vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023

Nagroda roczna dla funkcjonariuszy Policji

Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym należy się nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego (wyjątek: uposażenie za okres zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania) w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, z wyjątkiem uposażenia otrzymanego w okresie zawieszenia. Uprawnienie to ustanawia art. 110 ust. 1 w zw. z ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.). Przepis ten w ust. 3 i 3a wskazuje minimalny okres pełnienia służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody - patrz Sytuacje, w których nie ma obowiązku spełnienia kryterium minimalnego okresu służby. Wynosi on 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym okresy służby krótsze niż miesiąc sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni to pełny miesiąc kalendarzowy. Wyłącza się z niego okresy niewykonywania zadań służbowych z powodu:

 • korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, ponieważ samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, pozostawał poza tym miejscem lub nie podjął służby; nie usprawiedliwił nieobecności lub z własnej winy nie mógł pełnić obowiązków służbowych,
 • zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania - okres ten wlicza się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym; umorzenie postępowania nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii (art. 110 ust. 3b i 3c ustawy o Policji).
Przykład

Policjantowi odmówiono nagrody rocznej ze względu na tymczasowe aresztowanie będące skutkiem podejrzenia o przekroczenie uprawnień. Sąd umorzył wprawdzie postępowanie karne w tej sprawie i uniewinnił policjanta, lecz uczynił to wyłącznie z powodu upływu przedawnienia. W tej sytuacji policjant wystąpił o przyznanie mu nagrody rocznej. Nie mógł jej jednak otrzymać. Umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienie nie daje bowiem podstaw do uwzględnienia okresu zawieszenia policjanta w obowiązkach służbowych w minimalnym okresie służby, wymaganym przy nagrodzie rocznej. Niespełnienie tego kryterium wyklucza z kolei przyznanie nagrody (por. wyrok WSA w Warszawie z 28 września 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 336/18).


W wyroku z 12 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2176/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że: "Prawo do nagrody rocznej funkcjonariusz Policji nabywa w roku kalendarzowym, w którym pełnił on służbę. Świadczy o tym zwrot »za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna«. Zatem z ostatnim dniem roku kalendarzowego funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości uzależnionej od przebiegu służby w tym roku kalendarzowym. Odrębną natomiast kwestią pozostaje data wymagalności i wypłaty świadczenia. Jednakże wypłata nagrody rocznej jest czynnością materialnotechniczną i nie może w jakikolwiek sposób kształtować, czy też wpływać na samo nabycie prawa do świadczenia. Wobec tego to na organie Policji ciąży obowiązek realizacji prawa do nagrody rocznej bez względu na to, czy od następnego roku funkcjonariusz Policji zmieni formację, czy też choćby zostanie z nim rozwiązany stosunek służbowy. Wobec tego na organie Policji spoczywa obowiązek realizacji uprawnień nabytych przez funkcjonariusza w czasie pełnienia służby w tej formacji. (...)".

Sytuacje, w których nie ma obowiązku spełnienia kryterium minimalnego okresu służby*

 1. Korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj.: wychowawczego, macierzyńskiego i na warunkach macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego.
 2. Korzystanie ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu poddania się zaleconym przez lekarza badaniom lekarskim przeprowadzanym w związku z ciążą policjantki, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, a także sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do 14. roku życia (art. 185 § 2art. 188 K.p.).
 3. Korzystanie ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka policjanta, zgodnie z § 15 rozporządzenia o nieobecnościach w pracy.
 4. Korzystanie ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w warunkach, o jakich mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej (m.in. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły).
 5. Pełnienie zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą lub piastowanie funkcji oficera łącznikowego w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych - w obydwu przypadkach na mocy delegowania oraz w sytuacji odwołania z tego delegowania bez prawa do uposażenia.
 6. Zwolnienie ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty, a także upływu okresu służby określonego w kontrakcie (brak zawarcia nowego kontraktu lub mianowania na stałe) oraz okresu próbnego (brak przedłużenia).
 7. Śmierć policjanta lub uznanie go za zaginionego.

*na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy o Policji

W myśl art. 110 ust. 5-6 ustawy o Policji, nagrodę roczną obniża się w granicach od 20% do 50% w przypadku:

 • popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym,
 • otrzymania opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku,
 • otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej o niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
Ważne: Brak prawa do nagrody rocznej oraz jej obniżenie w okolicznościach wymienionych odpowiednio w art. 110 ust. 7 i ust. 5 ustawy o Policji ma charakter obligatoryjny (por. wyrok NSA z 12 stycznia 2021 r., sygn. akt III OSK 2579/21 i wyrok WSA w Gliwicach z 16 września 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 375/20).

Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki policjanta w służbie. Okoliczności uzasadniające ograniczenie prawa do nagrody rocznej ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów. Tak samo postępuje się w przypadku pozbawienia policjanta prawa do nagrody. Taka decyzja powinna być podjęta m.in. w razie:

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,
 • popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego policjanta zwolniono ze służby z racji sądowego zakazu wykonywania zawodu policjanta, skazania za inne przestępstwa niż wymienione w poprzednim myślniku lub popełnienia oczywistego i uniemożliwiającego pozostawanie w służbie czynu o znamionach przestępstwa (w tym skarbowego),
 • zwolnienia ze służby z uwagi na nieprzydatność do służby (stwierdzona w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej) oraz niewywiązywanie się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub służby kontraktowej (stwierdzone w 2 kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy).

Powyższe zasady są zapisane w art. 110 ust. 8-8b ustawy o Policji. Z kolei ust. 8c tego przepisu przyznaje funkcjonariuszowi prawo złożenia odwołania od decyzji w sprawie nagrody rocznej. Policjant musi jednak pamiętać, że nabycie prawa do tej nagrody za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym zależy od spełnienia ustawowych wymogów, w tym bycia w służbie w tej formacji na dzień 31 grudnia (por. wyrok NSA z 1 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3555/21).

Uwaga! Nagrodę roczną wypłaca się zasadniczo do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Policji, nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby.

Policjant zwalniany ze służby powinien otrzymać nagrodę roczną w ciągu 14 dni od dnia zwolnienia. 14-dniowy termin obowiązuje również w razie wypłaty nagrody rocznej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom zmarłego lub zaginionego policjanta, z tym że liczy się go odpowiednio od śmierci lub uznania za zaginionego.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.