vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym - Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Zasady poboru podatku dochodowego od wynagrodzenia z umów cywilnych

Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), dalej ustawy o pdof, wśród źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu wymienia w pkt 2 działalność wykonywaną osobiście.

Do przychodów z tego źródła, zgodnie z art. 13 ustawy o pdof, zalicza się m.in.:

1) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, wymienionych poniżej (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof),

2) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof).

Przy czym należy wskazać, że wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o pdof, i - niezależnie od kwoty należności wynikającej z tej umowy - należy od niego pobrać zaliczkę na podatek. Do przychodu tego nie ma zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof.

Pobór zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich osobom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, są obowiązane jako płatnicy do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczkę pobiera się w wysokości 17% (lub 32% na wniosek podatnika - art. 41a ustawy o pdof) uzyskanego przychodu pomniejszonego o:

I) Miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof.

Powołany art. 22 ust. 9 ustawy o pdof w pkt 3, 4 i 5 określa wysokość kosztów uzyskania przychodów z omawianych umów. Zgodnie z tymi przepisami, koszty uzyskania przychodów z tytułu:

1) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,

2) wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,

3) wykonywania umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, określa się w formie zryczałtowanej w wysokości 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.000 zł; jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych koszty nie mogą przekroczyć łącznie 4.500 zł za rok podatkowy.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w pkt. 1 w wysokości 50% stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • produkcji audialnej i audiowizualnej,
 • działalności publicystycznej,
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • działalności konserwatorskiej,
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Uwaga! W roku podatkowym łączne zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli w 2021 r. kwoty 85.528 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o pdof). W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Jeżeli podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe niż wynikające z zastosowanej normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy o pdof). Faktycznie poniesione koszty mogą być zastosowane także wtedy, gdy podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, są wyższe od 85.528 zł (art. 22 ust. 10a ustawy pdof). Faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów uwzględnia się dopiero w zeznaniu rocznym.

II) Potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Odliczenie nie dotyczy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof.

Obliczoną w podany sposób zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tym że w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Również tu należy mieć na uwadze, że obniżenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof). Jeżeli więc podatnik, oprócz przychodów opodatkowanych, osiągnął przychody wolne od podatku, od których pobrano składki ZUS - odliczeniu podlegają jedynie te składki, których podstawę wymiaru stanowił przychód podlegający opodatkowaniu.

Pobór zryczałtowanego podatku

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof, od przychodów uzyskiwanych z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. umów zlecenia i umów o dzieło (jeśli nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) oraz kontraktów menedżerskich, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Ważne: Od uzyskanego przychodu, od którego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy nie odlicza się składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku - składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych przez podatnika.

Składki na ubezpieczenia społeczne, a także składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru zleceniodawca oblicza i pobiera z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy zdrowotnej, jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód z tytułu wykonywania pracy m.in. na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, od którego, na mocy przepisów ustawy o pdof, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 7981 tej ustawy.

Przykład

W firmie w okresie od 1 do 2 lipca 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba niebędąca pracownikiem zleceniodawcy. W umowie odpłatność określono na kwotę 150 zł i została ona wypłacona 2 lipca br.

Z tytułu wykonywania umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Od dokonanej wypłaty zleceniodawca obliczy:

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 13,50 zł (150 zł x 9%),
 • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 26 zł (150 zł x 17%).

Zleceniobiorcy wypłacił 110,50 zł (150 zł - 13,50 zł - 26 zł). 


Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane według skali podatkowej, to kwoty składek potrącone od wynagrodzeń z umów zlecenia (o świadczenie usług), od których pobrano zryczałtowany podatek, może uwzględnić w zeznaniu rocznym. Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.