vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych - Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Wniosek Wn-D

Informacje INF-D-P sporządzone za niepełnosprawnych pracowników pracodawca dołącza do jednego wniosku Wn-D. Poniżej i na następnych stronach prezentujemy sposób wypełnienia tego wniosku.

W części A wniosku - "Dane o dokumencie" - pracodawca odpowiednio zaznacza w poz. 1 rodzaj dokumentu, tj. czy jest to dokument zgłoszeniowy, dotyczący miesięcznego dofinansowania, korygujący.

W części B wniosku - "Dane ewidencyjne pracodawcy" - pracodawca zamieszcza w poz. od 2 do 11 własne dane ewidencyjne. Pozycję od 6 do 11 pracodawca wypełnia tylko przy pierwszym wysłaniu wniosku lub gdy dane wykazane w pierwszorazowym wniosku uległy zmianie.

W części C wniosku "Wniosek o wypłatę dofinansowania" pracodawca wpisuje:

 • w poz. 12 - okres sprawozdawczy (tj. miesiąc i rok np. wniosek za czerwiec 2017 r. oznaczy podając 06 i 2017),
   
 • w poz. 13 - należną kwotę dofinansowania (czyli sumę wynikającą ze wszystkich dołączonych do wniosku załączników INF-D-P z poz. 55 "Do wypłaty"),
   
 • w poz. 14 - liczbę załączników INF-D-P do składanego wniosku,
   
 • w poz. 15 - rachunek bankowy pracodawcy, na który PFRON ma przekazać kwotę dofinansowania.

W części D wniosku "Dodatkowe informacje o pracodawcy" pracodawca podaje:

 • w poz. od 16 do 24 - adres, numer telefonu, faksu, e-mail,
   
 • w poz. od 25 do 34 - adres do korespondencji/dane pełnomocnika (wypełnia je jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres wykazany w poz. 16-24 lub jeżeli pracodawca udzielił pełnomocnictwa obejmującego składanie informacji i wniosków, wówczas podaje się imię i nazwisko pełnomocnika i jego adres do korespondencji),
   
 • w poz. 35 - status pracodawcy poprzez zaznaczenie odpowiednio kwadratu pierwszego, jeśli jest to zakład pracy chronionej, kwadratu drugiego, jeżeli jest to zakład aktywności zawodowej, kwadratu trzeciego, jeśli jest to inny pracodawca,
   
 • w poz. 36 - liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym.

Wyjaśnienie: W tej pozycji należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ustalając stan zatrudnienia uwzględnia się pracowników w rozumieniu art. 2 K.p., a w przypadku ZPCHR także wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, a następnie zastosować wyłączenia ze stanu zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

Przykład

Od 1 czerwca 2017 r. pracodawca zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. We wniosku Wn-D sporządzanym za czerwiec 2017 r. w poz. 36 pracodawca wpisze 1,000.


W dalszej części D wniosku pracodawca wpisze w poz. 37 i 38 - stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym, tj. odpowiednio w poz. 37 - ogółem, w poz. 38 - osoby niepełnosprawne (te pozycje wylicza się jako przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji).

Wyjaśnienie: Te dwie pozycje dla PFRON mają charakter sprawozdawczy i wskazują wskaźnik (stan) zatrudnienia ustalony tylko na podstawie ustawy o rehabilitacji. Tak wyliczony wskaźnik pracodawcy będą mogli również wykorzystać wypełniając druki sprawozdawcze do PFRON i Wojewody (tj. DEK, INF, ZPCHR sprawozdania do wojewody).

Przykład

Załóżmy, że w czerwcu 2017 r. stan zatrudnienia w firmie A w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił 230 pracowników, w tym 180 osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na etaty również 180). W czerwcu br. niektórzy z pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych będą przebywali cały miesiąc na:

 • urlopach bezpłatnych, udzielonych zgodnie z przepisami K.p. - 5 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,
   
 • urlopie rodzicielskim - 1 pracownik niepełnosprawny zatrudniony na cały etat,
   
 • urlopach wychowawczych - 2 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,
   
 • świadczeniu rehabilitacyjnym - 3 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,
   
 • urlopach bezpłatnych, udzielonych zgodnie z przepisami K.p. - 10 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,
   
 • urlopie rodzicielskim - 5 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,
   
 • świadczeniu rehabilitacyjnym - 1 pracownik pełnosprawny zatrudniony na cały etat,
   
 • urlopie macierzyńskim - 2 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na cały etat,

a ponadto 1 pracownik niepełnosprawny od 1 do 2 czerwca (dwa dni) - nie stawił się do pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych.

