vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Wykonywanie pracy sezonowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Zatrudnienie na podstawie umowy absolwenckiej

Absolwenci mogą nabywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na praktykach czy stażach oferowanych przez zakłady pracy. Pracodawcy natomiast mogą wykorzystywać takie krótkotrwałe formy zatrudnienia w celu okresowego zwiększenia liczby pracowników. Nie muszą w tym celu nawiązywać z absolwentem stosunku pracy. Podjęcie i wykonywanie pracy przez absolwenta może nastąpić na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052).

Absolwent, który ukończył co najmniej gimnazjum i nie osiągnął jeszcze 30 lat, może rozpocząć swoją karierę zawodową w ramach praktyki absolwenckiej. Umożliwia mu to ustawa o praktykach absolwenckich, która przewiduje m.in. zawarcie umowy o praktykę absolwencką. Zatrudnić praktykanta może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Podmiot przyjmujący na praktykę jest zobowiązany zapewnić praktykantowi:

  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy na zasadach przewidzianych dla pracowników,
     
  • środki ochrony indywidualnej (w zależności od potrzeby).

Na wniosek praktykanta pracodawca jest zobowiązany wydać zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki. Do praktyki absolwenckiej nie stosuje się regulacji Kodeksu pracy, z wyjątkiem przepisów o:

Trzeba podkreślić, że wykonywanie pracy na podstawie praktyki absolwenckiej nie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy.

Praktyka absolwencka może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Maksymalny czas jej trwania u danego pracodawcy to łącznie 3 miesiące. W przypadku gdy praktyka ma charakter nieodpłatny, umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. W razie odpłatności umowa może być rozwiązana z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie praktykanta

Strony umowy o praktykę absolwencką mogą postanowić, że będzie ona odpłatna. W takim wypadku świadczenie dla praktykanta (nie należy go mylić z wynagrodzeniem za pracę) nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie. Ustawa o praktykach absolwenckich wskazuje co powinna zawierać umowa o taką praktykę. Strony umowy muszą w niej uzgodnić: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki oraz wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli ma być ona odpłatna.

Praktyka nie wyklucza zasiłku

Osoby, które mogą skorzystać z praktyk absolwenckich są często zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Podjęcie praktyki nie ma jednak wpływu na status bezrobotnego. Nadal go zachowują, tak samo jak prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z tym zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia z umowy absolwenckiej nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W ramach praktyki absolwenckiej nie można wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu rozporządzeń wydanych na podstawie art. 23715 K.p.


Odbywanie praktyki stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy podjęcia zatrudnienia czy innej formy aktywizacji zawodowej proponowanej przez urząd pracy. Praktykant musi jednak przedstawić powiatowemu urzędowi pracy, w którym jest zarejestrowany, umowę o praktykę absolwencką.


Przykład umowy o praktykę absolwencką
Lublin, dnia 20.07.2017 r.


Umowa o praktykę absolwencką

zawarta w dniu 20.07.2017 r. między Przedsiębiorstwem Rolno-Spożywczym "Ogród" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 16 w Lublinie, reprezentowanym przez Tomasza Rydzego, prezesa zarządu, zwanym dalej Podmiotem przyjmującym na praktykę, a Teresą Karpińską, zam. ul. Sołecka 5 w Lublinie, zwaną dalej Praktykantem.

§ 1

Strony zawierają umowę o praktykę absolwencką na okres od 20.07.2017 r. do 19.10.2017 r.

Na podstawie niniejszej umowy praktykant będzie wykonywał czynności obróbki warzyw i owoców w dziale produkcyjnym Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego "Ogród" Sp. z o.o. w Lublinie.

§ 2

Umowa ma charakter odpłatny. Praktykant w okresie obowiązywania umowy ma prawo do świadczenia pieniężnego w wysokości 1.800 zł. Świadczenie będzie płatne raz w miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca za który przysługuje.

§ 3

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi 15 godzin. W ramach praktyki Praktykant będzie wykonywał czynności, będące przedmiotem umowy, w wymiarze 3 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

§ 4

W okresie obowiązywania umowy Praktykant ma prawo korzystać z wszelkich urządzeń socjalnych Podmiotu przyjmującego na praktykę, na zasadach dotyczących pracowników.

§ 5

W okresie obowiązywania umowy praktykant ma prawo do 2 dni wolnych, bez zachowania prawa do świadczenia, o którym mowa w § 2 umowy.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się ustawę o praktykach absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Tomasz Rydzy
(prezes zarządu)
Teresa Karpińska
(Praktykant)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60