vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty - Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Ogólne zasady wynagradzania

Podstawowym dokumentem płacowym obowiązującym u większości pracodawców w Polsce jest regulamin wynagradzania, który od 1 stycznia 2017 r. jest obowiązkowy w przypadku zatrudniania co najmniej 50 pracowników. W praktyce jednak coraz częściej w firmach obowiązują różne polityki stanowiące nierzadko integralną część takiego regulaminu. W wyroku z 11 października 2016 r. (sygn. akt II PK 213/15) Sąd Najwyższy przyjął, że polityka wynagrodzeń będąca załącznikiem do regulaminu wynagradzania jest jego integralną częścią, a więc tak jak i regulamin jest źródłem pozaustawowego prawa pracy, zgodnie z art. 9 K.p. W ocenie Sądu Najwyższego nie powinno więc ulegać żadnej wątpliwości, że wprowadzenie w życie aktów stanowiących źródła prawa pracy powoduje z tym dniem obowiązek ich przestrzegania, a więc pracodawca musi liczyć się z kosztami wprowadzenia w życie korzystniejszych regulacji. Natomiast odroczenie czasowe wejścia w życie niektórych ich postanowień wymaga wyraźnego zastrzeżenia, zawartego w treści autonomicznego aktu prawa pracy. Nie można także zaakceptować możliwości dokonywania ocen pracowników, od których zależą ich uprawnienia, w szczególności wysokość wynagrodzeń, według kryteriów im nieznanych lub niezrozumiałych.

Przykład

Pracodawca wprowadził politykę premiowo-podwyżkową, która wiązała się z wartościowaniem stanowisk pracy oraz bardzo dokładnym systemem ocen okresowych. Zgodnie z tą zmianą, w ciągu 6 miesięcy każde stanowisko było wycenione i na nowo ustalona stawka wynagrodzenia wynikająca z osobistego zaszeregowania dla każdego pracownika. Następnie co pół roku dokonywano oceny pracy pracownika, która wpływała na wysokość premii wypłacanej przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Pracodawca stosował ten system przez 2 lata, po czym zaczął ustalać premie bardziej elastycznie uwzględniając również inne czynniki niż ocena pracownicza, a zwłaszcza wyniki sprzedaży. Realnie wypłacane premie były niższe od tych, które pracownicy otrzymaliby gdyby stosować literalnie postanowienia polityki premiowo-podwyżkowej. Takie działanie pracodawcy jest ryzykowne, gdyż w przypadku wystąpienia pracowników na drogę sądową sąd pracy stwierdzi niestosowanie postanowień regulaminu wynagradzania, a więc naruszenie ich postanowień, co będzie podstawą zasądzenia różnicy pomiędzy wynagrodzeniami wypłacanymi realnie, a należnymi zgodnie z przepisami polityki premiowo-podwyżkowej, stanowiącej część regulaminu wynagradzania.

Ważne: Regulamin wynagradzania jest wewnętrznym aktem normatywnym, a więc przy jego interpretacji stosuje się zasady obowiązujące przy wykładni prawa powszechnie obowiązującego, a więc ustaw, czy rozporządzeń wykonawczych.

Jeżeli jednak w regulaminie wynagradzania uzależniono wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika od efektywności jego pracy, to gdy zawiodą metody wykładni aktów prawnych należy brać pod uwagę kontekst sytuacyjny (art. 65 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.) oraz cel regulacji płacowej (art. 65 § 2 K.c. w związku z art. 300 K.p.), wskazujące na powiązanie regulaminu wynagradzania ze stosowanym u pracodawcy sformalizowanym systemem ocen pracowników (por. wyrok SN z 16 lutego 2017 r., sygn. akt II PK 11/16). Sąd Najwyższy akceptuje zatem posiłkowe stosowanie zasad wykładni oświadczeń woli stron stosunku pracy, gdy zawiodą w procesie interpretacji regulaminu metody wykładni właściwe dla aktów prawnych. To na pracodawcy wprowadzającym w regulaminie warunki wynagradzania uzależniające wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników od efektywności ich pracy, ciąży obowiązek przyjęcia, podania do wiadomości pracowników i stosowania jasnego oraz poddającego się kontroli systemu norm, na których oparta jest ocena pracownika. Z powyższego wynika zatem nadrzędność celu, jakim jest ustalenie konkretnych zasad wynagradzania, które pozwolą na naliczenie wynagrodzenia. Działania zmierzające ku temu celowi odbywają się w dwóch etapach - najpierw przyjmujemy treść poszczególnych przepisów regulaminu stosując zasady wykładni aktów prawnych, a gdy te nie przyniosą skutku posiłkujemy się zasadami dotyczącymi oświadczeń woli stosunku pracy.

