vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozwiązywanie umów o pracę - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna obejmuje okres 4 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia pracownika umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. W tym czasie nie jest dopuszczalne wypowiedzenie pracownikowi umowy. Istnieje natomiast możliwość jej rozwiązania za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez pracownika, a także wygaśnięcia z mocy prawa. W okresie ochronnym pracodawca może rozwiązać umowę w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Ochrona przedemerytalna ma w takim przypadku znaczenie jedynie w kontekście roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Wynika to z treści art. 56 § 2 K.p. przewidującego odpowiednie zastosowanie przepisów art. 45 § 2 i 3 K.p. do roszczeń pracownika przysługujących w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (por. wyrok SN z 20 grudnia 2013 r., sygn. akt II PK 99/13, OSNP 2015/3/33).

Przykład

Pracodawca zwolnił dyscyplinarnie pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej, zarzucając mu czyn, którego ten się nie dopuścił. W związku z tym pracownik odwołał się do sądu, domagając się przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Roszczenia pracownika są zasadne, również gdyby podczas procesu nabył prawa emerytalne w związku z osiągnięciem ustawowego wieku. Do pracowników podlegających ochronie z art. 39 K.p. nie stosuje się art. 45 § 2 K.p., który pozwala na nieuwzględnienie roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy w przypadku, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe, pozwalając orzec w zamian o odszkodowaniu (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy). Jednocześnie zgodnie z art. 57 § 2 K.p., pracownikowi, o którym mowa w art. 39 K.p., w razie przywrócenia go do pracy przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Wszystko to przemawia za uwzględnieniem jego roszczeń, o ile nie będzie to działaniem nieuzasadnionym, stanowiącym nadużycie prawa oraz nie będzie pozostawało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.


Istotny wpływ na roszczenia pracownika związane z wypowiedzeniem umowy o pracę w okresie ochrony z art. 39 K.p. wywiera rodzaj umowy, na podstawie której pozostaje on w stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia na czas określony w oparciu o umowę przewidującą możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, skorzystanie z tej możliwości przez pracodawcę w okresie ochronnym rodzi po stronie pracownika wyłącznie roszczenie o odszkodowanie w oparciu o art. 50 § 3 K.p. W takich okolicznościach jest to jedyny skutek naruszenia art. 39 K.p., gdyż pracownik zatrudniony na czas określony nie może domagać się przywrócenia do pracy poza wyjątkami z art. 50 § 5 K.p., dotyczącymi pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownika w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych (por. wyrok SN z 9 stycznia 2012 r., sygn. akt II PK 82/11).

Ustawowym przypadkiem, w którym ochrona przedemerytalna zostaje wyłączona z mocy przepisu jest uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.). Warto jednak pamiętać, że wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z taką osobą nie będzie wiązać się z żadnym ryzykiem jedynie wówczas, gdy prawo pracownika do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostało potwierdzone decyzją organu rentowego (por. wyrok SN z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II PK 149/11, OSNP 2012/23-24/287). W tym kontekście warto również pamiętać, że ochrona przedemerytalna jest przywilejem pracowników podlegających pod ogólne regulacje Kodeksu pracy. W efekcie nie znajdzie ona zastosowania wobec mianowanych pracowników samorządowych, przez co w razie przywrócenia do pracy nie służy im roszczenie o wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy (por. wyrok SN z 2 października 2013 r., sygn. akt II PK 12/13, OSNP 2014/6/83). Przepis ten nie znajduje również zastosowania wobec nauczycieli mianowanych, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), czyli wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy. Można więc przyjąć, że art. 39 K.p. nie ma zakresu wykraczającego poza umowę o pracę (por. wyrok SN z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II PK 3/12).

Ochrona szczególna w wieku przedemerytalnym nie obowiązuje, zgodnie z art. 40 K.p., w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wyłączenie stosowania powyższego zakazu wypowiedzenia następuje przy tym niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło przed, czy już w okresie ochronnym (por. uchwałę SN z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III PZP 9/15, OSNP 2016/8/100). W stosunku do powyższej kategorii pracowników możliwe jest z kolei wypowiedzenie zmieniające, jeżeli stało się ono konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik (art. 43 pkt 1 K.p.). W orzecznictwie podkreśla się jednak, że z wykładni językowej art. 43 K.p. wynika, iż wyłączenie ochrony przedemerytalnej dotyczy wyłącznie wprowadzania nowych zasad wynagradzania. Nie obejmuje więc innych warunków umowy o pracę. Dlatego też na tej podstawie pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia warunków pracy w części obejmującej normy czasu pracy, bowiem hipoteza tego przepisu odnosi się do zmiany zasad wynagradzania (por. wyrok SN z 11 maja 2016 r., sygn. akt I PK 151/15). Również pojęcie wynagrodzenia rozumiemy w tym przypadku wąsko. Przez "zasady wynagradzania" z art. 43 pkt 1 K.p. należy bowiem rozumieć wynikające z przepisów prawa pracy reguły określające wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Przepis ten nie obejmuje "zasad przyznawania innych świadczeń związanych z pracą", np. odpraw pieniężnych w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę (por. wyrok SN z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I PK 127/15).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.