vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Konsekwencje aktywności zawodowej zależne od rodzaju świadczenia

Aktywność zawodowa w trakcie pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z reguły jest dozwolona. Wymaga jednak od świadczeniobiorców oraz od zatrudniających ich płatników składek odpowiedniego zachowania się. Organ rentowy powinien zostać poinformowany o podjęciu zatrudnienia, służby, pozarolniczej działalności oraz o osiągniętym z tego tytułu przychodzie.

Emerytura i renta

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli przychód w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% wskazanego wynagrodzenia osiąga jedna z kilku osób uprawnionych do renty rodzinnej, zawieszeniu podlega wyłącznie prawo do należnej jej części tej renty. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

Natomiast w przypadku, gdy dodatkowy przychód uzyskiwany przez emeryta lub rencistę przekracza kwotę odpowiadającą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, ale nie jest wyższy niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Dotyczy to emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Kwota maksymalnego zmniejszania została uzależniona od rodzaju pobieranego świadczenia. Podlega ona podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji. Gdy tę tzw. dolną granicę przychodów przekroczy jedna z osób uprawnionych do renty rodzinnej, zmniejszana jest - analogicznie jak przy zawieszaniu prawa - wyłącznie należna jej część świadczenia. Zmniejsza się ją wówczas o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o odpowiednią dla renty rodzinnej kwotę maksymalnego zmniejszenia pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.

W pełnej wysokości omawiane świadczenia otrzymują emeryci i renciści, których przychody nie przekraczają dolnej granicy przychodu. Szczegółowo zasady te określa art. 104-105 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Limity przychodów oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń obowiązujące w całym roku kalendarzowym oblicza się poprzez zsumowanie poszczególnych wartości obowiązujących w każdym z miesięcy tego roku (patrz tabela: Graniczne kwoty...).

Renta szkoleniowa

Osiąganie przychodu w trakcie pobierania renty szkoleniowej powoduje, iż świadczenie nie przysługuje. Dzieje się tak bez względu na wysokość tego przychodu. Tak wynika z art. 64 ust. 3 ustawy emerytalnej.

Chodzi tutaj o przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką uważa się natomiast zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Przy czym przepisy dotyczące braku prawa do renty szkoleniowej w razie osiągania przychodu z tytułu wymienionej wcześniej działalności stosuje się również do osób:

 • wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub 
   
 • wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub emerytura ta ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy emerytalnej. Przy czym wysokość uzyskiwanego przychodu nie ma znaczenia, gdy osoba uprawniona do emerytury pomostowej podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664). Prawo do emerytury pomostowej ulega wówczas zawieszeniu.

Kwestie związane z osiąganiem przychodu przez emeryta uprawnionego do emerytury pomostowej reguluje art. 17 ustawy o emeryturach pomostowych (patrz tabela: Osiąganie przychodu...).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Jednym z warunków uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, oprócz ukończenia wymaganego wieku i legitymowania się określonym stażem pracy, w tym w zawodzie nauczyciela, jest rozwiązanie stosunku pracy.

Co prawda nie ma przeszkód, aby świadczeniobiorca ponownie podjął aktywność zawodową, jednak musi się liczyć z tym, iż może to pociągać za sobą pewne konsekwencje. Obowiązują go bowiem limity przychodów przewidziane dla emerytów i rencistów, których przekroczenie skutkuje odpowiednio zawieszeniem prawa do świadczenia lub stosownym zmniejszeniem jego wysokości, na zasadach określonych w art. 104-106 ustawy emerytalnej.

Z tym zastrzeżeniem, że w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189), prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu. Dotyczy to m.in. nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach.

Kwestie te reguluje art. 9 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 800 ze zm.).

Jeśli zatem nauczyciel po uzyskaniu uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ponownie podejmie pracę w szkole, np. w charakterze nauczyciela, jego prawo do świadczenia ulegnie zawieszeniu (patrz tabela: Osiąganie przychodu...).

Graniczne kwoty przychodu i maksymalnych zmniejszeń w 2017 r.
Okres obowiązywania Dolna granica przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Kwoty maksymalnych zmniejszeń Górna granica przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy renty rodzinnej dla jednej osoby
styczeń 2.838,60 zł 563,05 zł 422,32 zł 478,62 zł 5.271,60 zł
luty 2.838,60 zł 563,05 zł 422,32 zł 478,62 zł 5.271,60 zł
marzec 2.953,30 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.484,60 zł
kwiecień 2.953,30 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.484,60 zł
maj 2.953,30 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.484,60 zł
czerwiec 3.047,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.659,70 zł
lipiec 3.047,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.659,70 zł
sierpień 3.047,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.659,70 zł
wrzesień 2.954,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.486,90 zł
październik 2.954,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.486,90 zł
listopad 2.954,50 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.486,90 zł
grudzień 2.979,00 zł 565,53 zł 424,18 zł 480,73 zł 5.532,30 zł
cały 2017 r. 35.522,10 zł 6.781,40 zł 5.086,44 zł 5.764,54 zł 65.969,10 zł

Osiąganie przychodu w trakcie emerytury pomostowej i świadczenia kompensacyjnego
Rodzaj należnego świadczenia
Emerytura pomostowa Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Zawieszenie prawa do świadczenia
Prawo do emerytury pomostowej/nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu lub świadczenie to podlega stosownemu zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy emerytalnej.
Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy:
- w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.
- w jednostkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela
 
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.