Przykład

U pracodawcy obowiązywał regulamin wynagradzania, powiązana z nim polityka wynagradzania oraz system ocen SKOR, który był skorelowany z polityką wynagradzania. W ramach tego systemu pracownik był oceniany pod względem jakości, samodzielności oraz szybkości pracy, a na podstawie ocen tworzono matrycę widełek podwyżek, które były przyznawane corocznie od 1 czerwca. Zgodnie z polityką wynagradzania, wysokość podwyżki pracownika została uzależniona od jego efektywności, a decydujący wpływ miała ocena roczna dokonywana przez przełożonego. System był tak skonstruowany, że wprowadzenie oceny do tabeli matryc podwyżkowych wskazywało samo na uprawnienie do podwyżki lub jego brak. Pracownik przez 2 lata nie otrzymał podwyżki wynagrodzenia mimo tego, że za każdym razem ocena SKOR i matryca podwyżek ją uzasadniała. Pracodawca twierdził bowiem, że ocena pracownika z systemu SKOR była tylko jedną ze składowych branych pod uwagę przy podwyżce i nie była samodzielną podstawą do jej otrzymania, a ostateczną decyzję podejmował zawsze przełożony.

Pracownik złożył pozew do sądu pracy o wypłatę wyrównania wynagrodzeń w związku z brakiem podwyżek, co było niezgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania. W postępowaniu sądowym sąd pracy uznał, że postanowienia regulaminu wynagradzania są nieprecyzyjne, a polityka wynagradzania jest również jego częścią i jej wykładni dokonuje się na analogicznych zasadach. Wykładnia obydwu tych aktów prawnych nie dała jednak jednoznacznego rezultatu, wobec czego sąd odwołał się do zasad wykładni oświadczeń woli. W tym celu przesłuchał świadków, między innymi przełożonych dokonujących ocen, którzy potwierdzili, że nie było innych metod oceny efektywności pracowników stosowanych w praktyce, a więc ocena SKOR stanowiła jedyne narzędzie możliwe do zastosowania w tym zakresie. Na tej podstawie sąd uznał zasadność roszczeń pracownika.


W praktyce funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz spółdzielni często stosowanym aktem wewnętrznym są uchwały np. rady nadzorczej czy zarządu, które również mogą dotyczyć problematyki płacowej. W takich przypadkach pojawiają się z kolei wątpliwości co do ich prawnego charakteru związane z zaliczeniem ich do katalogu zakładowych źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 K.p. W wyroku z 21 lipca 2016 r. (sygn. akt I PK 219/15) Sąd Najwyższy przyjął, że uchwały organów kolegialnych pracodawcy nie stanowią, z reguły źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 K.p., ale mogą być jednak kwalifikowane jako jednostronne oświadczenia woli, które kształtują lub uzupełniają treść stosunku pracy. Sąd Najwyższy wskazał, że taki pogląd dominuje w orzecznictwie, gdyż wcześniej już zapadały podobne wyroki. Przykładowo w wyroku z 27 października 2004 r. (sygn. akt I PK 588/03, OSNP 2005/12/170) Sąd Najwyższy przyjął, że: "Opracowany przez radę nadzorczą spółki akcyjnej regulamin premiowania członków jej zarządu nie stanowi źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 K.p. (...)" ze względu na brak oparcia ustawowego. Identyczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II PK 7/09), gdyż przyjęto w nim, że: "Uchwały organów spółek nie mogą być zaliczone do źródeł prawa pracy, wymienionych w art. 9 K.p. (...)", ponieważ przepis ten zawiera enumeratywny katalog pozaustawowych źródeł prawa pracy, w którym nie występują uchwały.

Uwaga! W uzasadnieniu wyroku z 21 lipca 2016 r. (sygn. akt I PK 219/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że co do zasady uchwały organów kolegialnych pracodawcy nie mają charakteru normatywnego. Od zasady tej możliwe są jednak wyjątki w przypadku podjęcia uchwały przez upoważniony do tego organ, w przedmiocie upoważnienia ustawowego i w określonym przepisami trybie np. regulamin zwolnień grupowych wydany przez zarząd spółki kapitałowej w formie uchwały może zostać uznany za źródło prawa pracy (por. wyrok SN z 4 października 2011 r., sygn. akt I PK 46/11). Sąd Najwyższy dopuścił także możliwość zamieszczenia regulacji wynagrodzenia za pracę, stanowiących część regulaminu wynagradzania, w innym akcie wewnętrznym pracodawcy (por. wyrok SN z 22 lutego 2008 r., sygn. akt I PK 194/07, OSNP 2009/11-12/133). Tak więc można przyjąć, że sama nazwa, jak i forma danego aktu nie musi decydować o tym, że jest to np. regulamin wynagradzania w rozumieniu art. 772 K.p. (por. wyrok SN z 25 listopada 2005 r., sygn. akt I PK 86/05, OSNP 2006/19-20/295).

