vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Z nowym rokiem nowy limit zasiłku opiekuńczego

Opieka nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, uprawnia osobę ubezpieczoną do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Limit dni tego świadczenia jest jednak ograniczony do odpowiednio 14 lub 60 dni w roku kalendarzowym. Od 1 stycznia liczony jest zatem od nowa na poczet kolejnego roku kalendarzowego.

Uprawnieni do zasiłku

Z zasiłku opiekuńczego i to od pierwszego dnia ubezpieczenia (a więc bez tzw. okresu wyczekiwania) może korzystać osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czy ubezpieczony przystąpił do niego na zasadzie dobrowolności.

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat - w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej (patrz ramka), 
   
 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, 
   
 • innym chorym członkiem rodziny.

Za dzieci uznaje się tu: dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka, dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Natomiast za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Ograniczenie w prawie do świadczenia

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jedynie opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Ponadto ustawodawca ograniczył prawo do tego świadczenia do:

 • 60 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi (zdrowymi do lat 8 i chorymi do ukończenia 14. roku życia), 
   
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny.

Co więcej, łącznie z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Wspomniane limity obowiązują:

 • niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz
   
 • bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

W nowy rok z nowym limitem

Niejednokrotnie zdarza się, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, że pod koniec roku, a nawet i wcześniej, limit dni należnego zasiłku opiekuńczego został wykorzystany. Wówczas ubezpieczony, mimo np. potwierdzenia zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA choroby członka rodziny wymagającego opieki oraz faktycznego sprawowania tej opieki, do końca danego roku nie otrzyma już tego świadczenia. Jego nieobecność w pracy będzie wówczas za te dni usprawiedliwiona, ale niepłatna.

Jeśli jednak dziecko lub inny chory członek rodziny wymaga opieki na przełomie roku kalendarzowego, od 1 stycznia kolejnego roku będzie ubezpieczonemu przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego. To, czy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku świadczenie mu przysługiwało nie będzie miało w tym przypadku żadnego znaczenia. Od 1 stycznia liczba dni wykorzystanego zasiłku opiekuńczego liczona jest od nowa, tym razem na poczet nowego roku kalendarzowego.

Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat:

- nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza*,
- choroba niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
- poród lub choroba małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
- pobyt małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
* Za nieprzewidziane, zdaniem ZUS, uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 lipca 2017 r. przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z tytułu opieki nad chorym 9-letnim synem, wystawione na okres od 12 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. Z załączonego wniosku o świadczenie, sporządzonego przez pracownika na formularzu ZUS Z-15A, wynika m.in., że:

- we wnioskowanym okresie nie ma innego członka rodziny, który mógłby zaopiekować się chorym dzieckiem,
- w 2017 r. z zasiłku opiekuńczego korzystał zarówno sam ubezpieczony (przez 14 dni w poprzednim zakładzie pracy), jak i jego żona (przez 30 dni).

Biorąc powyższe pod uwagę pracownik uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego, jednak nie za cały wnioskowany okres. Ponieważ do wykorzystania w 2017 r. zostało mu już tylko 16 dni tego świadczenia (tj. 14 + 30 = 44; 60 - 44 = 16), otrzyma zasiłek opiekuńczy za okres:

- od 12 do 27 grudnia 2017 r. (tj. za 16 dni brakujących do pełnego 60-dniowego wymiaru tego świadczenia w 2017 r.) oraz
- od 1 do 5 stycznia 2018 r. (w ramach limitu na 2018 r.).

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem od 28 do 31 grudnia 2017 r. będzie dla niego okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale niepłatnej.


Świadczenia z tytułu opieki sprawowanej nad członkiem rodziny na przełomie roku kalendarzowego
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.
prawo do zasiłku opiekuńczego - wykorzystano ≤ 60 lub odpowiednio ≤ 14 dni zasiłku opiekuńczego* strzałka prawo do zasiłku - limit odpowiednio 60 lub 14 dni liczony jest od nowa, tym razem na poczet 2018 r.
brak prawa do zasiłku opiekuńczego z powodu wykorzystania pełnego limitu tego świadczenia strzałka
brak wniosku o zasiłek opiekuńczy strzałka
* Sumowany jest każdy dzień, za który w 2017 r. został wypłacony zasiłek opiekuńczy, nawet jeśli: - między poszczególnymi okresami należnego świadczenia występowała przerwa, - w 2017 r. ubezpieczony zmienił zatrudnienie (tytuł ubezpieczenia), - zasiłek pobrali inni członkowie rodziny ubezpieczonego występującego o świadczenie.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60