vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozwiązywanie umów o pracę - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Nadużycie ochrony

Artykuł 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych nie ogranicza ochrony związkowej wyłącznie do zachowań pracownika związanych z działalnością związkową. Jest to działanie celowe, gdyż wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z przyczyny niezwiązanej z taką działalnością może być tylko pretekstem do uwolnienia się przez pracodawcę od niewygodnego działacza związkowego. Z tego względu ustawodawca pozostawił decyzję w sprawie utrzymania lub uchylenia szczególnej ochrony związkowej wobec konkretnego działacza w gestii zarządu związku. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do iluzoryczności ochrony wynikającej z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych. Sąd Najwyższy podkreśla, że celem ochrony działacza związkowego jest wyłącznie zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji, a przepisy wyznaczające zakres tej ochrony mają charakter regulacji szczególnej i muszą być wykładane ściśle, ale z drugiej strony działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania funkcji. Przeciwny sposób myślenia o ochronie trwałości stosunku pracy działaczy związkowych byłby dyskryminujący dla pracowników, którzy członkami związku nie są albo nie sprawują w nim żadnej funkcji (por. wyrok SN z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 137/14).

Objęcie pracownika tą ochroną bezpośrednio po podjęciu przez pracodawcę działań zmierzających do wypowiedzenia umowy o pracę uzasadnione przyczyną formalnie niezwiązaną z aktywnością związkową pracownika, nie oznacza w każdym przypadku nadużycia prawa do tej ochrony. Taki zarzut będzie uzasadniony jedynie w przypadku, gdy utworzenie organizacji związkowej lub wybór do niej pracownika nastąpił wyłącznie w celu uzyskania ochrony przed dokonanym już wypowiedzeniem. Według Sądu Najwyższego legalny i dokonany w dobrej wierze przez członków związku wybór pracownika do zarządu związku nie przekreśla możliwości oceny, że zamiarem pracownika było uzyskanie statusu chroniącego go przed rozwiązaniem stosunku pracy, a w rezultacie, że wykreował dla siebie prawo podmiotowe (ze swej istoty służące ochronie ogółu pracowników), które w zamyśle miało posłużyć ochronie jego własnych interesów (por. wyrok SN z 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II PK 309/14, M.P.Pr. 2016/5/255-257). W razie istnienia rzeczywistych, konkretnych i w pełni usprawiedliwionych przyczyn wypowiedzenia, niepozostających w związku z celem szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych, domaganie się przywrócenia do pracy może pozostawać w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem takiej szczególnej ochrony prawnej. W pozostałych przypadkach związkowiec może jednak dochodzić wypłaty wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy, pomimo powołania się przez pracodawcę na nadużycie ochrony związkowej wobec wskazania przyczyny wypowiedzenia niezwiązanej z działalnością związkową pracownika, jeśli przyczyna ta została uznana za bezzasadną (por. wyrok SN z 8 marca 2013 r., sygn. akt II PK 208/12, OSNP 2013/21-22/252).

Przykład

Pracownik będący aktywnym działaczem związkowym zadeklarował w rozliczeniu wyjazdu służbowego, że nie korzystał w jego ramach z bezpłatnych posiłków, choć w cenie hotelu miał zapewnione śniadanie, a ponadto spożył bezpłatny obiad podczas konferencji. Pomimo tłumaczeń pracownika pracodawca uznał to za próbę wyłudzenia świadczeń i poinformował związkowca o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę. Pracownik zdał relację z tego spotkania członkom zarządu związku, którzy w tym samym dniu podjęli uchwałę o objęciu go ochroną związkową na okres 4 lat. Choć dokument ten został przekazany pracodawcy następnego dnia, wystąpił on do zarządu związku z zawiadomieniem o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi. Po przeprowadzeniu rozmowy z pracownikiem zarząd związku nie wyraził zgody na rozwiązanie z nim umowy, a pracodawca pomimo tego złożył wypowiedzenie.

Pracownik może domagać się przywrócenia do pracy i odszkodowania za cały okres pozostawania bez pracy, gdyż w przypadku aktywnego członka organizacji związkowej sam fakt objęcia ochroną po uzyskaniu informacji o zamiarze wypowiedzenia umowy nie przesądza o nadużyciu prawa do ochrony związkowej.


Przypadek uzasadniający rozwiązanie umowy z chronionym związkowcem wystąpi niewątpliwie w sytuacji, gdy jego zaniedbania podczas pełnienia funkcji w międzyzakładowej organizacji związkowej i członka komisji referendalnej umożliwiły sfałszowanie wyników referendum strajkowego, poprzez dopuszczenie do głosowania znacznej liczby nieuprawnionych osób. Jeśli skutkiem takich zaniedbań była nielegalność strajku, mogą być one kwalifikowane jako naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (por. wyrok SN z 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt I PK 60/12). Jak widać ochrona wynikająca z art. 32 ustawy o związkach zawodowych nie ma charakteru absolutnego. Jednym z argumentów przemawiających za nieuwzględnieniem roszczenia o przywrócenie do pracy w oparciu o art. 8 K.p. jest przypadek, gdy przyczyną rozwiązania umowy o pracę była długotrwała nieobecność w zakładzie spowodowana chorobą. Można bowiem przyjąć, że sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa żądania przywrócenia do pracy jest próba uczynienia z niego użytku przez pracownika, który ze względów zdrowotnych nie może wykonywać obowiązków na zajmowanym stanowisku (por. wyrok SN z 2 lutego 2012 r., sygn. akt II PK 132/11, M.P.Pr. 2012/5/254-260).

Przykład

Pracownik pełniący funkcję przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej doznał udaru, w wyniku którego przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały okres zasiłkowy, a następnie korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. W tym samym okresie pełnił jednak funkcje społeczno-polityczne, wykonując zadania ławnika i przewodniczącego związku. Po wykorzystaniu przez pracownika 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, pracodawca wystąpił do zarządu związku o zgodę na rozwiązanie z pracownikiem umowy w trybie art. 53 K.p., a wobec braku odpowiedzi złożył mu stosowne oświadczenie woli.

Roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, gdyż mogłoby budzić dezaprobatę reszty załogi i być oceniane jako korzystanie z nieuzasadnionych przywilejów przez członka organizacji związkowej.


W jednym z ostatnich wyroków dotyczących tej problematyki Sąd Najwyższy podkreślił jednak, że nie można w każdym przypadku wypowiedzenia rozwiązującego lub zmieniającego, wprawdzie uzasadnionego, lecz dokonanego z naruszeniem przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy działaczy związkowych, uznawać roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego. Podkreślił bowiem, że taka szeroka wykładnia i stosowanie klauzuli generalnej z art. 8 K.p. czyniłyby instytucję szczególnej ochrony związkowej zgoła iluzoryczną, skoro sama zasadność jednostronnej decyzji pracodawcy o zwolnieniu pracownika lub pogorszeniu jego warunków zatrudnienia wyłączałaby ochronę. Ponadto należy pamiętać, że odmowa wyrażenia zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym wzmożoną ochroną trwałości stosunku pracy z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie podlega ocenie sądu pracy na płaszczyźnie art. 8 K.p., gdyż przepis ten dotyczy jedynie wykonywania prawa przez stronę stosunku prawnego - stosunku pracy (por. wyrok SN z 3 lutego 2016 r., sygn. akt I PK 233/15).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.