Przykład

Spółdzielnia w uchwale rady nadzorczej określiła zasady wynagradzania dotyczące członków jej zarządu, przewidując w niej zarówno wysokość wynagrodzenia zasadniczego, jak i premii kwartalnych oraz rocznej.

Uchwała ta nie jest źródłem prawa pracy i może być potraktowana tylko jako jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, które kształtuje lub uzupełnia treść stosunku pracy w zakresie warunków wynagradzania.

W takim przedmiocie nie mogła ona bowiem stanowić elementu regulaminu wynagradzania, gdyż zgodnie z art. 772 § 5 K.p. do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepis art. 24126 § 2 K.p., a więc regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, a osobami takimi są członkowie zarządu spółdzielni. Uchwała mogłaby być zatem źródłem prawa pracy zakładowego, gdyby można było przyjąć, że jest ona co najmniej częścią kodeksowego regulaminu wynagradzania.

Ważne: Uchwała organu kolegialnego pracodawcy, która nie jest źródłem prawa zakładowego (nie ma charakteru normatywnego) stanowi jednostronne oświadczenie woli organów działających w imieniu pracodawcy i uzupełnia treść stosunku pracy np. w zakresie warunków wynagradzania, a więc jest ona wiążąca w razie sporu z pracownikiem.

Wprowadzenie zmian w zasadach wynagradzania wymaga zastosowania odpowiednich procedur, co dotyczy w pierwszej kolejności dokonania zmian w samych regulaminach wynagradzania, a następnie dla ich skuteczności gdy są one niekorzystne dla pracowników, zastosowania aneksu do umowy o pracę zmieniającego warunki płacowe. Przy takich zmianach obowiązują oczywiście zakazy dokonywania wypowiedzeń pracownikom podlegającym szczególnej ochronie stosunku pracy, czyli np. przebywającym w ochronie przedemerytalnej. Ochrona taka może jednak zostać uchylona na podstawie art. 43 pkt 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 K.p. (w wieku przedemerytalnym), jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

Uwaga! Przez "zasady wynagradzania", o których mowa w art. 43 pkt 1 K.p., należy rozumieć wynikające z przepisów prawa pracy reguły określające wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy (art. 78 § 2 K.p.). Przepis ten nie obejmuje "zasad przyznawania innych świadczeń związanych z pracą", w tym np. odpraw w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Nie ma zatem podstaw do wypowiedzenia pracownikowi, o którym mowa w art. 39 K.p., warunków pracy lub płacy w zakresie dotyczącym odprawy emerytalno-rentowej (por. wyrok SN z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I PK 127/15).

Powołany wcześniej art. 43 pkt 1 K.p. stanowi wyjątek od zakazu wypowiedzenia umowy o pracę pracowników w wieku przedemerytalnym, a więc przy jego stosowaniu należy kierować się zasadą niedokonywania rozszerzającej wykładni wyjątków. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 28 kwietnia 2016 r. zwrócił uwagę na to, że ustawodawca wyraźnie ograniczył wyłączenie tego zakazu do przypadku wprowadzenia nowych zasad wynagradzania za pracę, a więc już z samej wykładni językowej tego przepisu wynika wniosek, że wyłączenie to nie dotyczy wprowadzenia nowych zasad przyznawania innych świadczeń. Sąd zauważył bowiem, że ustawodawca wyraźnie rozgranicza pojęcie zasad lub warunków wynagradzania za pracę od pojęcia zasad lub warunków przyznawania innych świadczeń, używając tych pojęć, zależnie od celu przepisu, łącznie (np. art. 773 K.p.) lub ograniczając się do jednego z nich (np. art. 78 § 2 K.p.). W niektórych przepisach ustawa wyraźnie wskazuje na odmienne znaczenie i charakter prawny zasad/warunków wynagradzania od zasad/warunków przyznawania innych świadczeń (np. art. 772 § 1 i 2 K.p.).

Przykład

Regulamin wynagradzania przewidywał odprawę emerytalną w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, czyli wyższą niż wynikająca z przepisów Kodeksu pracy. Po kilku latach obowiązywania regulaminu pracodawca zdecydował się jednak na likwidację tak wysokiej odprawy i wypłacanie jej w wysokości ustawowej, więc dokonał stosownej zmiany w regulaminie wynagradzania. Po jej wprowadzeniu wręczył wszystkim pracownikom wypowiedzenia zmieniające, wprowadzające pogorszone warunki płacowe. Wypowiedzenia takie otrzymali również dwaj pracownicy w wieku przedemerytalnym, gdyż pracodawca przyjął, że ochrona jest wyłączona na podstawie art. 43 pkt 1 K.p., ponieważ dokonuje on zmiany zasad wynagradzania obowiązujących w spółce.

