmiana wymaga stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego.

Ważne: Jeśli strony zdecydują się na określenie w treści umowy, że pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym i wykonuje pracę w stałych godzinach, jakakolwiek ingerencja w taki rozkład pracy będzie wymagała stosowania wypowiedzenia zmieniającego.

W ocenie Sądu Najwyższego zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy w umowie o pracę albo w odrębnym porozumieniu, więc zmiana takiej organizacji pracy będzie wymagała wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające pojawia się także w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), dalej ustawie o zwolnieniach grupowych. Dotyczy pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, w tym pracownic w ciąży i korzystających z urlopów macierzyńskich, pracowników w okresie ochrony przedemerytalnej czy chronionych członków związku zawodowego. Gdyby wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia takiego pracownika powodowało obniżenie jego wynagrodzenia, art. 5 ust. 6 tego aktu przewiduje po jego stronie prawo do dodatku wyrównawczego. Z tego względu dodatek wyrównawczy nie musi być wprowadzany w treści wypowiedzenia zmieniającego, skoro przysługuje pracownikowi z mocy samego prawa. W efekcie wypowiedzenie zmieniające, które nie przyznaje pracownikowi prawa do takiego dodatku nie może być kwalifikowane jako wadliwe (por. wyrok SN z 12 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 304/11, OSNP 2013/15-16/170).

Przykład

Pracownik korzystający z ochrony przedemerytalnej otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, z którego nie wynikało prawo do dodatku wyrównawczego. W związku z tym odwołał się do sądu pracy, podnosząc w pozwie, że wypowiedzenie jest wadliwe i domagając się na tej podstawie przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach.

Roszczenie pracownika jest bezpodstawne, gdyż omawiany dodatek przysługuje bezpośrednio w oparciu o przepis powszechnie obowiązującego prawa, więc niezamieszczenie w treści wypowiedzenia informacji o prawie do tego świadczenia nie przesądza o wadliwości oświadczenia pracodawcy.


Wypowiedzenie zmieniające może się również okazać nieodzowne w przypadku zamiaru powierzenia pracownikowi wykonywania dodatkowego rodzaju pracy. W zależności od woli i możliwości pracodawcy działanie takie wymaga albo podwyższenia wynagrodzenia stosownie do rozmiaru dodatkowych obowiązków wykraczających poza te, które zostały przewidziane w umowie, albo wręczenia wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia (por. wyrok SN z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II UK 282/11). Podstawą dla roszczeń pracownika o podwyższenie wynagrodzenia proporcjonalnie do rozmiarów dodatkowych obowiązków są przepisy art. 13, art. 78 § 1art. 80 zdanie pierwsze K.p., więc aby uwolnić się od konieczności podwyższenia wynagrodzenia, pracodawca musi wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy.

Przykład

Pracodawca zatrudnił osobę na stanowisku informatyka w celu stworzenia wewnętrznej sieci intranetowej oraz sprawowania nad nią nadzoru. W krótkim czasie okazało się, że przy odpowiedniej organizacji pracy obowiązki te są możliwe do wykonania w ramach części etatu, co skłoniło pracodawcę do dołożenia pracownikowi obowiązków. Odmówił on ich wykonywania w oparciu o polecenie służbowe, słusznie podnosząc, że nie jest ono zgodne z treścią umowy i zakresem obowiązków. Odrzucił również propozycję aneksu, domagając się proporcjonalnego podwyższenia wynagrodzenia.

Pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia i dołożyć informatykowi nowe obowiązki bez zmiany wynagrodzenia jedynie w drodze wypowiedzenia zmieniającego i to pod warunkiem, że pracownik nie odrzuci proponowanych warunków do połowy obowiązującego okresu wypowiedzenia. Pracodawca musi bowiem liczyć się z ryzykiem, że próba zwiększenia zakresu obowiązków skończy się definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę.


Trybu wypowiedzenia zmieniającego w niektórych przypadkach zmian płacowych nie będą musiały stosować jednostki sfery budżetowej, gdy będą one wynikiem zmian regulacji obowiązujących w sferze budżetowej rozporządzeń określających zasady wynagradzania pracowników. Sąd Najwyższy przyjął bowiem, że nowe rozporządzenie w sprawie warunków płacowych w jednostce budżetowej (art. 773 § 1 K.p.) może ipso iure, czyli bez trybu z art. 42 K.p., powodować zmianę wynagrodzenia pracownika, nawet gdy nie przewiduje się w nim już określonego dodatku do wynagrodzenia, np. za pełnienie obowiązków kasjera (por. wyrok SN z 13 sierpnia 2015 r., sygn. akt II PK 234/14).

Pracownik, któremu wypowiedziano warunki pracy lub płacy ma prawo do dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 45 § 1 K.p. Co więcej przyjęcie nowych warunków zatrudnienia nie pozbawia go prawa do roszczeń dochodzonych w postępowaniu przed sądem pracy. Możliwe jest również skuteczne dochodzenie przywrócenia jedynie niektórych warunków pracy lub płacy, które zostały zmienione na niekorzyść pracownika, wykonującego pracę na nowych warunkach zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, o ile nie stoi to w sprzeczności z art. 45 § 2 K.p. (por. wyrok SN z 11 lutego 2015 r., sygn. akt I PK 152/14, OSNP 2016/9/117).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.