vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023

Warunki i tryb przyznania nagrody

W celu uzyskania nagrody rocznej osoby uprawnione muszą spełnić łącznie warunki, wskazane w art. 10 ust. 1 i ust. 1b ustawy kominowej, tj.:

 • osiągnąć odpowiednie wyniki finansowe lub zrealizować inne zadania, przy czym w stosunku do niektórych grup ustawa kominowa wprowadza dodatkowe kryteria (patrz Przesłanki merytoryczne w tabeli 7),
 • zajmować swoje stanowisko przez cały rok obrotowy, z tym że kierownikom i ich zastępcom oraz głównym księgowym Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (dalej instytuty Sieci) wystarczy piastowanie funkcji przez co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody, żeby uzyskać to świadczenie w wysokości proporcjonalnej do okresu zajmowania stanowiska,
 • nie naruszyć swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary: z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub dyscyplinarnej - przez cały rok obrotowy,
 • nie utracić stanowiska w roku obrotowym wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy osoby uprawnionej, rozwiązania umowy o zarządzanie, odwołania z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Przykład

Kierownik miejskiego domu kultury (MDK) przeszedł na emeryturę z dniem 1 grudnia 2022 r. Nie przepracował pełnego roku obrotowego, w związku z czym nie otrzyma nagrody rocznej, nawet jeśli spełniał pozostałe warunki ustawowe. Ustawa kominowa nie przewiduje proporcjonalnej nagrody rocznej, a kryterium przepracowania 6 miesięcy ogranicza do osób uprawnionych zatrudnionych w Centrum Łukasiewicza i instytutach Sieci. Pozwala natomiast wypłacić osobie przechodzącej na emeryturę świadczenie dodatkowe w formie odprawy pieniężnej.
 

Ważne: W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu w trakcie roku obrotowego wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po tej zmianie.

Nagroda jest przyznawana na wniosek, który powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których dany podmiot prowadzi działalność. Ocena ma dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego. Musi być sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto.

W odniesieniu do podmiotów działających z wykorzystaniem mienia jednostek samorządu terytorialnego ocena powinna uwzględniać także warunki stworzone dla ich prawidłowego funkcjonowania, w tym okoliczności mające wpływ na wynik finansowy podmiotu, a niezależnie od niego, w szczególności postanowienia organu stanowiącego samorządu dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Upoważnienie do określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej przysługuje właściwym ministrom (w drodze rozporządzenia), zarządom powiatów i województw (w drodze uchwały), oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast (w drodze zarządzenia).

Przykład

Wójt gminy Starowniki 1 marca 2022 r. wydał zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom instytucji kultury, dla której organizatorem jest gmina Starowniki, a także wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody. Załączniki do tego dokumentu przedstawiają się następująco:

Załącznik 1

Wzór zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi instytucji kultury

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej kierownikom instytucji kultury, dla której organizatorem jest gmina Starowniki

§ 1

 1. Nagrodę roczną przyznaje Wójt na umotywowany wniosek Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
 3. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków instytucji kultury, w której zatrudniony jest kierownik.
 4. Nagroda roczna wypłacana jest w terminie do końca lipca roku następującego po roku budżetowym.

§ 2

Kierownik instytucji kultury może otrzymać nagrodę roczną, jeżeli spełnia warunki ustawowe, a także:

 • zrealizował cele i zadania zapisane w planie działalności na dany rok,
 • wykonał plan merytoryczny i finansowy na dany rok,
 • uzyskał poprawę sytuacji finansowej instytucji kultury,
 • efektywnie wdrażał plan rozwoju kultury,
 • podejmował skuteczne działania na rzecz upowszechniania kultury.