Działanie pracodawcy jest nieprawidłowe, z uwagi na to, że odprawa emerytalna jest innym świadczeniem ze stosunku pracy, a nie elementem warunków wynagrodzenia za pracę. Przeprowadzana zmiana nie uzasadnia zatem uchylenia szczególnej ochrony stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym, którym odprawy powinny zostać wypłacone w dotychczasowej wysokości wynikającej z przepisów regulaminu wynagradzania.


Zgodnie z kolejnym wyrokiem dotyczącym tej samej problematyki przyjęto, iż z wykładni językowej art. 43 K.p. wynika, że wyłączenie ochrony przedemerytalnej obejmuje tylko wprowadzanie nowych zasad wynagradzania, a nie zmian innych warunków umowy o pracę. Dlatego też na podstawie art. 43 K.p. pracodawca nie może dokonać pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną wypowiedzenia warunków pracy w części obejmującej normy czasu pracy, bowiem hipoteza tego przepisu odnosi się jedynie do zmiany zasad wynagradzania (por. wyrok SN z 11 maja 2016 r., sygn. akt I PK 151/15).

Przykład

U pracodawcy obowiązywały skrócone do 7 godzin normy czasu pracy ze względu na pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, które pracownicy mieli wpisane także w umowach o pracę jako istotny warunek zatrudnienia. W 2017 r. doszło do zmiany profilu produkcyjnego i pracodawca zmienił regulamin pracy wprowadzając w nim powszechnie obowiązujące normy czasu pracy, czyli 8-godzinną normę dobową i 40-godzinną normę tygodniową. Po zmianie regulaminu wszyscy pracownicy otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki zatrudnienia, aby również do umów wprowadzić nowe normy czasu pracy.

Wypowiedzenia zmieniające nie mogą być złożone pracownikom w wieku przedemerytalnym, którzy podlegają szczególnej ochronie stosunku pracy z mocy art. 39 K.p., gdyż zmiana taka nie jest wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, a więc nie uzasadnia ona uchylenia ochrony stosunku pracy na 4 lata przed ukończeniem wieku emerytalnego na podstawie art. 43 K.p.


Czasem pracodawcy zastanawiają się nad możliwością zmniejszenia wynagrodzenia ze względu na wadliwe wykonywanie przez pracownika pracy, na co teoretycznie zezwala Kodeks pracy. "Artykuł 82 § 1 K.p. dopuszcza jednak odmowę zapłaty lub zmniejszenie wynagrodzenia jedynie za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług, a nie za jakiekolwiek wadliwe lub niezgodne z przepisami prawa lub umową o pracę wykonywanie obowiązków przez pracownika. (...)" (wyrok SN z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt II PK 54/15).

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że pojęcie wadliwie wykonanej pracy ma znaczenie przedmiotowe, stanowiąc zbiorcze określenie produktów lub usług. Usługą jest natomiast każde działanie służące zaspokajaniu określonej potrzeby lub potrzeb ludzkich (pracodawcy, klienta, kontrahenta), a usługi mogą być materialne i niematerialne (np. lecznicze, opiekuńcze, edukacyjne). Sąd ten podkreślił, że rozważany przepis dotyczy wynikowej strony obowiązku wykonywania pracy, a odmowa zapłaty lub obniżenie wynagrodzenia są dopuszczalne nie wtedy gdy pracownik wadliwie wykona produkt lub usługę, lecz wtedy, gdy możliwe jest stwierdzenie, że wadliwość ta została przez niego zawiniona. Przez wadliwość pracy pojmowanej jako produkt lub usługa - należy zatem rozumieć jej bezużyteczność lub zmniejszoną użyteczność w stosunku do wymagań wynikających z norm pracy lub innych mierników staranności wymaganej przy świadczeniu danego rodzaju pracy (usług).

Przykład

Uczelnia wyższa obniżyła wynagrodzenie profesorowi, który nie wskazał jej jako swojego podstawowego miejsca pracy, co uznano za zachowanie nielojalne wobec pracodawcy, gdyż wcześniej pracownik zobowiązał się podawać pracodawcę jako podstawowe miejsce pracy, co miało znaczenie ze względu na spełnienie wymogów prowadzenia studiów magisterskich na danym kierunku.

Działanie pracownika z pewnością nie spełnia wymogów wynikających z art. 82 K.p., ponieważ trudno stwierdzić wadliwe wykonywanie przez niego pracy - prowadził zajęcia zgodnie z pensum oraz był promotorem i recenzentem prac magisterskich. Nawet zakładając, że praca częściowo byłaby wykonana wadliwie, nadal nie daje to możliwości obniżenia wynagrodzenia, bowiem to jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonał on wadliwie jakąś konkretną usługę lub produkt.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.