A zatem w poz. 37 (ogółem) pracodawca wpisze 219,000, zgodnie z wyliczeniem: 230 - 5 - 5 - 1, a w poz. 38 (osoby niepełnosprawne) pracodawca wpisze 175,000, zgodnie z wyliczeniem: 180 - 5.


W dalszej części D wniosku pracodawca wpisze w poz. 39 bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ogółem. Za okresy sprawozdawcze stan ten ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014 oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Na ten temat piszemy na str. 15-17 niniejszego opracowania.

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu. Zatem w poz. 39, tj. w bieżącym stanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym (ogółem) pracodawca wpisze 201,00 etatów wynikających z wyliczenia: 230 - 5 - 1 - 2 - 3 - 10 - 5 - 1 - 2.


Począwszy od stycznia 2015 r. we wniosku Wn-D nie wypełnia się pola 40 - Bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym osób niepełnosprawnych.

W dalszej części D wniosku pracodawca wpisze w poz. 41 średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy (jest to 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ustalany na podstawie art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014 oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Przykładowo składając wniosek Wn-D za czerwiec 2017 r. należy podać średni stan zatrudnienia za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r., biorąc pod uwagę wyłączenia wymienione w rozporządzeniu unijnym podane powyżej (wskazane przy wypełnianiu poz. 39), czyli nie wlicza się np. osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich i ojcowskich zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych oraz przebywających na urlopach bezpłatnych, a także przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych i podzielić sumę przez 12.

Przykład

Pracodawca z poprzednich przykładów po wyliczeniu średniej z poprzedzających 12 miesięcy w poz. 41 wpisze 199,000 etatów (dane wyliczone za okres 12 miesięcy wstecz do czerwca 2017 r.).

Z porównania bieżącego stanu zatrudnienia ogółem (poz. 39) do średniego stanu zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy (poz. 41) wynika, iż efekt zachęty metodą ilościową w czerwcu 2017 r. zostanie wykazany, czyli: poz. 39 (201,000 etatów) > od poz. 41 (199,000 etatów).

Wykazanie efektu zachęty metodą ilościową w danym miesiącu pozwala na uzyskanie dofinansowania na wszystkich nowo zatrudnionych niepełnosprawnych w tym miesiącu.

W sytuacji kiedy nie zostałby wykazany efekt zachęty metodą ilościową, pracodawca aby móc ubiegać się dofinansowanie na nowo zatrudnionych, musi wtedy zastosować drugą metodę wykazania efektu zachęty tzw. metodę jakościową, o czym piszemy na str. 17-18 niniejszego opracowania.


Przypominamy, że we wniosku Wn-D nie wypełnia się poz. 42 - średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy osób niepełnosprawnych.

Ważne: Dane wykazywane w poz. 36-41 wniosku Wn-D podaje się z zaokrągleniem w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

We wniosku Wn-D pracodawca składa oświadczenie, że:

 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON w kwocie przekraczającej ogółem 100 zł,
   
 • nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielenia pomocy publicznej,
   
 • dane zawarte we wniosku oraz w załączonych do wniosku miesięcznych informacjach o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
   
 • jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
   
 • o wybranej formie przesyłania wniosków, tj. elektronicznej lub pisemnej (to oświadczenie należy zaznaczyć wysyłając wniosek po raz pierwszy lub gdy pracodawca będzie chciał zmienić formę wysyłania dokumentów).

We wniosku Wn-D pracodawca podaje też w poz. 43 datę wypełnienia wniosku (rok, miesiąc, dzień), w poz. 44 - imię, nazwisko i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, w poz. 45 - pieczątkę pracodawcy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.