§ 3

Nagrody rocznej nie przyznaje się, jeżeli kierownik naruszył swoje obowiązki w sposób stanowiący podstawę do:

 • nałożenia kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • wymierzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • wymierzenia kary dyscyplinarnej,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • odwołania z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 4

 1. Nagroda roczna nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, osiągniętego przez kierownika w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 2. Nagroda roczna może być przyznana pod warunkiem zabezpieczenia środków na jej wypłatę w budżecie instytucji kultury.
Załącznik 2

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Sterowniki, dnia . . . . . . . . . . . .
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK....
WÓJT GMINY STEROWNIKI
 1. Imię i nazwisko kierownika instytucji kultury: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Nazwa instytucji kultury: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Data objęcia funkcji kierownika w instytucji kultury: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika za rok poprzedzający przyznanie nagrody
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. Proponowana wysokość nagrody rocznej (brutto): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Uzasadnienie przyznania nagrody: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załączniki do wniosku:

 1. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika za rok poprzedzający rok, za który przyznawana jest nagroda roczna.
 2. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu środków w budżecie instytucji na wypłatę nagrody rocznej w proponowanej wysokości.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis wnioskodawcy

Decyzja Wójta Gminy Sterowniki o przyznaniu nagrody rocznej

Przyznaję/nie przyznaję nagrodę roczną w wysokości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data i podpis Wójta)

Tabela 7. Kryteria podmiotowe i przedmiotowe nagrody rocznej

Lp. Osoba uprawniona Organ przyznający i organ wnioskujący Przesłanki merytoryczne
1 2 3 4
1. Kierownicy, w szczególności dyrektorzy, prezesi, tymczasowi kierownicy, zarządcy komisaryczni i osoby zarządzające na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej kierownicy) przedsiębiorstw państwowych oraz państwowych (wyjątek: państwowe agencje, instytuty i podmioty badawcze, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci oraz szkoły wyższe) i samorządowych jednostek organizacyjnych (wyjątek: spółki handlowe). Właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego
(art. 10 ust. 2 ustawy kominowej).
- Osiągnięte wyniki finansowe lub stopień realizacji innych zadań.
- Warunki określone odpowiednio w rozporządzeniach ministerialnych ulub samorządowych uchwałach i zarządzeniach.
2. Kierownicy Agencji Mienia Wojskowego. Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej
(art. 10 ust. 2a ustawy kominowej).
Z uwzględnieniem stopnia i terminowości realizacji zadań, jeżeli agencja łącznie spełniła dwa warunki:
- poprawiła wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej,
- uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności.
3. Zastępcy kierowników, członkowie organów zarządzających i główni księgowi przedsiębiorstw państwowych, państwowych (wyjątek: instytuty Sieci i szkoły wyższe) i samorządowych jednostek organizacyjnych (wyjątek: spółki handlowe), agencji państwowych, instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych (dalej: instytutów badawczych), państwowych jednostek budżetowych (wyjątek: organy administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy o wynagrodzeniu osób na stanowiskach państwowych), a także fundacji,  w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji. Organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy
(art. 10 ust. 3 ustawy kominowej).
- Osiągnięte wyniki finansowe lub stopień realizacji innych zadań.
- Warunki określone odpowiednio w rozporządzeniach ministerialnych lub samorządowych uchwałach i zarządzeniach.
4. Prezes i wiceprezesi Centrum Łukasiewicz. Minister właściwy do spraw szkolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady Centrum Łukasiewicz (art. 10 ust. 3a pkt 1 ustawy kominowej i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. w spawie trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz..., Dz. U. poz. 2190, dalej rozporządzenia o nagrodzie w instytutach Sieci). Z uwzględnieniem:
- wzrostu wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym że sprzedaży usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
- realizacji inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich wielkość, stopień złożoności i terminowość realizacji,
- skuteczności realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów i strategii działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz.
5. Kierownicy instytutów Sieci i ich zastępcy. Prezes Centrum Łukasiewicz po zasięgnięciu opinii Rady Centrum Łukasiewicz (art. 10 ust. 3a pkt 1 ustawy kominowej i § 6 rozporządzenia o nagrodzie w instytutach Sieci). Z uwzględnieniem:
- wzrostu wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,
- skuteczności realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu Sieci.
6. Główni księgowi Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci. Osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy
(art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy kominowej).
W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań.
7. Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła - na wniosek rady społecznej
(art. 10 ust. 6 ustawy kominowej).
- Osiągnięte wyniki finansowe lub stopień realizacji innych zadań.
- Warunki określone odpowiednio w rozporządzeniach ministerialnych lub samorządowych uchwałach i zarządzeniach.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.