vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Ustalanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Składkę na Fundusz Pracy opłaca pracodawca oraz inna jednostka organizacyjna za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz za osoby z nimi współpracujące po spełnieniu omówionych dalej warunków. Za pracodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100), dalej ustawy o promocji zatrudnienia, uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. ZUS, biorąc pod uwagę definicję pracodawcy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia, wyjaśnił w poradniku pt. "Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, że w przypadku zleceniodawców będących osobami fizycznymi - obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców ciąży tylko na tych, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za zleceniobiorcę pod warunkiem, że:

 • po pierwsze, zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia),
 • po drugie, podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia), z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej,
 • po trzecie, zleceniobiorca nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat w przypadku kobiety i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzny (art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Uwaga! Jak wyjaśnił ZUS, w przypadku wykonywania umowy cywilnej przez niepełny miesiąc nie dokonuje się przeliczenia przychodu na okres miesiąca. Stosowne przeliczenie powinno być dokonane, gdy umowa zlecenia (agencyjna lub inna umowy o świadczenie usług) zawierana jest na kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej. Wówczas, jak czytamy w powołanym wcześniej poradniku: "(...) w sytuacji gdy zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy zlecenia w trakcie miesiąca, chorobę lub inną nieobecność w pracy, za który uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy ustalić, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby wykonywał on pracę przez cały miesiąc. Jeśli ustalona w ten sposób wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy za tego zleceniobiorcę. Podstawę wymiaru tej składki zawsze będzie stanowić przychód z tytułu wykonywania tej umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeliczenie podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dokonywane jest tylko w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc.

Jeżeli natomiast w umowie nie określono wynagrodzenia za jej wykonanie w kwotowej stawce miesięcznej, ale w kwotowej stawce godzinowej, kwotowej stawce akordowej czy prowizyjnie, dla potrzeb ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przedmiotowego przeliczenia podstawy wymiaru składek. W takiej sytuacji o obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje rzeczywista wysokość osiągniętego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru tych składek. (...)".

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia osoby tylko na podstawie umowy zlecenia w wieku od 30 lat do 61 lat. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2.800 zł). Spółka z o.o. jest obowiązana do opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni. 

Przykład

Spółka jawna zawarła umowę zlecenia na okres od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. z osobą fizyczną (w wieku 29 lat), dla której wykonywanie zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. W umowie zlecenia wynagrodzenie określone zostało prowizyjnie. Spółka wypłaciła/wypłaci tej osobie odpowiednio: w czerwcu - 2.400 zł, w lipcu - 4.500 zł, a w sierpniu - 5.200 zł.

W tym przypadku dla celów ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie dokonuje się przeliczenia wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. Ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w czerwcu 2021 r. była niższa niż minimalne wynagrodzenie, spółka nie miała obowiązku opłacania składki na ww. Fundusze za ten miesiąc. Jest natomiast obowiązana opłacić składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za lipiec i sierpień 2021 r.


Składka na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) za zleceniobiorcę może być należna także wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Chodzi tutaj o sytuację, gdy zleceniobiorca ma również inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia z tych tytułów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Zleceniobiorca, do którego powyższe ma zastosowanie składa stosowne oświadczenie. Tak wynika z art. 104 ust. 3 i 4 i art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia.

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia osobę fizyczną (w wieku 35 lat) na podstawie umowy zlecenia. W umowie wynagrodzenie określono miesięcznie na kwotę 1.500 zł. Osoba ta jest jednocześnie zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 1.800 zł. Umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz tego podmiotu. Spółka z o.o. opłaca za zleceniobiorcę składkę na Fundusz Pracy (także na Fundusz Solidarnościowy), ponieważ zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz uzyskuje przychód z umowy zlecenia łącznie z przychodem z umowy o pracę stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Zleceniobiorca powinien złożyć w spółce z o.o. oraz pracodawcy stosowne oświadczenia.


Jak już wskazano na wstępie niniejszego działu, składkę na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Oznacza to, że składek na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) nie opłaca się za osobę wykonującą umowę cywilną, która ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania tej umowy podlega dobrowolnie.

Wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. Składki na te Fundusze płatnik składek oblicza łącznie w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. W 2021 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 1%, a na Fundusz Solidarnościowy 1,45%, zatem łącznie jest to 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia). Zleceniodawca obowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy naliczać i opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (także na FGŚP, o czym piszemy w dalszej części dodatku), w terminie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Do składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (także FGŚP) w zakresie ich poboru, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.