vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Ogólne warunki płacowe pracowników i zleceniobiorców

Wykonywanie pracy zarobkowej może odbywać się w różnych formach - w ramach stosunku pracy, na podstawie umów prawa cywilnego czy w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. W większości przeważa praca etatowa lub w ramach umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia. Jednak zasady wynagradzania pracownika etatowego i cywilnoprawnego, mimo niektórych podobnych regulacji, wyraźne się różnią.

Wynagrodzenie minimalne

Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnym. Gwarancja otrzymywania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej wynika z generalnych zasad prawa pracy (art. 13 K.p.) oraz z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jest ono ustalane corocznie i w 2018 r. wynosi 2.100 zł, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747). W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Podstawę do jego ustalenia stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Gwarancja zapewnienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w określonej wysokości nie odnosi się jedynie do pensji zasadniczej. Chodzi tu o wynagrodzenie złożone z różnych składników, które w sumie mają dać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w danym miesiącu. Do tak rozumianego wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się jedynie:

 • nagrody jubileuszowej,
   
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
   
 • dodatków za pracę w nocy.

W przypadku gdy w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe niż gwarantowane wynagrodzenie minimalne, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Nieobecności z prawem do wynagrodzenia

Charakterystyczne dla zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest zachowanie prawa do wynagrodzenia za pracę za czas absencji określonych w prawie pracy. Do takich płatnych nieobecności należy m.in. urlop wypoczynkowy czy absencja z powodu choroby. Za pierwszy rodzaj nieobecności pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe, a za drugi wynagrodzenie chorobowe. Ponadto prawo pracy przewiduje szereg innych nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Z prawem do wynagrodzenia ze stosunku pracy związany jest zakaz zrzeczenia się przez pracownika tego prawa. Prawa do wynagrodzenia za pracę nie można też przenieść na inną osobę. Wspomniany zakaz dotyczy zarówno całości wynagrodzenia, jak i jego części. Zrzeczenie się przez pracownika roszczenia o wynagrodzenie za pracę (już wymagalnego lub przyszłego) jest nieważne z mocy prawa. Ze stosunkiem pracy związana jest jeszcze inna ważna zasada płacowa. Mianowicie wykonywanie pracy w ramach zatrudnienia etatowego jest zawsze odpłatne. Nie ma możliwości umownego wyłączenia prawa do wynagrodzenia przez strony stosunku pracy.

Odpłatna praca ponad normę

Kolejną cechą zatrudnienia etatowego jest wynagradzanie za pracę ponadnormatywną. Praca powyżej norm czasu pracy lub powyżej tzw. limitu godzin w przypadku pracownika niepełnoetatowego jest opłacana normalnym wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę i dodatkiem. Klasyczne nadgodziny, występujące po przekroczeniu norm czasu pracy, mogą być również zrekompensowane czasem wolnym. Ponadto pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy przysługuje wiele innych dodatkowych składników wynagrodzenia - wynikających z przepisów ustawowych (np. dodatek za pracę w nocy), zakładowych lub z umowy o pracę.

Należy nadmienić, że wysokość niektórych dodatkowych świadczeń zależy od wynagrodzenia minimalnego, które stanowi ich podstawę. Dotyczy to dodatku za pracę w nocy, maksymalnej odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych czy dolnego progu odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu. Ulegają one podwyżce wraz ze zmianą (podwyżką) wynagrodzenia minimalnego. Przykładowo, w 2018 r. w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 2.000 zł do 2.100 zł zwiększyły się dodatki za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach i górny próg odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (31.500 zł w 2018 r.).

Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy nie może być dyskryminowany w zakresie m.in. warunków płacowych.

Dokumentacja płacowa

Rozliczanie wynagrodzenia pracownika etatowego związane jest z koniecznością tworzenia i prowadzenia dokumentacji płacowej. Należą do niej m.in. listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca ma obowiązek przechowywać taką dokumentację przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy (art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).

Mniej regulacji przy zleceniu

Przepisy prawa pracy, co do zasady, nie odnoszą się do zatrudnienia cywilnoprawnego. Umowy prawa cywilnego (m.in. umowa zlecenia), na podstawie których nawiązuje się takie zatrudnienie nie powodują powstania stosunku pracy. Jednak w jednostkowych sprawach do osoby świadczącej pracę w ramach takich umów stosowane są przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy (w zakresie kwestii związanych z bhp) i ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła ona wymóg zapewnienia osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia i o świadczenie usług minimalnej stawki godzinowej. Jest ona corocznie waloryzowana i w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

Oprócz obowiązków związanych z wypłatą wynagrodzenia według stawki minimalnej, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadza także przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji godzin wykonanego zlecenia. Ustawa zawiera również wyjątki od obowiązku zapewnienia stawki minimalnej.

W umowach zlecenia lub o świadczenie usług kwota wynagrodzenia może być ustalona przez wskazanie stawki godzinowej lub stałej miesięcznej (lub w jeszcze innej formie, np. ryczałtowej). Niezależnie jednak od tego, która forma wynagradzania zleceniobiorcy zostanie przyjęta w umowie zlecenia, kwota wynagrodzenia musi gwarantować zachowanie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcy. Jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługę przysługuje wynagrodzenie na wymaganym ustawowo poziomie minimalnym (z wyjątkiem umów wyłączonych spod obowiązku zachowania stawki minimalnej). Jeżeli umowa zlecenia zostanie zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wypłata wynagrodzenia powinna mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.