vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Gdy pracownik (za)choruje na przełomie 2017 i 2018 roku

Niezdolność do pracy pracownika na przełomie roku kalendarzowego obliguje jego pracodawcę do ustalenia, jakie świadczenie od 1 stycznia następnego roku przysługuje ubezpieczonemu i kto będzie jego płatnikiem.

Rodzaj świadczenia z tytułu choroby

Pracownik przez pierwsze w danym roku kalendarzowym dni niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Liczba dni tzw. wynagrodzenia chorobowego jest zróżnicowana w zależności od wieku pracownika i wynosi odpowiednio 33 dni lub - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - 14 dni łącznie w danym roku kalendarzowym.

Dopiero po upływie tego okresu, a więc odpowiednio od 34. lub 15. dnia choroby w danym roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Co istotne, wspomniany 14-dniowy wymiar wynagrodzenia chorobowego obowiązuje pracowników, którzy 50 lat ukończyli najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.

Jeśli zatem pracownik 50 lat ukończył lub ukończy w 2017 r., z dniem 1 stycznia 2018 r. przejdzie do starszej grupy wiekowej, z mniejszą ilością dni należnego wynagrodzenia chorobowego. Zamiast 33 dni wypłacanych jeszcze w 2017 r., od 1 stycznia 2018 r. będzie mu przysługiwało tylko 14 dni tego świadczenia.

Przy czym w przypadku gdy nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, rodzaj świadczenia należnego pracownikowi od nowego roku uzależniony jest od tego, jakie świadczenie przysługuje mu w ostatnim dniu mijającego roku kalendarzowego. Jeżeli w dniu 31 grudnia 2017 r. pracownik będzie miał prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego - od 1 stycznia 2018 r. pracownikowi temu nadal będzie przysługiwało to wynagrodzenie, przy czym okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni, za który w nowym roku kalendarzowym należne jest mu to świadczenie, powinien być liczony od nowa od 1 stycznia,
   
 • zasiłku chorobowego - od 1 stycznia 2018 r. pracownikowi nadal będzie przysługiwał zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Bez wpływu na okres zasiłkowy

Inaczej jest z okresem zasiłkowym. Przypomnijmy, iż zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ze świadczenia tego można jednak korzystać nie dłużej niż odpowiednio przez:

 • 182 dni lub
   
 • 270 dni - gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.

Stanowi o tym art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, która jednocześnie (w art. 9) precyzuje, iż do tzw. okresu zasiłkowego wlicza się:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz
   
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Okresy niezdolności do pracy zliczane do jednego okresu zasiłkowego mogą zatem przypadać w jednym roku kalendarzowym albo wykraczać poza ten rok.

Podstawa z nową kwotą gwarantowaną

Wysokość świadczenia chorobowego obliczana jest jako odpowiedni procent podstawy jego wymiaru. Tę natomiast w przypadku pracowników z założenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 lub - przy krótszym okresie zatrudnienia - pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawy wymiaru świadczenia nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Ustawodawca zagwarantował jednak najniższą podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym będącym pracownikami, do których wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W świetle art. 45 ustawy zasiłkowej, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie zmienia się co roku z dniem 1 stycznia, co przekłada się odpowiednio na wzrost gwarantowanej kwoty podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli zatem pracownik będzie chorował na przełomie roku, a ustalona faktyczna podstawa wymiaru świadczenia okaże się niższa od przewidzianego dla niego minimum, powinna być z urzędu podniesiona do tej wartości.

Uprawnienia do wypłaty zasiłków

Płatnikami zasiłków są odpowiednio:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - w stosunku do swoich ubezpieczonych,
   
 • ZUS - w pozostałych przypadkach.

Przy czym liczbę ubezpieczonych, decydującą o uprawnieniach do wypłaty zasiłków w całym nadchodzącym roku kalendarzowym, ustala się według stanu na dzień 30 listopada bieżącego roku kalendarzowego. Jedynie w przypadku płatników składek, którzy na wskazany wyżej dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego brany jest/będzie pod uwagę stan ubezpieczonych na pierwszy miesiąc, w którym dokonali/dokonają takiego zgłoszenia.

Kwestię tę reguluje art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej.

Może się zatem zdarzyć, że płatnik składek zobowiązany do wypłaty zasiłków w 2017 r. nie będzie już posiadał takich uprawnień w 2018 r. W takim przypadku pracownik chorujący na przełomie 2017 r. i 2018 r. powinien otrzymać zasiłek chorobowy z zakładu pracy tylko za okres do 31 grudnia 2017 r. włącznie. Od 1 stycznia 2018 r. płatność zasiłku pracodawca powinien przekazać do ZUS.

Jednak gdy sytuacja jest odwrotna, tj. płatnik składek w 2017 r. nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ale od 1 stycznia 2018 r. nabywa te uprawnienia, nie zawsze skutkuje to przejęciem od 1 stycznia wypłaty zasiłków. W świetle bowiem art. 61 ust. 4 ustawy zasiłkowej, ZUS będzie kontynuował po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę świadczenia, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia to płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków. Oznacza to, że pracodawca przejmie płatność świadczenia dopiero po powstaniu przerwy w niezdolności do pracy albo zmianie rodzaju należnego ubezpieczonemu świadczenia.

Z tym że nie dotyczy to płatności wynagrodzenia chorobowego, która dokonywana jest wyłącznie przez płatników składek (pracodawców) i finansowana z ich własnych środków.

Okoliczności, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby na przełomie 2017 r. i 2018 r.:

- rodzaj świadczenia należnego pracownikowi na dzień 31 grudnia 2017 r. - od tego będzie zależało, jakie świadczenie będzie pracownikowi przysługiwało od dnia 1 stycznia następnego roku,
- wiek pracownika - jeśli w 2017 r. ukończył on 50 lat, począwszy od 2018 r. pracownik "przejdzie" z 33-dniowego (obowiązującego go jeszcze w 2017 r.) na 14-dniowy wymiar wynagrodzenia chorobowego,
- podstawa wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego - jeżeli okaże się niższa od kwoty gwarantowanej (przewidzianej dla jego wymiaru czasu pracy), od 1 stycznia 2018 r. z urzędu powinna zostać podniesiona do tej wartości,
- stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017 r. - od niego zależy, kto będzie płatnikiem zasiłków dla pracowników (płatnik składek czy ZUS) należnych począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.


Przełom roku kalendarzowego nie ma wpływu na sposób ustalania:

- okresu wyczekiwania na świadczenie,
- okresu zasiłkowego (odpowiednio 182- lub 270-dniowego).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.