vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Wystąpienia

Wystąpienie jest niewładczą czynnością inspektora pracy. Nie jest ono obwarowane przymusem prawnym, a przepisy nie przewidują sankcji za jego niezrealizowanie.

Uwaga! Pracodawca nie może zlekceważyć wniosków zawartych w wystąpieniu. Ich niewykonanie może stanowić postawę do skierowania przez inspektora pracy zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa utrudniania działalności organom PIP (art. 225 § 2 K.k.).

Wystąpienia inspektora pracy są wydawane na piśmie i zawierają:

 • określenie wniosków i podstawy prawnej ich wystosowania oraz
   
 • uzasadnienie faktyczne, którego podstawę stanowi protokół z kontroli.

Inspektor określa w wystąpieniu termin - nie dłuższy niż 30 dni - do którego pracodawca zobowiązany będzie zawiadomić go o terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków pokontrolnych (art. 36 ust. 2 ustawy o PIP).

Wzór wystąpienia inspektora pracy stanowi załącznik nr 01.11 do zarządzenia nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy (http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/zarzadzenia_dokumenty_druki/zarzadzenia_gip/2014_zarz_30).

Wystąpienie Wystąpienie

Przedmiot wystąpień

Inspektor reguluje wystąpieniami wszelkie nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczące np.:

 • prowadzenia akt osobowych, np.:

Wnoszę o:

 • podzielenie akt osobowych pracowników na części: A, B i C;
   
 • ponumerowanie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz sporządzenie wykazów dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych;
   
 • przechowywanie zaświadczeń potwierdzających fakt odbycia przez pracowników szkoleń z zakresu bhp w aktach osobowych poszczególnych pracowników;
   
 • przechowywanie dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy wyłącznie w części C akt osobowych;
 • nawiązania stosunku pracy, np.:

Wnoszę o:

 • potwierdzanie pracownikowi na piśmie, przed dopuszczeniem go do pracy, ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
   
 • poinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia, tj. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
   
 • zawieranie umów o pracę na okres próbny na czas nieprzekraczający 3 miesięcy;
   
 • przekształcenie umów cywilnoprawnych (tj. umów zlecenia), na podstawie których zatrudniony wykonywał pracę w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy (tj. praca świadczona była na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem) w umowy o pracę oraz naliczenie za ten okres świadczeń wynikających ze stosunku pracy (tj. przysługującego urlopu, wynagrodzenia za ewentualną pracą w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej);
   
 • naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • rozwiązania stosunku pracy, np.:

Wnoszę o:

 • przestrzeganie przepisów o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy, tj. niełączenie różnych trybów rozwiązania stosunku pracy (np. porozumienia stron i wypowiedzenia);
   
 • zachowywanie prawidłowej, zgodnej ze stażem pracy pracownika u danego pracodawcy, długości okresu wypowiedzenia przy rozwiązywaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem;
   
 • niezwłoczne wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy;
   
 • wskazywanie w treści świadectwa pracy strony wypowiadającej stosunek pracy;
   
 • podawanie w treści świadectwa pracy rzeczywistej liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny - zgodnie ze stanem faktycznym;
 • czasu pracy, np.:

Wnoszę o:

 • zaprowadzenie imiennych kart ewidencji czasu pracy, odrębnie dla każdego pracownika, w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy;
   
 • organizowanie pracy pracowników w sposób zapewniający im w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, a w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego;
   
 • organizowanie pracy pracowników w sposób zapewniający przestrzeganie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy;
   
 • przestrzeganie zasady, iż tygodniowy czas pracy pracowników, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym;
   
 • określenie w regulaminie pracy obowiązującego w zakładzie pracy okresu rozliczeniowego;
 • wynagrodzeń, np.:

Wnoszę o:

 • naliczenie i wypłacenie Waldemarowi Czackiemu zaniżonego na listach płac wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2017 r. do wysokości określonej w aneksie do umowy o pracę;
   
 • terminowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę, tj. niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni;
   
 • przestrzeganie przepisów prawa pracy przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, a w szczególności dokonywanie tzw. potrąceń dobrowolnych wyłącznie po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia;
   
 • przestrzeganie dopuszczalnych limitów potrąceń przy dokonywaniu ustawowych potrąceń z wynagrodzenia pracowników. Wyjątkiem jest sytuacja, w której określone świadczenie pieniężne jest bezsporne (tzn. zostało naliczone i uznane przez pracodawcę do wypłaty), ale nie zostało wypłacone np. z powodu braku środków finansowych. W takim przypadku inspektor wydaje decyzję administracyjną w postaci nakazu zapłaty (art. 11 pkt 7 ustawy o PIP oraz stanowisko Komisji Prawnej GIP z 27 września 2012 r. dotyczące stosowania przez inspektorów pracy środków prawnych związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych);
 • urlopów, np.:

Wnoszę o:

 • przestrzeganie zasady, iż przy ustalaniu przysługującego pracownikowi proporcjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca;
   
 • udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskali do nich prawo, nie później jednak niż do 30 września następnego roku kalendarzowego;
   
 • udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w taki sposób, by co najmniej jedna część wypoczynku obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Inspektor pracy może regulować wystąpieniami również drobne uchybienia dotyczące zasad i przepisów bhp.

Przykład

W trakcie kontroli inspektor pracy stwierdził, że pracownicy używają odzieży i obuwia roboczego. Kiedy jednak zażądał okazania indywidualnych kart ich przydziału okazało się, że nie były one uzupełniane przez ostatnie półtora roku. W tej sytuacji jasnym jest, że pracodawca zapewnia pracownikom odzież i obuwie robocze, a nie dopełnił jedynie obowiązku prowadzenia związanej z tym dokumentacji. W związku z tym inspektor wystąpi do niego z wnioskiem o systematyczne prowadzenie indywidualnych kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.


Kontrolujący zastosuje wystąpienie, jeśli pracodawca naruszył w sposób poważny zasady lub przepisy bhp, ale swój błąd zdążył naprawić jeszcze przed wizytą inspektora w firmie. W takim przypadku zastosowany środek prawny będzie wywoływał skutki na przyszłość.

Przykład

Kontrola przeprowadzana w lutym 2017 r. wykazała, iż w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. dwoje pracowników dopuszczano do pracy bez wstępnych badań lekarskich oraz bez wstępnych szkoleń z zakresu bhp. Od 1 lutego 2017 r. wszyscy pracownicy posiadali już stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt spełnienia tego obowiązku, więc inspektor nie będzie nakazywał poddania pracowników badaniom i szkoleniom, lecz wystąpi do pracodawcy z wnioskiem na przyszłość o niedopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bhp. Okoliczność ta stanowi jednocześnie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, więc osoba winna jego popełnienia musi się liczyć z mandatem karnym.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.